Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Krasnem

 

16-060 Zabłudów

Telefon+/ fax  85 71-77-135, 85 71-77-134

Telefony komórkowe : 501 277 120,  508 183 212

http://domdzieckakrasne.pl/

e-mail: anna.zieniewicz@poczta.onet.pl

NIP- 966-13-02-642  REGON- 000206411

 

 

Dyrektor Domu Dziecka im. Janusza Korczaka – Anna Zieniewicz

 

 

I.                    Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Krasnem jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową Powiatu Białostockiego.

II.                  Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Krasnem jest placówką opiekuńczo-wychowawczą. Dom zapewnia dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobową ciągłą opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich  niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także korzystanie ze świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

III.                Dom ze względu na specyfikę działania jest placówką socjalizacyjną i interwencyjną, posiada 65 miejsc przeznaczonych dla dzieci.

IV.                 Domem kieruje i za całokształt działalności odpowiada Dyrektor.

V.                   Do placówki opiekuńczo-wychowawczej dziecko kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka na podstawie orzeczenia sądu o umieszczeniu w placówce albo na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W uzasadnionych przypadkach przyjęcie dziecka na pobyt  krótkotrwały bez skierowania do placówki może nastąpić na prośbę dziecka, na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych. Placówka przyjmuje bez skierowania oraz bez uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego lub bez orzeczenia sądu każde dziecko poniżej 13 roku życia i zapewnia mu opiekę do czasu wyjaśnienia sytuacji dziecka w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia opieki – na polecenie sędziego, doprowadzone przez policję, szkołę lub osoby stwierdzające porzucenie dziecka, zagrożenie jego życia lub zdrowia.

VI.                 Dom Dziecka im. Janusza Korczaka działa na podstawie następujących aktów prawnych:

a.       ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.);

b.                rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 14 lutego 2005r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dz. U. Nr 37, poz. 331),

c.                 rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  29 sierpnia 2000r.  w  sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki w placówkach opiekuńczo -  wychowawczych oraz nadzoru nad jakością działań ośrodków adopcyjno - opiekuńczych (Dz. U. Nr 74, poz. 862),

d.                ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.)

e.       innych przepisów dot. domów dziecka, jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych.

 

VII.               Szczegółową organizację Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Krasnem określa  Regulamin Organizacyjny stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały 320/2001 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 kwietnia 2001 r. zmienionego Uchwałą Nr 11/2002 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 grudnia 2002r.  i  Uchwałą Nr 1639/2005 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 3 lutego 2005r. ).

 

Ujednolicony tekst Regulaminu Organizacyjnego  znajduje  się  w  załączniku

 

VIII.            Majątek publiczny pozostający w dyspozycji Domu Dziecka w Krasnem  wg stanu na 01.01.2005 r.

 

ogółem: 1.712.997,04 w tym:

 

Rodzaj środków

                        Opis

Wartość ( zł)

Środki trwałe

grupa

 

I

Budynki i lokale

 

754.937,33

II

Obiekty inżynierii

(drogi,szamba,studnie,ogrrodzenia)

262.923,30

III

Maszyny enegetyczne

41.588,14

IV

Maszyny i urządzenia

36.249,39

VII

Środki transportowe

64.300,15

VIII

Narzędzia i przyrządy

23.642,84

Środki

inwentarzowe

 

                 Wyposażenie

 

529.355,89

                                                Razem

1.712.997,04

 

 

IX. Kontrole przeprowadzone w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Krasnem:

1.       w 2004 r.:

- Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej – kontrola przeprowadzona w dniach 22 i 24 marca 2004r. dotycząca wyjaśnienia czy placówka właściwie realizuje swoje działania w zakresie min. prowadzenia pracy z dzieckiem, jego rodziną i osobami zaprzyjaźnionymi (dbałość o poszanowanie i podtrzymywanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami i z innymi osobami zarówno spoza placówki, jak i przebywającymi lub zatrudnionymi w placówce),  działań placówki na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej, współpracy z Ośrodkiem Adopcyjno - Opiekuńczym w Białymstoku.

Zalecenia pokontrolne:

1.       Dokumentację osobową  wychowanków objąć szczegółowym spisem.

2.       Sporządzać diagnozy psychologiczno-pedagogiczne charakteryzujące wszystkie sfery rozwoju psycho-fizycznego dziecka.

3.       Modyfikować indywidualne plany pracy z dzieckiem wraz ze zmieniającą się jego sytuacją uwzględniając efekty podejmowanych działań.

4.       Zintensyfikować pracę z rodzicami dzieci w celu powrotu wychowanków do rodziny naturalnej oraz prowadzić dokumentację potwierdzającą tę współpracę.

5.       Nawiązać współpracę z instytucjami wspierającymi rodzinę.

6.       Prowadzić dokumentację potwierdzającą kontakty z rodzinami zaprzyjaźnionymi.

7.       Oceny sytuacji dzieci przyjętych do placówki stosownie do §28 ust. 4 rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych dokonywać niezwłocznie.

8.       Podczas posiedzeń stałego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka uwzględniać wszystkie zadania wynikające z § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych.

