I Liceum Ogólnokształcące, I Liceum Profilowane w Łapach

 

 

I   LICEUM   OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

I   LICEUM   PROFILOWANE

ul. Boh. Westerplatte 10

18-100 Łapy

 

 

Telefon:   85  715-27-02

 

Fax: :      85  715-27-02

 

e-mail: lo_lapy@lo-lapy.org

 

 Strona internet: www.lo-lapy.org, www.lo-lapy.biposwiata.pl/

 BIP: http://lo-lapy.biposwiata.pl/

INTERNAT - telefon :   85  715-27-57

 

 

 

KIEROWNICTWO SZKOŁY

 

Dyrektor szkoły :  mgr Dariusz Wincenciak 

 

Wicedyrektor  szkoły :  mgr Stanisława Gryszko

 

 

 

 

PODSTAWY  PRAWNE  DZIAŁANIA

 

Liceum Ogólnokształcące jest jednostką budżetową, nie mającą osobowości prawnej. Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Białymstoku.

 

Liceum Ogólnokształcące

 

1.       Szkoła powstała na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 27 sierpnia 1945 roku w sprawie otwarcia Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Łapach od dnia 01 września 1945 roku.

2.       Uchwałą Rady Powiatu Białostockiego nr XXXVI/216/202 z dnia 07 lutego 2002 roku Liceum Ogólnokształcące w Łapach przekształcono w trzyletnie liceum o nazwie Liceum Ogólnokształcące w Łapach (od dnia 01 września 2003 r.)

3.       Uchwałą Rady Powiatu Białostockiego nr VII/63/2003 z dnia 22 maja 2003 roku Liceum Ogólnokształcące w Łapach przekształcono w I Liceum Ogólnokształcące w Łapach (od dnia 01 września 2003)

 

Liceum Profilowane w Łapach

1.       Z dniem 01 września 1996 r. Kuratorium Oświaty w Białymstoku założyło publiczną średnią szkołę zawodową o nazwie Liceum Ekonomiczne w Łapach.

2.       Uchwałą Rady Powiatu Białostockiego nr XXXVI/217/2002 z dnia 07 lutego 2002 roku przekształcono Liceum Ekonomiczne w Łapach na szkołę ponadgimnazjalną: I Liceum Profilowane w Łapach.

 

Internat

Przy Liceum Ogólnokształcącym w Łapach działa Internat, który powstał w 1965r.

 

 

 

 

STATUT

 

 

                Szkoła jest społecznością uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników niepedagogicznych. Wzajemny szacunek jest podstawą zachowań wszystkich członków naszej społeczności. Jesteśmy partnerami w realizacji nadrzędnego celu, jakim jest wszechstronny rozwój młodzieży.

 

Nasza misja to :  „Ucznia sposobnym uczynić do tego, aby  jemu  było dobrze i z nim było dobrze”

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 

1.1                      Nazwa szkoły -I Liceum Ogólnokształcące.

1. Przez statutowy zapis Liceum Ogólnokształcące należy zawsze rozumieć I Liceum Ogólnokształcące.

 

1.2                      I Liceum Ogólnokształcące ma siedzibę w Łapach przy ul. Boh. Westerplatte 10.

 

1.3                      Organem prowadzącym liceum jest Powiat Białostocki.

 

1.4                      Nadzór pedagogiczny sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

 

1.5                      Liceum Ogólnokształcące jest szkołą ponadgimnazjalną, w której kształcenie odbywa się w oparciu o obowiązujące podstawy programowe.

 

1.6                      Dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów, oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej, w zakresie rozszerzonym.

 

1.7                      Świadectwo ukończenia liceum uprawnia do składania egzaminu maturalnego.

 

1.8                      Symbolami obowiązującymi w liceum, dotyczącymi państwa i narodu polskiego są godło, flaga, hymn państwowy, sztandar.

 

1.       Godło państwowe powinno znajdować się w każdej pracowni oraz w pomieszczeniach biurowych.

 

1.9                      Tradycja szkoły.

1.Liceum posiada własny ceremoniał, który obejmuje:

a)       uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

b)       ślubowanie klas pierwszych

c)        uroczyste rozdanie świadectw maturalnych

d)       uroczyste zakończenie roku szkolnego

2.       Liceum posiada sztandar, który może być wprowadzany na ważne uroczystości szkolne oraz lokalne o charakterze historyczno-patriotycznym.

3.       Sztandar wprowadza poczet złożony z trójki uczniów- chłopca i dwóch dziewcząt-ubranych w odświętny strój szkolny(biała koszula/bluzka, granatowe lub czarne spodnie/ spódnica) oraz biało-czerwone szarfy i białe rękawiczki.

4.       Skład pocztu sztandarowego zatwierdza rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

5.       Uczniowie wybrani do pocztu powinni wyróżniać się dobrymi wynikami w nauce i właściwym zachowaniem.

6.       W czasie uroczystości całą młodzież obowiązuje strój szkolny.

7.       Inauguracja i zakończenie roku szkolnego są uroczystościami szkolnymi.

 

 

§2

 

2.1    Liceum prowadzi internat koedukacyjny z pełnym blokiem żywieniowym.

 

2.2    Liceum Ogólnokształcące w Łapach jest jednostką budżetową.

 

2.3    Szkoła może tworzyć środki specjalne na podstawie odrębnych przepisów.

 

Rozdział II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§3

 

3.1                      Głównym zadaniem szkoły jest umożliwianie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia liceum i zdania egzaminu maturalnego.

 

3.2                      Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, postaw patriotycznych oraz poszanowania dla polskiego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego.

