(Archiwum )Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

Zaścianki 15-522 Białystok Szosa Baranowicka 37

Tel. 085 740-22-17, 740-21-49

Fax. 085 740-22-19

 

e-mail : pzd@pzd-bialystok.bianet.pl    strona internetowa: www.pzd-bialystok.bianet.pl

NIP: 966-13-79-142          REGON: 050668101

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

 

 

Dyrektor : Marek Jędrzejewski

Za-ca Dyrektora : Elżbieta Jasińska

 

 I. Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku zarządza siecią dróg powiatowych, której łączna długość wynosi 1101,1 km (1016,8 km – drogi zamiejskie + 84,3 km – drogi miejskie) i przebiega ona przez teren 15 gmin.

   Na obszarze Powiatu Białostockiego znajduje się:

na drogach zamiejskich:
1) 196 odcinków dróg o łącznej długości 1016,8 km,
2)  84 mosty o łącznej długości 1259 m,
3)  874 przepusty.
na drogach miejskich:
1) 59 odcinków dróg o łącznej długości 84,3 km,
2) 9 mostów o łącznej długości 194 m,
3) 47 przepustów.

 

 

II.  Status prawny

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku jest samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu Białostockiego utworzoną na podstawie:

·          Art.6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.    Nr 142 poz. 1592,

·          Art. 21 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004r.  Nr 204 poz. 2086),

·          Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz. U. z 1997r. Nr 123 poz. 780),

·          Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1998r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu instytucji i jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych właściwym ministrom i centralnym organom administracji rządowej, wojewodom i innym terenowym organom administracji rządowej albo przez nich nadzorowanych przekazywanych określonym jednostkom samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1998r. Nr 165, poz. 1203),

·          Uchwały Nr V/14/99 Rady Powiatu Białostockiego dnia 6 lutego 1999r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, zmienionej uchwałą Nr VII/29/99 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 kwietnia 1999r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/14/99 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 6 lutego 1999r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.

 

 

 
Regulamin Organizacyjny
Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku
(tekst jednolity)
 
 
 
I. Postanowienia ogólne
 
§ 1
Regulamin organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku określa organizację, zasady działania, zadania, organizację wewnętrzną Powiatowego Zarządu Dróg wBiałymstoku zwanego dalej w skrócie PZD.
 
§ 2
PZD w Białymstoku działa na podstawie:
1)       ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (tekst jedn. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
2)       ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),
3)       ustawy z 16 grudnia 2005r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego ( Dz. U. z 2005r. Nr 267, poz. 2251 z późn. zm.),
4)       rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 1998r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu instytucji i jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych właściwym ministrom i centralnym organom administracji rządowej, wojewodom i innym terenowym organom administracji rządowej albo przez nich nadzorowanych przekazywanych określonym jednostkom samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 165, poz. 1203),
5)       uchwały Nr V/14/99 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 6 lutego 1999r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, oraz uchwały Nr VII/29/99 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 kwietnia 1999r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/14/99 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 6 lutego 1999r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.
 
§ 3
1.       PZD jest jednostką budżetową, podległą Zarządowi Powiatu Białostockiego, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.
2.   Działalność PZD w Białymstoku obejmuje teren powiatu białostockiego.
 
 
II. Zadania Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku
 
§ 4
PZD powołany jest do zarządzania drogami powiatowymi.
 
§ 5
Do zakresu działania PZD należy w szczególności:
1)       opracowywanieprojektów planów budowy, utrzymania, ochrony dróg i obiektów mostowych oraz ich finansowania,
2)       opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
3)       pełnienie funkcji inwestora,
4)       utrzymywanie nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń zawiązanych z drogą,
5)       realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
6)       przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
7)       koordynacja robót w pasie drogowym,
8)        wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
9)       prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
10)    przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
11)    wykonywanie robót i interwencyjnych robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
12)    przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
13)    przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
14)    wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie drogi i obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
15)    dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
16)    sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
17)    we współpracy z Wydziałem Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą w tym:
a) nabywanie gruntów, wnioskowanie o ich wywłaszczenie na rzecz powiatu z przeznaczeniem pod pas drogowy, przygotowywanie dokumentacji i występowanie z wnioskami o dokonanie podziału lub scalenia nieruchomości,
b) wnioskowanie o uwłaszczenie powiatu w stosunku do nieruchomości zajętych pod drogi, przygotowywanie dokumentacji i występowanie z wnioskami do stosownych organów,
18)    uzgadnianie tras i czasu procesji i pielgrzymek na drogach powiatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego- na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów wyznaniowych,
19)    przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektów likwidacji linii kolejowych lub ich części – na podstawie ustaw z 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego – Polskie Koleje Państwowe ( tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 84, poz. 948 z późn. zm.) oraz z 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 86, poz. 789 z późn. zm.).
 
 
III. Organizacja Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku
 
§ 6
1.       PZD w Białymstoku kieruje Dyrektor, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego.
2.       Dyrektor PZD jest zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu.
 
