Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy

 

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

 

w CHOROSZCZY

 

adres : 16-070 Choroszcz  , ul. Aleja Niepodległości 4

tel.   85  713 – 14 – 41  ,    tel.-fax  85 713 – 14 – 40

 

str. internetowa: www.choroszcz.dps.pl/ 

  e-mail dps_choroszcz@tlen.pl

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy ( DPS ) jest samodzielną budżetową jednostką organizacyjną. Organem prowadzącym jest Rada Powiatu Białostockiego .

 

Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy przeznaczony jest dla osób dorosłych ; mężczyzn i kobiet przewlekle , psychicznie chorych . Dom posiada 302 miejsca  ( 230 mężczyzn i 72 kobiety) .

Organizacja i zasady działania Domu uwzględniają stopień fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańców .

 

Podstawy prawne działania

 

Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy działa na podstawie :

1.       Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.) i przepisów wydanych na jej podstawie , a w szczególności :

a)       Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000r. w sprawie domów pomocy społecznej  (Dz.U.Nr 82 , poz. 929 z późn.zm.).

2.       Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.Nr 111, poz. 535 z póź.zm.) i przepisów wydanych na jej podstawie , a w szczególności:

a)       Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 11 grudnia 1995r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy (Dz.U.z 1996r. Nr 5 , poz.38 ),

b)       Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 31 lipca 1995r. w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo (Dz.U.Nr 92,poz.460 z późn.zm.),

c)        Rozporządzenia MZiOS z 3 listopada 1995r. w sprawie zasad organizowania  i zakresu rehabilitacji leczniczej w domach pomocy społecznej (Dz.U.Nr 132,poz.653).

3.       Ustawy z  23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U.Nr 45,poz. 391z późn.zm.).

4.       Innych przepisów dotyczących domów pomocy społecznej i  jednostek  samorządu terytorialnego.

 

 

Kierownictwo

 

Dyrektor

mgr Henryk Roman Smilewicz

lat 58 , mgr administracji (Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku – 1980r. ) oraz specjalizację i tytuł organizatora pomocy społecznej ukończoną w Centrum Rozwoju Służb Społecznych z 1 listopada 1996r. Powołany na dyrektora Domu w 1978r. przez Wojewodę Białostockiego i na kierownika Gospodarstwa Pomocniczego w 1978r.

Tel.  85  713-14-42  , 85 713-14-41.

 

Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Ekonomicznych

Tomasz Depczyński  

lat 55, technik budowlany – powołany na to stanowisko z dniem 15 listopada 1983r. przez Wojewodę Białostockiego.

Tel.  85  713-14-43 , 85 713-14-41.

 

Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy zatrudnia 192 pracowników różnych specjalności.

 

 

Struktura organizacyjna

 

Strukturę organizacyjną określa „Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy” zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Białostockiego Uchwałą Nr 1503/2004 z dnia 16 września 2004r.

 

W skład Domu wchodzą :

1.       dział medyczno-rehabilitacyjny

2.       dział terapeutyczno-opiekuńczy

3.       dział techniczny

4.       sekcja księgowości

5.       sekcja ds. pracowniczych

6.       samodzielne stanowisko pracy-radca prawny

7.       gospodarstwo pomocnicze

 

Zakres  świadczonych usług

 

Dom Pomocy Społecznaj  świadczy podstawowe usługi zgodnie z obowiązującym standardem usług:

1.       W zakresie potrzeb bytowych , zapewniając :

a)       miejsce zamieszkania ,

b)       wyżywienie ,

c)        odzież, obuwie ,

d)       utrzymanie czystości .

2.       Opiekuńcze , polegające na :

a)       udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych ,

b)       podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców

3.       Niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych :

a)       umożliwianiu udziału w terapii zajęciowej ,

b)       umożliwianiu realizacji potrzeb religijnych ,

c)        utrzymywanie kontaktów z rodzinami ,

d)       organizowanie świąt , uroczystości itp.

     zgodnie ze standardem .