 

3.3                      Liceum przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, rozumienia siebie i świata. Uczy poszanowania prawa i demokratycznych zasad rozwiązywania konfliktów.

 

3.4                       Liceum zapewnia uczniom warunki do:

 

1.       rozwijania swoich zdolności i zainteresowań,

2.       kształcenia umiejętności planowania i organizowania nauki, pracy i wypoczynku,

3.       kształcenia umiejętności współżycia w zespole,

4.       korzystania z różnych źródeł wiedzy,

5.       rozwijania umiejętności samokontroli i samooceny,

6.       współuczestniczenia i współtworzenia życia kulturalnego,

7.       świadomego stosowania się w życiu do różnego typu przepisów szkolnych i prawnych,

8.       rozwijania takich cech jak: krytycyzm, pracowitość, odpowiedzialność za swój rozwój, wrażliwość, godność, samodzielność, wytrwałość,

 

3.5                       Szkoła dba o poziom kultury osobistej uczniów, prowadzi edukację zdrowotną, ekologiczną, profilaktykę uzależnień.

 

3.6                       Szkoła organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa oraz zajęć  związanych z wyborem kierunku kształcenia, a w szczególności:

 

1.       cykl zajęć dotyczących preorientacji zawodowej w klasach III,

2.       kącik maturzysty w bibliotece, zawierający dostępne informatory,  biuletyny uczelni, zasady rekrutacji itp.,

3.       korzystanie z informacji internetowej w tym zakresie,

4.       spotkania z pracownikami biur pracy, reprezentantami uczelni, studentami, absolwentami,

5.       badania dotyczące predyspozycji zawodowych,

6.       współpracuje z medycyną szkolną w zakresie przydatności do  określonych zawodów oraz ze specjalistycznymi poradniami.

 

3.7                      Szkoła zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna. Formami opieki i pomocy są:

 

1.       systematyczna i stała opieka wychowawcy,

2.       praca zespołów wychowawczych – przyznawanie stypendiów socjalnych, losowych itp.

3.       współpraca z organizacjami na terenie gminy – MGOPS, policja, kuratorzy sądowi, Monar,

4.       współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Łapach w celu zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

5.       dofinansowywanie wycieczek szkolnych dla potrzebujących uczniów,

6.       organizowanie akcji charytatywnych wspomagających uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji losowej.

 

3.8                       Szkoła zapewnia bezpieczeństwo w czasie zajęć na terenie szkoły i poza jej  terenem w trakcie wycieczek.

 

3.9                       Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów szkoła organizuje  pozalekcyjne zajęcia dodatkowe jak:

 

1.       zajęcia sportowe,

2.       zajęcia chóru,

3.       różnorakie kółka przedmiotowe,

4.       warsztaty tematyczne,

5.       kawiarenkę internetową. 

 

3.10                   Szkoła troszczy się o to, aby rodzice naszych uczniów byli zadowoleni ze     szkoły i chętnie z nią współpracowali.

 

3.11                   Zależy nam na tym, aby szkoła cieszyła się renomą w środowisku, miała     własny klimat i tradycję.

 

 

§ 4

 

4.1                      Szczegółowe cele i zadania wychowawcze określa program wychowawczy i  program profilaktyki szkoły( długofalowy i roczny) uchwalany przez radę  pedagogiczną po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu  uczniowskiego.

 

§ 5

 

5.1                      Na zasadach określonych w odrębnych przepisach szkoła organizuje naukę  religii lub etyki. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce  religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i  w jakiejkolwiek formie.

 

Rozdział III

ORGANY LICEUM

 

§ 6

 

6.1                      Organami liceum są:

 

1.       Dyrektor liceum

2.       Rada pedagogiczna

3.       Rada rodziców

4.       Samorząd uczniowski

 

6.2                      Liceum kieruje dyrektor.

 

6.3                       Stanowisko dyrektora liceum powierza i z tego stanowiska odwołuje Zarząd Powiatu Białostockiego.

 

6.4                       Dyrektor szkoły w szczególności:

 

1.       kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

2.       opracowuje dokumentację programowo-organizacyjną,

3.       opracowuje zakres obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

4.       zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników szkoły,

5.       przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom szkoły,

6.       występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

7.       sprawuje nadzór pedagogiczny,

8.       ocenia pracę nauczycieli,

9.       przyjmuje wnioski nauczycieli( ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego) o rozpoczęcie stażu,

10.    przydziela opiekuna stażu,

11.    zatwierdza plan rozwoju zawodowego,

12.    wspiera nauczyciela odbywającego staż i dokonuje oceny dorobku zawodowego,

13.    powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego,

14.    uczestniczy w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,

15.    nadaje stopień awansu stażyście na stopień nauczyciela kontraktowego oraz prowadzi rejestr zaświadczeń wydanych przez komisję kwalifikacyjną o uzyskaniu akceptacji na stopień nauczyciela kontraktowego,

16.    sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego ich rozwoju,

17.     dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanymi przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

18.    realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

19.    organizuje współdziałanie z radą rodziców i zapewnia jej realny wpływ na sprawy szkoły,

20.    współdziała z samorządem uczniowskim,

21.    współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi,

22.    współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli,

23.    dba o powierzone mienie, zapewnia odpowiedni stan bhp,

24.    może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów szkoły w przypadkach określonych w statucie szkoły,

25.    co najmniej dwa razy w roku przedstawia radzie pedagogicznej wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,

26.    wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

 

6.5                      Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem, realizującym statutowe zadania szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki,

 