§ 7
Na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu:
1.       Dyrektor PZD jest upoważniony do:
1)       składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności PZD,
2)       wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zakresu działania PZD.
2. Zastępca Dyrektora PZD jest upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji   publicznej należących do zakresu działania PZD.
 
§ 8
Obowiązki dyrektora jako pracodawcy, obowiązki pracowników, zasady dyscypliny pracy oraz inne sprawy związane ze stosunkiem pracy określa regulamin pracy PZD.
 
§ 9
1. W skład PZD w Białymstoku wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Dyrektor,
2) Zastępca Dyrektora,
3) Główny Księgowy,
4) Radca Prawny,
5) Sekcja Techniczna,                                               
6) Stanowisko ds. BHP,
7) Stanowisko ds. księgowości,
8) Sekcja ds. Kadr, Administracji, Archiwum i BHP,
9) Obwód Drogowo- Mostowy w Białymstoku obejmujący zasięgiem gminy: Zawady, Tykocin, Dobrzyniewo Kościelne, Choroszcz, Wasilków, Czarna Białostocka, Supraśl,
10) Obwód Drogowo- Mostowy w Surażu obejmujący zasięgiem gminy: Suraż, Poświętne, Łapy, Turośń Kościelna, Juchnowiec,
11) Obwód Drogowo- Mostowy Michałowo obejmujący zasięgiem gminy: Michałowo, Gródek, Zabudów,
12) Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych.
2. Pracą sekcji kieruje kierownik sekcji, a pracą obwodów kierownik obwodu, zatrudniani przez Dyrektora PZD.
 
 
IV. Zakres działania komórek organizacyjnych i stanowisk pracy
 
§ 10
1.       Dyrektor odpowiada za całokształt działalności PZD.
2.       Podział zadań między Dyrektorem, a jego zastępcą określa Dyrektor PZD po zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu.
 
§ 11
1. Główny księgowy PZD odpowiada za budżet i gospodarkę finansowo – księgową zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
2. Radca prawny wykonuje obsługę prawną PZD zgodnie z ustawą o radcach prawnych z 6 lipca 1982r. (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 123, poz. 1059 z późn. zm.).
3. Do zadań Sekcji Technicznej należy:
1) prowadzenie ewidencji i wykazów dróg powiatowych oraz wykazów i ksiąg obiektów mostowych, a także gromadzenie danych technicznych i eksploatacyjnych dróg i mostów,
2) prowadzenie przeglądów dróg i obiektów mostowych, zbieranie informacji, czuwanie nad stanem technicznym dróg, obiektów mostowych i przepustów, zabezpieczanie sprawności komunikacyjnej oraz informowanie w tym zakresie Zarządu Powiatu,
3) nadzór nad realizacją bieżących zadań obwodów drogowo-mostowych,
4) opracowywanie planów bieżącego utrzymania dróg, obiektów mostowych i budynków, planów remontów i budowy dróg oraz planów remontów obiektów mostowych i budynków oraz planów inwestycji,
5) zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzenie we współpracy z samodzielnym stanowiskiem ds. zamówień publicznych przetargów z zakresu bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych, remontów i budowy dróg, remontów obiektów mostowych, a także robót drogowych i mostowych o charakterze inwestycyjnym i zawierania umów,     
6) prowadzenie spraw związanych z ochroną dróg, m.in. zezwoleń na wykonywanie robót w pasach drogowych, zajęcie pasa drogowego, zezwoleń na lokalizację obiektów budowlanych, zjazdów, urządzeń przy drogach, opiniowanie projektów organizacji ruchu, uzgadnianie imprez o charakterze religijnym, wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych,
7) prowadzenie spraw związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami zajętymi pod drogi i pasy drogowe - we współpracy z Wydziałem Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego,
8) uczestnictwo w pracach powiatowego komitetu przeciwpowodziowego w zakresie przeciwpowodziowej i przeciwlodowej ochrony mostów
9) kontrola realizacji robót prowadzonych na drogach powiatowych.
 
 
 
4. Do zakresu działania Obwodów Drogowo-Mostowychnależy:
 
1)       nadzór i kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na drogach imostach w szczególności w zakresie składowania materiałów i umieszczania urządzeń w pasie drogowym, dopuszczalnych nacisków na oś, masy, nośności   ( przy współudziale policji), kontrolowanie zgodności uzgodnień lokalizacji obiektów telekomunikacyjnych, energetycznych, ciepłowniczych w stosunku do dróg oraz informowanie o naruszeniach Dyrektora PZD,
2)       dokumentowanie naruszeń pasa drogowego, wprowadzanie na polecenie Dyrektora PZD ograniczeń ruchu, kontrolowanie obiektów przydrożnych,
3)       interwencyjne uzupełnianie oznakowaniadróg i mostów, doraźne uzupełnianie ubytków w nawierzchniach dróg lub ich naprawa, doraźne naprawy uszkodzeń poboczy, skarp, nasypów,
4)       usuwanie z korony drogi i poboczy przeszkód zagrażających bezpieczeństwu i zanieczyszczeń,
5)       kierowanie robotami zimowego i letniego utrzymania dróg i mostów w zakresie określonym przez Dyrektora PZD,
6)       utrzymywanie urządzeń drogowych m.in. znaków, słupków hektometrycznych, parkingów, miejsc postojowych oraz zieleni przydrożnej w zakresie robót interwencyjnych,
7)       prowadzenie prac interwencyjnych na drogach, obiektach mostowych i przepustach,
8)       konserwacja bieżąca mostów,
9)       wykonywanie drobnych remontów obiektów budowlanych PZD,
10)    utrzymywanie we właściwym stanie środków transportowych i sprzętowych użytkowanych przez obwód.                                                              
 
