• Ta strona jest nieaktualna. Aktualną wersję znajdziesz tutaj

 

 

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ

I KARTOGRAFICZNEJ W BIAŁYMSTOKU ( PODGiK )

tel./fax  085 7439-411, e-mail  podgik_bialystok@poczta.onet.pl

 

Siedziba Ośrodka

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku ul. Mickiewicza 3

  

 

 

 

Dyrektor PODGiK    -         Tadeusz Jastrzębski

pok.61                    tel./fax  085-7439-411

e-mail    tjastrzebski@uw.bialystok.gov.pl

 

Z - ca Dyrektora         -  Anna Kurzynka

pok.61                  tel. 085 7439 – 411

 

Główny Księgowy        -  Elżbieta Sawicka

pok.62                tel. 085 – 7439 –421

 

       specjalista d/s fin.księg.   -  Małgorzata Łuszczewska

 

 

 

STRUKTURA  ORGANIZACYJNA  PODGiK  W  BIAŁYMSTOKU

1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3

2. Filia PODGiK w Białymstoku -  ul. Branickiego 13 ( ewidencja gruntów )

3. Filia PODGiK w Białymstoku - Łapy ul. Mostowa 9

4. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

 

 

PODGiK w Bialymstoku przy ul. Mickiewicza 3          

pok. od nr 51 do  nr 63

 

czynny    poniedziałek                8.00 – 16.00

                                                                                               wtorek – piątek                7.30 – 15.30              

 

 

UWAGA

 środa PODGiK nie obsługuje jednostek wykonawstwa geodezyjnego

- segregacja i archiwizacja dokumentacji, która wpłynęła do PODGiK

 

 

 

 

PAŃSTWOWY ZASÓB GEODEZYJNY I KARTOGRAFICZNY

 

PODGiK wykonuje zadania przewidziane ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

 

 

 

 

DZIAŁ OBSŁUGI :      pok. 51         tel. 085 7439-436

 

Zespół w składzie:

 

 

                           1. Żaneta Dubowska

                           2. Edyta Matusiecka

                                                                                                                     3. Katarzyna Kondraciuk

 

 

- przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń prac geodezyjnych,

- przyjmowanie i przekazywanie do kontroli WGKiN Starostwa Powiatowego w Białymstoku     opracowań geodezyjnych

  i kartograficznych,

- wydawanie map i opracowań w związku ze zgłoszeniem prac,

- przyjmowanie wniosków i udzielanie informacji osobom fizycznym,

- sporządzanie kopii dokumentów z zasobu,

- wydawanie wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków w związku ze zgłoszonymi  pracami geodezyjnymi,

- prowadzenie rezerwacji numeracji działek podlegających podziałowi lub scaleniu, 

- wystawianie faktur za udzielone i wydane informacje z PZGiK,

- segregowanie i wyłączanie materiałów z Zasobu , które utraciły swą wartość użytkową,

 

 

DZIAŁ OPRACOWAŃ NUMERYCZNYCH       pok. pok 63,      tel. 085 7439 –421

 

 

                                                        Zespół w składzie:

 

                                                                                1. Mariusz Dziubanowski

                                                                                2. Paweł Miniuk

                                                                                  3. Bogusław Janicki

                                                                                  4. Marcin Ołdakowski

 

prowadzenie numerycznego zasobu PODGiK w Bialymstoku poprzez:

 

- zasilanie baz danych wynikami pomiarów z operatów geodezyjnych przedkładanych do rejestracji ,

- sporządzanie opracowań schematycznych  takich jak:

                a) pokrycia mapami zasadniczymi, numerycznymi itp.

                b) pokrycia osnowami geodezyjnymi, 

                c) sporządzenia mapy powiatu z założeniem warstw tematycznych na potrzeby prac Zarządu Powiatu oraz niektórych 

  jednostek organizacyjnych,

- sporządzanie wydruków i wyplotów na zlecenia osób fizycznych oraz w związku ze zgłoszonymi pracami geodezyjnymi.

- skanowanie i archiwizacja materiałów Zasobu oraz innych na podstawie zlecenia,

- wydawanie danych jednostkom wykonawstwa geodezyjnego z baz danych numerycznych.