6.6                      Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy  pracownicy pedagogiczni szkoły, bez względu na wymiar godzin. W  zebraniach rady, z głosem doradczym, mogą brać udział osoby zaproszone  przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,

 

6.7                      Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły,

 

6.8                      Zebrania plenarne rady są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z klasyfikacją i promowaniem uczniów, po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, rady rodziców, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, na wniosek organu prowadzącego lub na wniosek, co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej,

 

6.9                       Zebrania przygotowuje i prowadzi przewodniczący, jest on odpowiedzialny  za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania,

 

6.10                   Uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co   najmniej 1/2 członków rady, zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej,

 

6.11                    Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu, które mogą naruszyć dobra osobiste uczniów, rodziców, nauczycieli lub pracowników szkoły,

 

 

6.12                   Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 

 

1.       zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2.       zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3.       podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

4.       podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

5.       ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

 

 

 

6.13                   Rada pedagogiczna wyraża swoją opinię w następujących sprawach:

 

1.       organizacja pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2.       projekt planu finansowego szkoły,

3.       wnioski dyrektora dotyczące przyznania nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,

4.       propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

5.       propozycje dyrektora dotyczące kandydatów do funkcji kierowniczych w szkole,

 

6.14                   Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.

 

6.15                    Rada pedagogiczna przygotowuje projekty zmian w statucie szkoły, przedstawia do uchwalenia Radzie Szkoły, jeżeli taka zostanie utworzona.

 

6.16                   Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady są protokołowane.

 

6.17                   Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie uchwał, o których mowa w ust.12, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór jest ostateczne.

        

6.18                   W liceum działa rada rodziców (zwana też komitetem rodzicielskim) stanowiąca reprezentację rodziców, opiekunów uczniów szkoły.

 

6.19                   Zasady powoływania rady rodziców określa jej regulamin.

 

6.20                   Rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

 

6.21                   Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 

6.22                    Rada rodziców:

 

1.       bierze udział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły,

2.       pomaga w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,

3.       współdziała w realizacji planu wychowawczego,

4.       współpracuje  z samorządem uczniowskim,

5.       promuje szkołę w środowisku,

6.       uczestniczy w planowaniu wydatków szkoły,

7.       w celu wspierania działalności statutowej szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin rady rodziców,

 

6.23                   Rada rodziców ma prawo do:

 

1.       współtworzenia statutu szkoły,

2.       wyrażania opinii na temat pracy szkoły,

3.       znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole,

4.       informacji o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizacji szkolnych programów oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

 

6.24                   Rodzice mają prawo do:

 

1.       wglądu, na określonych w statucie zasadach, do sprawdzonych i ocenionych prac kontrolnych swoich dzieci,

2.        informacji o zasadach oceniania zachowania,

3.        rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce,

4.       porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

5.       wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny i organowi prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły,

6.        na zaproszenie dyrektora lub na  wniosek rady pedagogicznej uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej, z głosem doradczym,

7.        w sytuacjach szczególnych wnioskowania o zmianę nauczyciela-wychowawcy; wniosek winien być potwierdzony własnoręcznym podpisem 75% uczniów i 75% rodziców tej klasy,

 

6.25                   W szkole może działać Rada Szkoły. Powstanie Rady Szkoły pierwszej kadencji organizuje Dyrektor na łączny wniosek SU i Rady Rodziców.

6.26                   W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie:

 

1.       nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli

2.       rodzice wybrani przez ogół rodziców

3.       uczniowie wybrani przez ogół uczniów

 

6.27                   Tryb wyboru członków Rady Szkoły jest następujący:

 

a) rada pedagogiczna wybiera 2 przedstawicieli spośród swoich członków, w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, w obecności 2/3 jej członków.

b) na ogólnym zebraniu rodziców, w głosowaniu jawnym, większością głosów wybiera się 2 przedstawicieli rodziców ( przy ¾ obecnych na zebraniu)

c) uczniów wybiera Samorząd Uczniowski z ogółu, zgodnie z ustalonym regulaminem dotyczącym zasad wybierania przedstawicieli do organów szkoły

               

6. 28 W przypadku niedowołania Rady Szkoły, zadania jej wykonuje rada pedagogiczna. 

 

 

6.29 W liceum działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

 

6.30     Samorząd tworzą wszyscy uczniowie liceum.

 

6.31     Zasady wybierania i działalności samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, powszechnymi i bezpośrednim,

 

6.32     Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 

6.33      Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 

6.34     Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:

 

1.       prawo do zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami,

2.       prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3.       prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wynikiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4.       prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

5.       prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

6.       prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

7.       prawo do współuczestniczenia w opracowaniu statutu szkoły, szczególnie w kwestiach dotyczących uczniów,

8.       prawo do przedstawiania opinii o pracy nauczyciela, po zwróceniu się o nią przez dyrektora szkoły.

 

 

§7

 

7.1                      Organy liceum zobowiązane są do współdziałania w sprawach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

7.2                      Za współpracę organów odpowiada dyrektor liceum, który:

 

1.       zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,

2.       umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły, zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły,

3.       do przekazywania informacji zobowiązani są: dyrektor, przewodniczący rady rodziców, opiekun lub przewodniczący samorządu uczniowskiego,

 

7.3                      Spory pomiędzy organami (z wyjątkiem dyrektora) rozstrzyga dyrektor.

 

7.4                      Spór pomiędzy dyrektorem liceum a innymi organami szkoły rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący szkołę lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

 

 

Rozdział IV

 

ORGANIZACJA LICEUM

 

§8

 

 

8.1      Baza lokalowa liceum:

 

1.       22 pracownie przedmiotowe,

2.       biblioteka,

3.       Muzeum szkolne,

4.       sala gimnastyczna,

5.        obiekty sportowe,

6.       strzelnica sportowa,

7.       sklepik szkolny,

8.       internat,

9.       szatnie.