5. Sekcja ds. Kadr, Administracji, Archiwum i BHP wykonuje obowiązki w zakresie:
 
1)       spraw osobowych pracowników, zatrudniania, realizacji funduszu płac, kart wynagrodzeń pracowników PZD, oraz spraw związanych z dyscypliną pracy,
2)       zaopatrzenia,
3)       gospodarki pojazdami będącymi w dyspozycji PZD,
4)       prowadzenia archiwum PZD,
 
6. Do zadań stanowiska pracy ds. księgowości należy:
 
1)       prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej,
2)       prowadzenia kasy,
3)       rozliczanie inwentaryzacji,
4)       kontrola prawidłowości przepływu dokumentów finansowych zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów,
5)       działania analityczno-sprawozdawcze oraz przygotowywanie informacji na potrzeby Zarządu Powiatu i Skarbnika.
 
7. Do zadań stanowiska ds. BHP należy prowadzenie w zakładzie pracy spraw BHP, a w szczególności wykonywanie bieżącej kontroli, analizy i oceny stanowisk pracy, maszyn i urządzeń pod względem bhp oraz warunków pracy na poszczególnych stanowiskach.
 
7a. Do zadań samodzielnego stanowiska ds. zamówień publicznych należy prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień, a w szczególności przygotowywanie dokumentów przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), udział w pracach Komisji Przetargowej oraz sporządzanie umów.
 
8. Schemat organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 
 
V. Nadzór i kontrola
§ 12
1. Nadzór nad PZD sprawuje Zarząd Powiatu Białostockiego.
2.     Kontrolę działalności PZD sprawują na polecenia Zarządu Powiatu Wydziały Starostwa Powiatowego:
w zakresie przestrzegania przepisów kpa, dyscypliny pracy, tajemnicy państwowej i służbowej, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej –Wydział Organizacyjny,
w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi – Wydział Finansowy.
3.     Na żądanie Zarządu Powiatu Dyrektor PZD przedkłada w każdym czasie informację o realizowanych zadaniach.
4.     Kontrolę wewnętrzną PZD sprawuje Dyrektor PZD.
              
 
 VI. Organizacja przyjęć interesantów w szczególności w sprawach skarg i wniosków
 
§ 13
1.       Dyrektor PZD, jego Zastępca przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach                  10.00-15.00.
2.       Pracownicy PZD przyjmują interesantów również w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy PZD.
3.       PZD w Białymstoku prowadzi rejestr skarg i wniosków.
4.       Dyrektor PZD jest odpowiedzialny za wszechstronne wyjaśnienie i załatwianie skarg i wniosków.
 
 
VII. Zasady podpisywania pism
 
§ 14
1.       Do podpisu Dyrektora PZD zastrzeżone są:
pisma w sprawach należących do Dyrektora na podstawie niniejszego regulaminu i upoważnień Zarządu Powiatu,
decyzje w sprawach osobowych pracowników PZD,
pisma adresowane do Rady, Zarządu Powiatu i Starosty,
korespondencja kierowana do Wojewody, Marszałka Sejmiku i instytucji szczebla centralnego wymaga uzgodnienia z Zarządem Powiatu.
2.       Dyrektor PZD może upoważnić pracowników, w szczególności kierowników Sekcji i Obwodów do podpisywania pism.
3.       Pracownicy opracowujący pisma parafują je swoim podpisem umieszczonym pod tekstem z lewej strony.
 
 
VIII. Postanowienia końcowe
 
§ 15
1.       Szczegółowe zakresy czynności pracowników PZD na podstawie niniejszego Regulaminu ustala Dyrektor PZD.
2.       Dyrektor PZD obowiązany jest zapoznać pracowników PZD z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 
 
Dyrektor
Marek Jędrzejewski 
 
 
 
 
 

Załączniki do treści

  • Schemat organizacyjny PZD (DOC, 30 KB)

    Schemat organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg

  • Wykaz dróg powiatowych.doc (DOC, 520,5 KB)

    Wykaz dróg powiatowych, ulic miejskich zaliczonych do kategorii dróg powiatowych oraz mostów i przepustów na terenie Powiatu Białostockiego administrowanych przez PZD w Białymstoku

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Agnieszka Owsianiuk

Opublikował: Tomasz Budnik

Data udostępnienia w BIP: 03-10-2005 00:00

Data modyfikacji informacji: 14-09-2009 10:35