- rezerwacja punktów osnów i punktów granicznych na obiektach prowadzonych w postaci numerycznej,

- kontrola techniczna opracowań realizowanych w ramach przetargów ogłaszanych przez WGKiK Starostwa Powiatowego

  w Białymstoku,

 

 

 

ZAKRES POKRYCIA NUMERYCZNĄ MAPĄ ZASADNICZĄ

    m. Supraśl

   m. Czarna Białostocka

   m. Wasilków

   m. Zabłudów

   m.  Łapy

   m. Suraż

  m. Choroszcz

  m. Tykocin

 

oraz : Niewodnica Kościelna, Dojlidy Górne, Juchnowiec Kościelny,

Dobrzyniewo Duże, Michałowo, Zawady, Poświętne,

Zaścianki i Grabówka (ewid. gruntów).

w opracowaniu: Turośń Kościelna, Kleosin, Księżyno, Horodniany, kol. Księżyno,

 

 

 

PODGiK w Bialymstoku filia przy ul. Branickiego 13            

tel. 085 – 740-63-92

 

DZIAŁ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

 

 

czynny jak Ośrodek przy ul. Mickiewicza 3

 

 

Zespół w składzie:

 

1. Zofia           Konecka

              2. Jolanta        Fronc-Gawęska

 3. Anna            Malesza

     4. Magdalena  Borowska

5. Marta          Szostak

    6. Tomasz        Szczęsny

         7. Agnieszka    Kalinowska

 

 

Do zadań działu ewidencji gruntów i budynków należy:

 

 

-  prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości, 

-  bieżąca aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków na podstawie

   aktów notarialnych, zawiadomień z KW, decyzji administracyjnych, prac geodezyjnych,

   wniosków właścicieli nieruchomości. 

-  sporządzania  wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków,

-  sporządzania wyrysów z map ewidencyjnych do celów prawnych,

-  sporządzania kopii map ewidencyjnych,

-  aktualizacja części graficznej operatu ewidencji gruntów i budynków,

-  sporządzanie zestawień wg zleceń inwestora, zleceniodawcy,

-  sporządzanie i wydawanie kopii dokumentów będących w posiadaniu PODGiK (akty własności, decyzje administracyjne itp. )

- udzielanie zainteresowanym stronom informacji ustnych na temat posiadanych przez nich nieruchomości,

- udzielania informacji na wnioski – jednostek samorządu terytorialnego, komorników, sądu, KRUS, policji, Urzędów 

  Skarbowych, Banków, Funduszy Gwarancyjnych itp.

- obsługa rzeczoznawców majątkowych,

- naliczania i wystawiania faktur za wydane i udzielone informacje,

 

 

 

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ( ZUDP ) 

tel.  085- 7439-424 

Białystok  ul. Mickiewicza 3

 

CZAS PRACY  ZUDP

 

               Posiedzenia Zespołu  -  środy  godz.10.00

               Prowadzenie konsultacji:

-          poniedziałek w godzinach pracy PODGiK

-          piątek w godzinach pracy PODGiK

            Przyjmowanie wniosków do uzgodnienia:

-          od piątku do wtorku do godz. 13.00

            Wydawanie uzgodnionej dokumentacji:

-          od piątku w godzinach pracy PODGiK

 

 

                         

 

                                                        ZUDP  w składzie:

 

 

-          Anna Kurzynka - Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

-          Anna Misiuk – Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku

-       Andrzej Czaban – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

-          Sylwia   Duda - Garbolińska – Powiatowy Zarząd Dróg

 

Obsługę techniczną i organizacyjną Zespołu prowadzą pracownicy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej :

-          Grażyna Cylwik

-          Barbara Półtorak

 

Zgodnie z zapisem art. 7d i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Zespół Uzgadniania Dokumentacji zajmuje się uzgadnianiem lokalizacji projektowanego uzbrojenia terenu na obszarze powiatu białostockiego.

 

Do zakresu czynności tej obsługi należy:

-          przyjmowanie i analiza dokumentacji projektowej załączonej do wniosku o uzgodnienie, składanego przez inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela,

-          obsługa posiedzeń ZUDP,

-          naliczanie i wystawianie faktur VAT dla wnioskujących uzgodnienia,

-          prowadzenie map koordynacyjnych uzgodnionych lokalizacji projektowanego uzbrojenia terenu,

-          przygotowanie opinii Zespołu,

-          uzgadnianie map do celów projektowych  z mapami koordynacyjnymi,

-          prowadzenie archiwum dokumentacji uzgodnionej przez ZUDP.

 

 

                                                                                      POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI

GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

W BIAŁYMSTOKU  -  FILIA W ŁAPACH 

 

Łapy   ul. Mostowa 9     tel./fax   085 - 7 152 382

 

   Czynny w godzinach :

poniedziałek – 8.00-16.00

wtorek – piątek 7.30-15.30

 

Środa ośrodek nieczynny dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego

- archiwizacja i segregacja zasobu

 

 

 

                                                                                   Zespół w składzie :

 

 

                                                                              1. Andrzej  Piekut

                                                                              2. Artur Chryniewicz

                                                                              3. Urszula Wiszniewska

 

 

 

                      Filia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łapach realizuje zadania jak  PODGiK przy ul. Mickiewicza 3 oraz Filia Ośrodka przy ul. Branickiego 13 w Białymstoku.

Terytorialnie obszarem swego działania obejmuje gminy: Łapy, Suraż i Poświętne.

 

 

 

Data wprowadzenia do BIP: 2005-05-18
Data publikacji: 2005-05-18
Data modyfikacji: 2005-05-18
Drukuj