 

8.2                      Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich, terminy egzaminów maturalnych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. Na początku roku szkolnego są one podawane do wiadomości nauczycieli i uczniów.

 

8.3                       Dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej, w zakresie rozszerzonym.

 

8.4                      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora liceum, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania-. do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący liceum do 30 maja danego roku.

 

8.5                       Liczba uczniów w oddziale wynosi od 25 do 35 uczniów.

 

8.6                      Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad higieny pracy. Rozkład zajęć wywiesza się w pokoju nauczycielskim i uczniom na holu szkoły.

 

8.7                      Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone systemem klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45minut, przerwy międzylekcyjne trwają po 10 minut, jedna 20 minut.

 

8.8                      Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa oddział dzielony jest na grupy, zgodnie z aktualnymi przepisami i za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 

1.       na zajęciach z języków obcych, informatyki, technologii informacyjnej w oddziałach, a w przypadku zajęć z języków obcych także w zespołach międzyodziałowych, liczących więcej niż 24 uczniów,

 

2.       na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych- w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów,

 

3.       zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów oddzielnie dla dziewcząt i chłopców; dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub, w wyjątkowych przypadkach, grup międzyklasowych.

 

8.8                      Liczba uczniów w grupie na zajęciach fakultatywnych nie może być niższa niż 15.

 

 

 

§ 9

 

9.1                       Szkoła prowadzi bibliotekę i czytelnię

 

9.2                      Biblioteka służy realizacji potrzeb i zainteresowań ucznia, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców i w miarę możliwości wiedzy o regionie.

 

9.3                      Z biblioteki i czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły.

 

9.4                      Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki i czytelni określa regulamin zatwierdzony przez dyrektora i radę pedagogiczną.

 

9.5                      Za pracę biblioteki i czytelni odpowiada bibliotekarz.

 

9.6                      Biblioteka w szczególności realizuje zadania w zakresie:

 

1.       udostępniania książek i innych źródeł informacji,

2.       tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

3.       rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

4.       organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

 

9.7                       Zadania nauczyciela bibliotekarza są następujące;

 

1.       prowadzi zajęcia z przysposobienia czytelniczego,

2.       pomaga uczniom w doborze i wyszukiwaniu właściwych pozycji z księgozbiorów,

3.       przekazuje informacje o nowościach w księgozbiorach szkolnej biblioteki,

4.       wykonuje wystawki i gazetki kulturalne,

5.       prowadzi kącik maturzysty,

6.       opiekuje się uczniami,którzy wykorzystują czytelnię jako miejsce samodzielnej pracy,

7.       dokonuje zakupu lektur i innej literatury, zakupuje książki przeznaczone na nagrody dla uczniów,

8.       zajmuje się prenumeratą czasopism,

9.       dokonuje selekcji zbiorów w księgozbiorze,

10.    zajmuje się opracowaniem techniczno-rzeczowym księgozbioru,

11.    prowadzi dokumentację biblioteki,

12.    dba o estetykę pomieszczeń biblioteki,

13.    przygotowuje sprawozdania dotyczące stanu czytelnictwa dla wychowawców klas i dyrekcji szkoły.

 

Rozdział  V

INTERNAT

 

§ 10

                                                                             

10.1                   Internat jest placówką koedukacyjną zapewniającą zakwaterowanie, wyżywienie oraz całodobową opiekę młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na terenie miasta Łapy.

 

10.2                   Internat prowadzi stołówkę, która zabezpiecza całodzienne wyżywienie mieszkańcom internatu oraz posiłki obiadowe uczniom dochodzącym wg kosztów wynikających z kalkulacji.

 

10.3                   Pracą internatu kieruje dyrektor liceum przy pomocy kierownika internatu.

 

10.4                   Kierownika internatu powołuje dyrektor po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę i rady pedagogicznej.

 

10.5                   Szczegółowy zakres obowiązków kierownika internatu określa dyrektor liceum.

 

10.6                   Internat realizuje swoje zadania w oparciu o plan pracy opiekuńczo-wychowawczej internatu oraz regulamin opracowany przez kierownika przy współudziale Młodzieżowej Rady Internatu zatwierdzony przez dyrektora.

 

10.7                   Szczegółowe zadania w zakresie opieki i wychowania realizowane są przez kierownika i wychowawców internatu przy współudziale Młodzieżowej Rady Internatu.

 

 

§ 11

 

11.1                    Do zadań internatu w szczególności należy:

 

1.       zapewnienie wychowankom zakwaterowania i wyżywienia,

2.       zapewnienie wychowankom warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień,

3.       zapewnienie wychowankom stałej opieki ze strony wychowawców oraz właściwych warunków sanitarno-higienicznych, a w przypadku choroby opieki lekarskiej,

4.       stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowania kulturalnej rozrywki,

5.       upowszechnianie kultury fizycznej i nawyków uprawiania sportu i dbałości o stan zdrowia,

6.       kształtowanie zaradności życiowej wychowanków, uczenie asertywności, rozwijanie samodzielności i samorządności.