4.       Zdrowotne , polegające na :

a)       umożliwieniu i organizowaniu mieszkańcom pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów ,

b)       pokrywaniu opłat ryczałtowych i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny , przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu

w Narodowym Funduszu Zdrowia ,

c)        Dom może pokryć również wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia .

Dom posiada warunkowy wpis do rejestru Wojewody Podlaskiego Nr 6 z 10 maja 2001r. na prowadzenie działalności do 31.12.2006r. (Decyzja WS.I.9013/7/01 z 20 kwietnia 2001r.).

Dom realizuje program naprawczy zmierzający do osiągnięcia standardu usług do 2006r.

 

 

Majątek DPS

 

Nieruchomość o powierzchni 4,5 ha – siedziba Domu

Gospodarstwo Pomocnicze – 6,7 ha ziemi ornej

 

Środki trwałe – wartość początkowa 7.358.767,89 zł

Materiały na stanie  144.321,47 

 

Plan wydatków budżetowych na 2005r.    6.161.806,-zł

 

 

Procedura ubiegania się o miejsce w domu pomocy społecznej

 

1)       osoba ubiegająca się o przyjęcie do DPS lub jej opiekun prawny zgłasza się z podaniem do pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej w swoim miejscu zamieszkania ,

2)       pracownik socjalny kompletuje dokumenty , które są potrzebne do przyjęcia:

 

-          zaświadczenie o stanie zdrowia ,

-          zaświadczenie lekarskie ,

-          opinia dot. stopnia sprawności ,

-          zaświadczenie lekarza psychiatry ,

-          zgoda osoby ubiegającej się o przyjęcie na umieszczenie w domu pomocy społecznej ,

-          wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej,

-          wywiad środowiskowy ,

-          zaświadczenie o dochodach ,

-          orzeczenie o grupie inwalidzkiej (stopień niepełnosprawności) .

3)    Decyzję o skierowaniu do DPS i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w DPS wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do DPS.

4)    Natomiast decyzję o umieszczeniu w DPS wydaje Starosta Powiatu prowadzącego DPS. W razie niemożności umieszczenia w DPS z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w DPS.

 

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

 

Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy prowadzi szczegółową ewidencję mieszkańców aktualnie w nim przebywających oraz przechowuje w archiwum akta tych  , którzy przebywali w Domu , a zostali z niego wypisani lub zmarli . Dane o mieszkańcach udostępniane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych , najczęściej na prośbę sądów lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych .

 

Ewidencja zatrudnionych pracowników prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami , a dane o pracownikach przetwarzane  są zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych .

Akta byłych pracowników przechowywane są w archiwum zakładowym .

 

Archiwum zakładowe przechowuje także dokumentację finansowo-księgową oraz magazynową Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Kontrole

 

W roku 2004 Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy kontrolowany był przez :

1.     Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku - zgodność z prawem prowadzenia gospodarki finansowej w zakresie ospodarowania środkami publicznymi za 2001r.;

2.     Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną - bieżący nadzór sanitarny;

3.     Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  - kompleksowa kontrola bloku żywienia, ocena stanu sanitarnego Domu oraz warunków zdrowotnych środowiska pracy.

 

Z dokumentacją z przebiegu i wyników kontroli można zapoznawać się w siedzibie Domu.

 

 

Prawa i obowiązki mieszkańców DPS

 

Mieszkańcy DPS  mają prawo do:

1)       samorządnego organizowania się w celu reprezentowania swoich interesów i

uczestniczenia w pracach samorządu ,

2)       korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Dom ,

3)       uzyskiwania pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb ,

4)       współdecydowania w sprawach ich dotyczących ,

5)       godnego traktowania ,

6)       przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych ,

7)       przebywania poza domem , po uzgodnieniu z dyrekcją ,

8)       zgłaszania skarg i wniosków do samorządu mieszkańców i dyrekcji Domu .

