Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Białymstoku
( PPP-P )
 
ul. Słonimska 15/1,
15-028 Białystok 
         tel / fax : 85 741-62-35
tel.dyr.:  85 869-19-81
 
e-mail:                     ppppbialystok@wp.pl
strona internetowa : www.pppp.powiatbialostocki.pl
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Service?sId=2023&uId=10194&retUrl=https%3A%2F%2Fcu.wrotapodlasia.pl%2FCU.Public%2FKUP%2FSearch%3FuId%3D10194
 
 
Dyrektor: mgr Anna Małgorzata Sawicka - nauczyciel dyplomowany- logopeda
 
Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Białymstoku została powołana z dniem 1 września 2003 roku.
Poradnia swoją działalnością obejmuje 10 gmin Powiatu Białostockiego:
-          Choroszcz,
-          Czarna Białostocka,
-          Dobrzyniewo Duże,
-          Gródek,
-          Juchnowiec Kościelny,
-          Michałowo,
-          Supraśl,
-          Tykocin,
-          Wasilków,
-          Zabłudów.
 
Poradnia udziela pomocy: dzieciom i młodzieży (od urodzenia do ukończenia nauki szkolnej), rodzicom, nauczycielom i innym osobom w zakresie: diagnozy, terapii, psychoedukacji, profilaktyki.
 
W poradni zatrudnionych jest 12 nauczycieli (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi) i 2 osoby w administracji.
 
Stan majątku na dzień 01.01.2010r.
 

 

Nazwa przedsięwzięcia
Wartość
Uruchomienie i doposażenie poradni
101,083,80 zł
Wyposażenie w pomoce dydaktyczno-naukowe w ramach projektu z MEN (EFS)
33,302,34 zł
Wyposażenie w pomoce dydaktyczno-naukowe (komputery) w ramach dotacji rządowej „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
23021,78 zł
                                      RAZEM: 157,407,92 zł
 
 
Główna księgowa: Barbara Krasowska
 
Status prawny:   powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna
 
Informacje o organizacji jednostki: podmiot jednozakładowy
 
 
 
 
 
Przedmiot działalności i kompetencje jednostki określają:
 
1.       ustawy i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu ( MENiS ):
 
§   ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( z późniejszymi zmianami ),
§   rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych , w tym publicznych poradni specjalistycznych,
§   rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
§   rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie ramowego statutu publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych ,w tym poradni specjalistycznych.
 
 
 
2.       uchwały Rady Powiatu Białostockiego :
 
§   uchwała Nr VIII/75/2003 z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białymstoku - zamieszczony jako załącznik Nr I do niniejszej informacji,
§   Akt Założycielski Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białymstoku stanowiący załącznik Nr1 do uchwały Nr VIII/75/2003 – zamieszczony jako załącznik nr II do niniejszej informacji,
§   Statut Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białymstoku zatwierdzony Uchwałą nr 4/08/09 z dnia 01.07.2009r. Rady Pedagogicznej PPP-P
 
 
 
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych:
 
- skorowidz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z usług poradni,
- indywidualne teczki badanych,
- rejestr badanych,
- rejestr wydanych: orzeczeń do nauczania indywidualnego, orzeczeń do kształcenia specjalnego, orzeczeń do zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, orzeczeń uchylających oraz opinii po badaniach diagnostycznych,
- rejestr udzielonych porad i konsultacji bez badań,
- archiwum indywidualnych teczek badanych dzieci,
 
Informacje o wynikach badań diagnostycznych udzielane są rodzicom lub opiekunom.
Orzeczenia i opinie wydawane są zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania) na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów.
 
 
Dokumentacja z przebiegu kontroli (z ostatnich trzech lat)
 
Kontrole zewnętrzne:
1. Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku w dniu 1 marzec 2010r.
Zakres kontroli:
Realizacja planu finansowego za 2009 rok.
 
2. Kontrola przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku w dniu 15 stycznia 2010r.
Zakres kontroli
Tematyka kontroli obejmowała zgodność z obowiązującymi przepisami prawa wydawania przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne opinii w sprawie:
a)     opinii poradni w w/w sprawach,
b)     indywidualnej dokumentacji badań dziecka,
c)     skorowidza alfabetycznego dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, na podstawie której wypełniono arkusz kontroli.
 
3. Kontrola przeprowadzona przez Radę Powiatu w Białymstoku w dniu 5 czerwca 2009r.
Zakres kontroli:
Tematyka kontroli obejmowała zakres działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku
 
4. Kontrola przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku w dniu 26 marca 2009r.
Zakres kontroli:
Tematyka kontroli obejmowała prawidłową realizację projektu w siedzibie beneficjenta ostatecznego dla projektów SPO RZL 2004-2006.
 
5. Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku w dniu 28 grudnia 2007r.
Zakres kontroli:
Tematyka kontroli obejmowała sprawy prawnicze.
 
6. Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku w dniu 28 maj 2007r.
Zakres kontroli:
Tematyka kontroli obejmowała zgodność zatrudnienia nauczycieli z arkuszem organizacji placówki oraz nawiązania stosunku pracy z nauczycielami.
 
7. Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku w dniu 23 maj 2007r.
Zakres kontroli:
Tematyka kontroli obejmowała gospodarkę finansową PPP-P w 2006r.
 
8. Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku w dniu 27 kwietnia 2007r.
Zakres kontroli:
Tematyka kontroli obejmowała organizację systemu arkuszy danych osobowych, znajomość wymogów prawnych.
 
9. Kontrola przeprowadzona przez Podlaski Urząd Wojewódzki – Biuro Dyrektora Generalnego w dniu 28 marca 2006r.
Zakres kontroli:
Tematyka kontroli obejmowała wykorzystanie dotacji celowej na dostęp do szerokopasmowego Internetu.
 
10. Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbe Kontroli – Delegatura w Białymstoku w dniu 27 czerwiec 2006r.
Zakres kontroli:
Tematyka kontroli obejmowała realizację odbioru oraz zgodność z zamówieniem dostawy wyposażenia Poradni w sprzęt komputerowy i oprogramowanie w ramach umowy nr BA-WZP-AW-322-21/2005 (centralne zakupy z 2005r.).
 

Załączniki do treści

  • Załącznik nr I.doc (DOC, 611 KB)

    uchwała Nr VIII/75/2003 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie utworzenia Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białymstoku

  • Załącznik nr II.doc (DOC, 544 KB)

    Akt Założycielski Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białymstoku

  • Załącznik nr III (DOC, 91,5 KB)

    Statut Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku zatwierdzony Uchwałą nr 4/08/09 z dnia 01.07.2009r. Rady Pedagogicznej PPP-P

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Emilia Mocarska

Opublikował: Marek Falkowski

Data udostępnienia w BIP: 02-06-2005 00:00

Data modyfikacji informacji: 07-03-2016 11:58