 

 § 12

 

12.1                   O przyjęcie do internatu może ubiegać się uczeń:

 

1.       mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy lub w sposób istotny utrudniony,

2.       w miarę wolnych miejsc uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z poza Łap,

3.       podanie o przyjęcie do internatu składa się do kierownika internatu w terminie wyznaczonym przez dyrektora liceum,

4.       decyzję o przyjęciu podejmuje rada pedagogiczna internatu,

5.       uczniowi, który nie został przyjęty do internatu przysługuje prawo odwołania do dyrektora liceum w terminie 7 dni od otrzymania decyzji.

 

 

§ 13

 

13.1                    Wychowanek internatu ma prawo do:

1.        zakwaterowania oraz odpłatnego całodziennego wyżywienia w stołówce internatu, a w przypadku nieobecności w internacie do odliczeń z opłaty za wyżywienie,

2.       korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych internatu, do nauki własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień,

3.       brania udziału w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych po uzgodnieniu z wychowawcą,

4.       zgłaszania kierownikowi, wychowawcom i Radzie Internatu uwag, wniosków i postulatów wychowanków oraz do poinformowania o sposobie ich rozwiązania,

5.       zapewnienia poszanowania własnej godności, dyskrecji w sprawach osobistych, stosunków rodzinnych, korespondencji, przyjaźni i uczuć,

6.       zwracania się do kierownika i wychowawców we wszystkich istotnych sprawach życiowych i oczekiwania od nich pomocy,

7.       przyjmowania wizyt rodziców i innych osób odwiedzających za wiedzą wychowawcy,

8.       wyjścia poza teren internatu w czasie przewidzianym jako czas wolny oraz w czasie przewidzianym na naukę własną po uzyskaniu zgody wychowawcy,

9.       uczenia się po godzinie 22,00 w pokoju cichej nauki za zgodą wychowawcy,

10.    przekazywania wychowawcy w depozyt pieniędzy oraz wartościowych przedmiotów,

11.    udziału w wyborach do Młodzieżowej Rady Internatu,

12.    ubiegania się o zwolnienie z części lub całości opłaty za zakwaterowanie- obowiązuje podanie prawnych opiekunów,

 

 

§ 14

 

14.1                    Wychowanek internatu ma obowiązek:

 

1.       dbać o dobre imię internatu, znać, szanować i wzbogacać jego dobre tradycje,

2.       jak najlepiej wykorzystywać czas i warunki do nauki, systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem wiedzy,

3.       okazywać szacunek i posłuszeństwo kierownictwu, wychowawcom, pracownikom internatu i funkcyjnym kolegom,

4.       współdziałać z kolegami w wykonywaniu zadań wynikających z planów, potrzeb młodzieży czy środowiska,

5.       szanować i chronić mienie internatu oraz innych,

6.       dbać o czystość i estetykę własnego pokoju i innych pomieszczeń ogólnego przeznaczenia oraz otoczenia internatu i szkoły,

7.       stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy i brutalności,

8.       przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności i lekceważenia obowiązków,

9.       dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i swoich kolegów, wystrzegać się wszelkich nałogów, nie palić papierosów, nie pić alkoholu, nie przyjmować narkotyków i innych środków odurzających,

10.    przestrzegać zasad higieny osobistej i zbiorowej, dbać o estetykę ubioru,

11.    zmieniać na terenie internatu obuwie,

12.    właściwie pełnić dyżury w internacie oraz wykonywać prace zlecone przez kierownika i wychowawców,

13.    stosować się do zasad określonych w Regulaminie Internatu i Statucie szkoły, przestrzegać rozkładu dnia, ustaleń kierownika internatu.

14.    pokryć koszty naprawy lub odkupić uszkodzony lub zniszczony przez siebie sprzęt.

 

 

§ 15

 

15.1                   Za wzorową, przykładną postawę wychowanek może otrzymywać wyróżnienia i nagrody:

 

1.       pochwała wychowawcy wobec grupy,

2.       pochwała kierownika internatu,

3.       list pochwalny do rodziców,

4.       dyplom uznania,

5.       nagroda rzeczowa na zakończenie roku szkolnego,

 

15.2                   Za nieprzestrzeganie zasad określonych w regulaminie internatu i statucie szkoły, naruszenie norm współżycia w grupie wychowanek może być ukarany:

 

1.       upomnieniem wychowawcy wobec grupy,

2.       naganą wychowawcy wobec grupy,

3.       naganą kierownika z ostrzeżeniem,

4.       przeniesieniem do innej sali lub grupy,

5.       czasowym pozbawieniem prawa do mieszkania w internacie, na okres od 1 do 3 miesięcy, decyzją kierownika internatu po wysłuchaniu opinii rady pedagogicznej internatu i MRI, z pisemnym powiadomieniem szkoły i rodziców (opiekunów)

6.       skreśleniem z listy wychowanków decyzją kierownika internatu po wysłuchaniu opinii rady pedagogicznej internatu i MRI, z powiadomieniem pisemnym szkoły i rodziców.

 

15.3                   Wychowankowi, który został ukarany, przysługuje prawo odwołania się od kary do dyrektora liceum w terminie 7 dni od wymierzenia kary. Wykonanie kary zawiesza się do chwili rozpatrzenia odwołania przez dyrektora liceum.

 

                                                                              § 16

 

16.1                   Organizacja pracy internatu:

 

1.       internat realizuje swoje zadania cały rok z przerwą na okres ferii zimowych i letnich,

2.       wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze, liczba wychowanków w grupie wynosi od 35 do 40 wychowanków,

3.       zajęcia wychowawcze z jedną grupą powinny wynosić co najmniej 49 godzin zegarowych,

4.       grupa wychowawcza stanowi podstawową komórkę samorządową w internacie,

5.       opiekę wychowawczą nad grupą sprawuje wychowawca, który współdziała z młodzieżą w realizacji zadań określonych w planie opiekuńczo-wychowawczym,

6.       wszyscy wychowankowie mieszkający w internacie tworzą samorząd internatu, pracą samorządu kieruje wybrana przez wychowanków Młodzieżowa Rada Internatu,

7.       zasady wybierania i działalności MRI określa regulamin,

8.       w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego w internacie można zatrudnić wychowawcę-opiekuna nocnego.

