POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W BIAŁYMSTOKU
 
 
1.     Dane teleadresowe:
 
Dyrektor – Tadeusz Stanisław Jastrzębski
Zastępca Dyrektora – Anna Kurzynka
 
SIEDZIBA GŁÓWNA
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
tel./fax 85 74-39-411
NIP: 542-27-07-262
REGON: 051992097
Nr rachunku bankowego: PKO BP S.A. 90 1020 1332 0000 1002 0385 5004
 
DZIAŁ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
15-085 Białystok, ul. J. K. Branickiego 13 (piętro II)
 
FILIA PODGIK W ŁAPACH
18-100 ŁAPY ul. Bohaterów Westerplatte 8
tel/fax: 85 7152-382
 
2. Przedmiot działania PODGiK w Białymstoku:
·          prowadzenie, udostępnianie i bieżąca aktualizacja Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego;
·          przyjmowanie i obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych wykonywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego;
·          obsługa techniczna Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej;
·          sprzedaż map i innych materiałów oraz informacji z powiatowego zasobu;
·          inne czynności związane z prowadzeniem zasobu;
·          techniczna obsługa Działu Ewidencji Gruntów i Budynków;
·          prowadzenie Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości;
·          archiwizowanie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
 
3.   Gromadzimy i udostępniamy następujące materiały PZGiK:
·          osnowy geodezyjne;
·          dokumenty geodezyjne dotyczące pomiaru oraz opisu granic powiatu oraz gmin;
·          zdjęcia lotnicze i satelitarne;
·          numeryczne mapy ewidencyjne i zasadnicze;
·          analogowe mapy ewidencyjne i zasadnicze;
·          ewidencja gruntów i budynków;
·          dokumenty geodezyjne i kartograficzne, powstałe przy zakładaniu, modernizacji i aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, w tym dokumenty z ustalenia stanu władania, pomiaru granic, rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz opracowań dla celów prawnych;
·          dokumenty geodezyjne i kartograficzne, powstałe w wyniku scalania i wymiany gruntów oraz prac urządzeniowo - rolnych i urządzeniowo – leśnych;
·          przedwojenne plany scaleniowe na potrzeby opracowań prawnych, zgłaszanych w PODGiK w Białymstoku;
·          inne dokumenty złożone do PZGiK.
 
4.    Prowadzone rejestry i archiwa:
·          rejestr cen i wartości nieruchomości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków;
·          ewidencja gruntów i budynków;
·          ewidencję robót geodezyjnych i kartograficznych;
·          ewidencja uzgodnień ZUDP.
 
5. Usługi dla klientów indywidualnych:
·          wykonujemy kopie map zasadniczych, ewidencyjnych do celów opiniodawczych – Mickiewicza 3 lub filia Łapy (gm. Łapy, Poświętne, Suraż oraz miasta: Łapy, Poświętne Suraż);
·          wykonujemy wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków do celów prawnych;
·          wykonujemy wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków do celów opiniodawczych (np.: warunki zabudowy, wycinka drzew) – Branickiego 13;
·          rejestrujemy umowy dzierżaw zawarte zgodnie z postanowieniami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników;
·          aktualizujemy zapisy w operacie EGiB na podstawie dokumentów skutkujących zamianami - dostarczonych przez strony;
·          udostępniamy kopie map na tle ortofotomapy;
·          sporządzamy kserokopie map oraz skanujemy do postaci cyfrowej.
 
6. Usługi dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego:
·          Udostępnianie materiałów następuje na podstawie: zgłoszenia pracy geodezyjnej lub zamówienia.
·          Zgłoszenie pracy geodezyjnej po raz pierwszy: do zgłoszenia pracy należy dołączyć kopię zaświadczenia o nadaniu uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, kopię dokumentu o wpisie do rejestru działalności gospodarczej, nadaniu nr NIP i nr REGON.
·          Materiały opatrzone klauzulami przyjęcia do PZGiK będą wydawane po przedstawieniu dowodu opłaty. Pokój 62, tel. 85 74-39-411.
 
8. Poradnik klienta:
·          Dokumenty zawarte w archiwach PODGiK udostępniane są na podstawie pisemnych lub ustnych wniosków składanych w siedzibie Ośrodka lub jego filiach. Istnieje też możliwość złożenia wniosku wraz z deklaracją zapłaty poprzez stronę WWW, email lub faks.
·          W celu uzyskania danych zawierających dane osobowe z ewidencji gruntów i budynków należy przedłożyć dokumenty poświadczające dysponowanie nieruchomościami lub stosowne pełnomocnictwo właściciela bądź inwestora w zakresie opracowywanej inwestycji.
·          Sporządzanie wypisów i wyrysów (pobierz).
·          Uzgadnianie dokumentacji projektowej (pobierz).
·          Zgłoszenie roboty geodezyjnej (pobierz).
·          Sprzedaż map do celów opiniodawczych (pobierz).
·          Udostępnianie informacji niezbędnej do sporządzenia operatu szacunkowego (pobierz).
 
 
11.Podstawa prawna działalności PODGiK w Białymstoku.


 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Tadeusz Stanisław Jastrzębski- Dyrektor PODGiK w Białymstoku

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-03-2010

Data udostępnienia w BIP: 18-05-2005 00:00

Data modyfikacji informacji: 18-05-2012 12:08