9.       Dzieci z uregulowaną sytuacją prawną zgłaszać niezwłocznie do ośrodka adopcyjno-opiekuńczego.

10.    Autoryzować wszystkie programy przed emisją w mediach, w których występują dzieci z placówki.

Dyrektor Domu Dziecka poinformował PUW, iż zalecenia pokontrolne zostały wykonane.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie -kontrola przeprowadzona  w dniach 28 maja, 2 i 4 czerwca 2004 r. w  zakresie prowadzenia  pracy z  dzieckiem, jego rodziną i osobami zaprzyjaźnionymi oraz współpracy z Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym.

Zalecenie pokontrolne: wskazano, by we wszystkich indywidualnych planach pracy z dzieckiem przejrzyście prowadzić zapisy dotyczące kontaktów z rodzinami zaprzyjaźnionymi i adopcyjnymi.

Dyrektor Domu Dziecka w Krasnem poinformował o wykonaniu zalecenia.

-          Regionalna Izba Obrachunkowa – kontrola przeprowadzona w dniach od 12 maja do 21 czerwca 2004 r. w Domu Dziecka w Krasnem inspektor RIO przeprowadził kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych za okres 2003 r.

Zalecono:

1.       Uzupełnienie przyjętych przez Dom zasad prowadzenia rachunkowości o postanowienia dotyczące metod księgowania zobowiązań oraz majątku otrzymanego w formie darowizn.

2.       Wyeliminowanie uchybień w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych mając na uwadze tezy zawarte w protokole kontroli i części opisowej wystąpienia pokontrolnego dotyczące m.in. księgowania środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, materiałów otrzymanych w formie darowizn oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym wydatków.

3.       Przestrzeganie postanowień art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości wskazującego, że podstawą zapisów w księgach rachunkowych mogą być sporządzane przez jednostkę dowody księgowe zbiorcze, służące dokonywaniu łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione.

4.       Ujmowanie dochodów budżetowych we właściwym rozdziale klasyfikacji budżetowej, do którego zaliczana jest jednostka i jej działalność.

Dyrektor Domu Dziecka w Krasnem poinformował Regionalną Izbę Obrachunkową o podjętych działaniach i wykonaniu zaleceń pokontrolnych. 

2.       w 2005 r.:

-          Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej – kontrola przeprowadzona w dniach 3 i 7 lutego 2005 r. w zakresie m.in.: kontaktów rodzin zaprzyjaźnionych z dziećmi przebywającymi w placówce, poszanowania i podtrzymywania związków emocjonalnych wychowanków z rodzicami, rodzeństwem i z innymi osobami spoza placówki, jak i przebywającymi lub zatrudnionymi w placówce, pracy stałego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, współpracy z Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym

Zalecono:

1.       do adopcji zgłaszać dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, uprzednio wyczerpując możliwości pracy z rodziną naturalną

2.       podjąć działania w celu wywiązania się stałego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka z zadań wynikających z § 11 ust. 2 oraz ust. 5 rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dyrektor poinformował o działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń pokontrolnych.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie -kontrola przeprowadzona  w dniach w dniach 3 i 4 marca 2005 r. w zakresie: realizacja zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole z kontroli doraźnej w zakresie prowadzenia pracy z dzieckiem, jego rodziną i osobami zaprzyjaźnionymi oraz współpracy z Ośrodkiem opiekuńczo-Wychowawczym przeprowadzonej w dniach 28 maja, 2 i 4 czerwca 2004 r.; kontakty z rodzinami zagranicznymi dzieci przebywających w Domu Dziecka w Krasnem w latach 2005 i 2004; ewidencja czasu pracy wychowawców zatrudnionych w Domu Dziecka za rok 2004.

Zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.

-          Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej – kontrola przeprowadzona w dniu 25 marca 2005 r. w zakresie analizy i oceny nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora placówki.

Zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.

 

X. Inne informacje o jednostce:

 

Dom Dziecka jest placówką socjalizacyjna i interwencyjną dla dzieci od 0 do 18 lat. Dzieci przebywają w czterech grupach wychowawczych. Grupy są rozwojowe, koedukacyjne i rodzynkowe. Domem Dziecka zarządza dyrektor a jego pracę wspomaga Stały Zespół do Spraw Oceny Sytuacji Dziecka. W skład Zespołu wchodzą pedagodzy, opiekunowie, pracownicy socjalni.

Na terenie domu znajdują się ponadto mieszkania chronione przeznaczone dla dzieci opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze oraz dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Położenie naszego domu dziecka obliguje Zespól do zapewnienia najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w miejscu zamieszkania. W ciągu ostatniego roku pozyskaliśmy liczne urządzenia na plac zabaw, spełniających wymagania i posiadających certyfikaty, nałożone przez wymogi UE, celem zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom. Dzięki zaangażowaniu kadry udało się zamontować i utworzyć w placówce następujące urządzenia do wypoczynku i rekreacji.

·          stół ping-pongowy

·          stół bilardowy

·          karuzele

·          zjeżdżalnie

·          samochody resorowe maluchom

·          motocykl

·          fikoland

·          siłownia sprzęt do rehabilitacji

·          90 rowerów dobrej jakości

·          kino domowe

·          basen

·          koń huculski

 

 

 

 

Załączniki do treści

  • Regulamin .doc (DOC, 101 KB)

    Regulamin Organizacyjny Domu Dziecka w Krasnem

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Anna Zieniewicz

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 07-07-2005

Data udostępnienia w BIP: 08-07-2005 00:00

Data modyfikacji informacji: 18-05-2012 11:08