 

 

§ 17

 

17.1                    Kompetencje kierownika internatu:

 

1.       jest przełożonym wszystkich pracowników internatu, przewodniczącym rady pedagogicznej internatu oraz wychowawcą młodzieży zamieszkującej w internacie,

2.       w zakresie czynności służbowych podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły,

3.       koordynuje czynności służbowe wszystkich pracowników internatu,

4.       przyjmuje wychowanków i dzieli ich na grupy wychowawcze,

5.       prowadzi księgi ewidencji wychowanków internatu i księgi meldunkowe,

6.        kieruje radą wychowawców w internacie,

7.       udziela wychowawcom instrukcji odnośnie pracy wychowawczo-opiekuńczej,

8.       opracowuje plany pracy i czuwa nad ich realizacją,

9.       prowadzi i przechowuje dokumentację związaną z pracą internatu,

10.    sprawuje nadzór pedagogiczny,

11.    nadzoruje i przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w internacie,

12.    referuje sprawy internatu dyrektorowi szkoły,

 

17.2     Kierownik internatu ma prawo do:

 

1.       kontrolowania pracy personelu administracyjnego i obsługującego,

2.        zatwierdzania zapotrzebowania na artykuły żywnościowe,

3.        kontrolowania wydawanych porcji żywnościowych pod względem wagi, jakości oraz estetyki podania,

4.        przeprowadzania remanentu w magazynach żywnościowych i innych,

5.        kontrolowania czystości w pomieszczeniach internatu,

6.        hospitowania zajęć wychowawców internatu,

7.        kontrolowania dokumentacji prowadzonej przez wychowawców.

 

 

      § 18

 

18.1                   Zadania wychowawcy internatu- wychowawca obowiązany jest:

 

1.       sumiennie realizować zadania wynikające z programu opiekuńczo-wychowawczego internatu, dążyć do osiągania jak najlepszych wyników w pracy wychowawczej,

2.       kształtować wśród młodzieży nawyk systematycznej pracy szkolnej, udzielać pomocy uczniom mającym niepowodzenia w nauce, dbać o właściwą atmosferę podczas nauki własnej,

3.       stosować różne formy pracy opiekuńczo – wychowawczej zmierzające do kształtowania zasad demokracji, patriotyzmu, rozwijać zainteresowania i uzdolnienia wychowanków wykorzystując do tego celu przewidziany w porządku dnia czas wolny poprzez dostępne formy i środki,

4.       czuwać nad higieną osobistą i zbiorową wychowanków oraz ładem i porządkiem w pomieszczeniach, w których przebywa młodzież,

5.       dbać o rozwój fizyczny i psychiczny wychowanków przez organizowanie zajęć sportowych, aktywnie zwalczać nałogi, oraz zapobiegać konfliktom i stresom,

6.       wdrażać młodzież do stałego poszanowania mienia społecznego,

7.       troszczyć się o zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży,

8.       utrzymywać stały kontakt z nauczycielami przedmiotów, wychowawcami klas i rodzicami wychowanków,

9.       upowszechniać samorządność, inspirować pracę Młodzieżowej Rady Internatu,

10.    dbać o godność i przykładną postawę moralną wychowawcy młodzieży, systematycznie doskonalić swą wiedzę,

11.    systematycznie wypełniać swoje obowiązki i stosować się do zarządzeń władz oświatowych, dyrektora liceum, kierownika internatu,

 

 

§ 19

 

19.1                   Rada pedagogiczna internatu jest organem powołanym do opracowania planów pracy i opiniowania całokształtu spraw opiekuńczo-wychowawczych i organizacyjnych.

 

19.2                   Przewodniczącym rady jest kierownik internatu a wychowawcy jej członkami.

 

19.3                    Do zadań rady pedagogicznej internatu należy:

 

1.       opracowanie planu pracy opiekuńczo-wychowawczej,

2.       dokonywanie analizy i oceny działalności opiekuńczo-wychowawczej internatu i ustalanie wypływających z niej wniosków,

3.       podejmowanie decyzji w sprawach nagradzania i dyscyplinowania wychowanków,

4.       inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo-wychowawczej, wnioskowanie o usunięcie z przyczyn dyscyplinarnych wychowanka z internatu.

 

 

Rozdział  VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 20

 

20.1                   Szkoła zatrudnia:

 

1.       dyrektora szkoły,

2.       wicedyrektora szkoły,

3.       kierownika internatu,

4.       nauczycieli przedmiotów,

5.       nauczycieli wychowawców internatu,

6.       nauczycieli bibliotekarzy,

7.       pracowników administracyjno-ekonomicznych i obsługi.

 

20.2                   Zasady zatrudniania wyżej wymienionych określają odrębne przepisy.

 

 

§ 21

 

21.1                   Powierzenie stanowiska wicedyrektora oraz odwołanie z niego dokonuje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego.

 

21.2                   Kompetencje oraz odpowiedzialność wicedyrektora ustala w danym roku szkolnym dyrektor szkoły.

 

21.3                   Wicedyrektor zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności.

 

21.4                   Wicedyrektor odpowiada, tak jak każdy nauczyciel, za nauczanie swojego przedmiotu oraz służbowo przed dyrektorem szkoły.