Obowiązkiem mieszkańca Domu jest :

1)       przestrzeganie obowiązującego w Domu regulaminu ,

2)       dbałość o mienie Domu ,

3)       ponoszenie opłat za pobyt w Domu

-          pobyt w Domu dla osób skierowanych po dniu 1 stycznia 2004r. jest odpłatny zgodnie z art. 60,61,62,63 i 64 ustawy a dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz. 593 z późn.zm.) ,

-          osoby skierowane do Domu przed dniem 1 stycznia 2004r. ponoszą odpłatność zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64 z 1998r., poz. 414 z późn.zm.) ,

-          nie pobiera się opłaty za pobyt w Domu w okresie nieobecności mieszkańca nie przekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym  od osób skierowanych po dniu 1 stycznia 2004r. ,

-          nie pobiera się opłaty za pobyt w Domu w okresie nieobecności mieszkańca nie przekraczającej 30 dni w roku kalendarzowym od osób skierowanych przed dniem 1 stycznia 2004r.

Miesięczny  koszt utrzymania mieszkańca Domu w roku 2005 wynosi 1.810,-zł .

 

 

Warunki socjalno-bytowe

 

Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy zapewnia jego mieszkańcom warunki bezpiecznego i godnego życia, wolność, intymność, niezależność, umożliwia rozwój osobowości, w miarę możliwości ich samodzielność - w bardzo dobrych warunkach socjalno-bytowych. Wszystkie obiekty wykonane są w wysokim standardzie wykończeniowym, o wysokim poziomie techniki i bezpieczeństwa  jak również ciekawej i użytecznej architekturze. Zlikwidowano bariery architektoniczne, budynki wyposażono w system wind, wykonano zjazdy i podjazdy oraz szerokie drzwi z dostępem do sanitariatów , umywalek i innych pomieszczeń funkcjonalnych osobom na wózkach inwalidzkich. Stworzono warunki do czynnego wypoczynku , sportu i rekreacji. Cały 4,5 hektarowy teren jest ogrodzony, oświetlony, uzbrojony we wszystkie podziemne sieci (woda, kanalizacja, telekomunikacja , nagłośnienie). W części rekreacyjnej są boiska do siatkówki, koszykówki , piłki ręcznej i nożnej , letnia stołówka z zapleczem sanitarnym , zadaszona wiata z kominkiem nad stawem oraz harcówka z kominkiem.

Mieszkańcy swobodnie przemieszczają się pomiędzy poszczególnymi oddziałami, mają pełne  możliwości wyboru  uczestniczenia w różnorodnych zajęciach  rehabilitacyjnych , czy też terapii zajęciowej, w pracowniach malarskich , tkactwa artystycznego , wykonują prace w drewnie i metalu, uczestniczą w zajęciach chóru. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia uczestniczą w zajęciach rehabilitacyjnych. Potrzeby religijne mieszkańców różnych wyznań wypełniają kapelani w kaplicy ekumenicznej.

 

Z pomieszczeń ogólnodostępnych DPS  posiada:

-          gabinety lekarskie,

-          gabinet stomatologiczny,

-          gabinety zabiegowe w dyżurkach pielęgniarskich,

-          zespół pomieszczeń fizykoterapeutycznych ,

-          salę ćwiczeń ,

-          sale do zajęć ruchowych (ping-pong, bilard, siłownia , ergometry rowerowe),

-          dużą świetlicę do występów zespołów , wieczorków tanecznych , spotkań, harcówkę z kominkiem,

-          pracownie specjalistyczne (krosna, garncarstwo, plastyczne, metalowo-drzewne, sale śpiewu itd.),

-          sale telewizyjne ,

-          kawiarenkę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Jolanta Raczkowska

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Dyrekto DPS

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-04-2005

Data udostępnienia w BIP: 19-05-2005 00:00

Data modyfikacji informacji: 26-01-2017 12:54