 

21.5                   Do kompetencji wicedyrektora należy w szczególności:

 

1.       sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

2.       kontrolowanie pracy nauczycieli,

3.       organizacja zastępstw, dyżurów nauczycieli,

4.       kontrola dokumentacji pedagogicznej

5.       sporządzanie rozkładu zajęć,

6.       kierowanie pracą zespołów wychowawczych i przedmiotowych,

7.       kontrola pracy organizacji uczniowskich i kół zainteresowań,

8.       wspomaganie pracy samorządu uczniowskiego,

9.       nadzór nad studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne w szkole,

10.    organizowanie apeli szkolnych,

 

21.6                   Wicedyrektor wypełnia inne obowiązki przydzielone przez dyrektora szkoły.

 

 

§ 22

 

22.1                   Kompetencje kierownika internatu i nauczycieli wychowawców internatu określono w rozdziale V.

 

 

§ 23

 

23.1                   Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 

23.2                   Do zadań nauczyciela przedmiotu należy:

 

1.       realizowanie programu nauczania danego przedmiotu w powierzonych  klasach w oparciu o podstawy programowe,

2.       współuczestnictwo w realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,

3.       troska o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkoły,

4.       wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej,

5.       efektywne wykorzystanie czasu lekcji i pomocy dydaktycznych,

6.       wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, pomoc w przezwyciężaniu trudności,

7.       bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,

8.       przestrzeganie zasad wewnątrzszkolnego oceniania,

9.       informowanie na zebraniach rady pedagogicznej o wynikach dydaktycznych swoich uczniów, bieżące informowanie wychowawców o pracy ich klas,

10.     dbałość o doskonalenie zawodowe,

11.     prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,

12.     zapewnienie powierzonym mu uczniom bezpieczeństwa na zajęciach lekcyjnych oraz innych organizowanych przez szkołę,

13.     troska o poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych mu uczniów,

 

23.3                   Nauczyciel przedmiotu ma prawo:

 

1.       decydowania w sprawie doboru form, metod, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu danego przedmiotu,

2.       wygłaszania opinii dotyczących zachowania uczniów,

3.       wnioskowania w sprawie nagród, wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów,

4.       zgłaszania wniosków mających na celu ulepszenie procesu dydaktycznego,

5.       do korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony powołanych do tego celu osób, placówek, instytucji,

6.       uzyskania wsparcia dyrekcji ułatwiającego doskonalenie zawodowe.

 

23.4                   Nauczyciele przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe. Zespoły te:

 

7.       są ważnym elementem WDN,

8.       dokonują wyboru programów i podręczników do danego poziomu klas,

9.       stanowią platformę wymiany doświadczeń merytorycznych i metodycznych,

10.     planują i omawiają lekcje koleżeńskie,

11.    opracowują zakres i narzędzia sprawdzania wiadomości,

12.    przygotowują scenariusze uroczystości szkolnych i realizują je,

13.    nauczyciele tego samego przedmiotu konsultują zestawy zadań do obydwu części egzaminu poprawkowego.

 

23.5                   Dyrektor liceum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej, zlecając obowiązki wychowawcy jednemu z uczących w tym oddziale nauczycieli.

 

23.6                   Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca prowadzi swój oddział przez cały cykl nauczania. W sytuacjach szczególnych, na wniosek 75% uczniów i 75% rodziców danej klasy, dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy klasy.

 

23.7                   Do zadań wychowawcy należy:

 

1.       realizacja celów i zadań planu wychowawczego szkoły,

2.       programowanie i organizowanie procesu wychowania w przydzielonym oddziale,

3.       doskonalenie metodyki pracy wychowawczej,

4.       współpraca z innymi nauczycielami w danej klasie,

5.       współpraca z rodzicami wychowanków i Radą Klasową Rodziców, rzetelne przygotowywanie spotkań z rodzicami,

6.       otoczenie indywidualną opieką każdego wychowanka: w miarę możliwości poznanie jego sytuacji materialnej i zdrowotnej, zainteresowań itp.,

7.       prawidłowe prowadzenie dokumentacji  klasy i każdego ucznia(dziennik, arkusze ocen, świadectwa),

8.       inspirowanie i wspomaganie działań uczniowskich,

9.       podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole i pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,

10.     organizowanie wycieczek, biwaków, wyjść do teatrów, muzeów i innych imprez integrujących klasę i rozwijających osobowość ucznia,

11.     korzystanie z pomocy specjalistów świadczących kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i uzdolnień uczniów,

12.     odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas wyjazdów, imprez,

 

23.8                   Wychowawca ustala ocenę zachowania ucznia. Na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o zasadach oceniania zachowania.

 

23.9                   Bezpośredniej pomocy młodemu nauczycielowi wychowawcy udziela wicedyrektor szkoły.

 

23.10                Nauczyciele wychowawcy z danego poziomu klas tworzą zespół wychowawczy dla koordynowania pracy wychowawczej. Zespół ten:

1.       współdziała na rzecz opracowania programu wychowawczego szkoły i propozycji tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy dla danego poziomu klas,

2.       stanowi platformę wymiany doświadczeń nad formami i metodami pracy na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

3.       planuje i omawia koleżeńskie lekcje wychowawcze,

4.       przygotowuje i organizuje uroczystości szkolne,

5.       przygotowuje scenariusze spotkań z rodzicami,

6.       wspomaga wychowawcę w ustaleniu oceny zachowania zgodnej ze statutem.

 

 

§ 24

 

                24.1 Zadania nauczyciela bibliotekarza określono w § 9.

 

 

§ 25

 

25.1                   Pracownicy administracyjno-ekonomiczni podlegają bezpośrednio dyrektorowi szkoły i wykonują zadania w zakresie:

 

1.       obsługi kancelaryjnej, w szczególności prowadzenie rejestru wchodzących i wychodzących pism oraz archiwum szkoły,

2.       dokumentacji związanej z ewidencją uczniów: arkusze ocen, świadectwa, legitymacje szkolne, zaświadczenia,

3.       dokumentacji dotyczącej nauczycieli i innych pracowników w zakresie określonym przez dyrektora,

4.       obsługi działalności finansowej szkoły oraz naliczania wynagrodzenia pracownikom,

5.       rozliczania szkoły i pracowników z zobowiązań wobec budżetów: państwa i terenowego oraz ZUS

 

25.2                   Pracownicy obsługi wykonują swoje zadania zgodnie z opracowanym zakresem czynności.

 

Rozdział VII

UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 26

 

26.1                   Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych określają odrębne przepisy.

 

26.2                   O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

 

26.3                   Ubiegający się o przyjęcie powinien złożyć następujące dokumenty:

 

1.       podanie,

2.       dwa zdjęcia,

3.       bilans zdrowia 15-latka,

4.       świadectwo ukończenia gimnazjum,

5.       zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

6.       zaświadczenie o preferencjach ( sierota, wychowanek rodziny zastępczej, wychowanek placówki opiekuńczo-wychowawczej, kandydat z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, kandydat realizujący indywidualny program lub tok nauki)

 

26.4                   O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydują następujące kryteria:

 

1.       Punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, z grupy zajęć podanych przez szkołę.

2.       Punkty uzyskane za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji, tj:

a)            ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem

b)            udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty na szczeblu wojewódzkim z następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, historii, geografii, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego, j. białoruskiego, j. francuskiego,

c)             osiągnięcia sportowe, artystyczne (pierwsze trzy miejsca lub wyróżnienie – tylko osiągnięcia ze szczebla najwyższego)

d)            uzyskanie tytułu laureata lub zajęcie trzech pierwszych miejsc w innych konkursach nie wymienionych wyżej – na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

3.       Liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

 

4.       Kandydat wybiera trzy zajęcia edukacyjne z następujących;

a)            matematyka

b)            historia

c)             geografia

d)            fizyka

e)            chemia

f)             język obcy

g)            biologia

 

5.       Punkty z zajęć edukacyjnych przeliczane są według następujących zasad;

a)            za każdą ocenę celującą-15 punktów

b)            za każdą ocenę bardzo dobrą-13 punktów

c)             za każdą ocenę dobrą-10 punktów

d)            za każdą ocenę dostateczną-6 punktów

 

6.       Punkty za osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się według zasad:

 

·          Za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty na szczeblu wojewódzkim – 15 punktów

·          Za I, II, III miejsce lub wyróżnienie w konkursie artystycznym lub zawodach sportowych;

 

10 punktów za szczebel ogólnopolski

                 8 punktów za szczebel ponadwojewódzki

                 6 punktów za szczebel wojewódzki

4 punkty za szczebel powiatowy

 

7.       Za uzyskanie tytułu laureata lub zajęcie trzech pierwszych

miejsc w innych konkursach nie wymienionych wyżej na

szczeblu co najmniej wojewódzkim – 5 punktów

8.       Za świadectwo z wyróżnieniem – 10 punktów.

 

26.5                   Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów, o których mowa w §26.4

 

26.6                   Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata wynosi 200, w tym:

 

·               za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 100 punktów

·               za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych – 60 punktów

·               za inne osiągnięcia ucznia – 40 punktów

 

26.7                   W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor powołuje szkolną rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania jej członków.

 

26.8                   Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy w szczególności:

 

1.       podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji z uwzględnieniem kryteriów przyjęć ustalonych w statucie szkoły,

 

2.       ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy przyjętych do liceum,

 

3.       sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

 

26.9                   Przy przyjmowaniu do szkoły w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

 

1.       sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

 

2.       kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

 

3.       kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

 

4.       kandydaci, którym przysługuje pierwszeństwo w przyjęciu na podstawie odrębnych przepisów.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

 

 

                   § 2 7

 

27.1                   Uczeń ma prawo do:

 

1.       zdobywania wiedzy objętej programem nauczania, informacji o wymogach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,

2.       oceniania zgodnego z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,

3.       właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

4.       opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej,

5.       rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów,

6.       przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszelkich możliwości szkoły,

7.       wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,

8.       przedstawiania wychowawcy, dyrekcji, innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,

9.       poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw szkolnych powierzonych w zaufaniu,

10.    pełnego uczestnictwa w życiu szkoły, w tym:

 

a)            czynnego lub biernego uczestnictwa w wyborach do samorządu uczniowskiego,

b)            wnioskowania w sprawach statutu, szczególnie odnośnie części „Uczniowie szkoły”

c)             wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową.

 

11.    jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, nie może to jednak naruszać niczyjej godności osobistej,

12.    organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

13.    pomocy w przypadku trudności dydaktycznych,

14.    uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

15.    korzystania z pomieszczeń szkolnych w obecności nauczyciela,

16.    uczestniczenia w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach

17.    nauczania indywidualnego na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

18.    wnioskowania w sprawie zaopatrzenia biblioteki, czytelni i systemu ich pracy,

19.    swobodnego wyrażania myśli i przekonań, jeżeli przez to nie narusza godności innych osób,

20.    życzliwego traktowania,

21.    wycieczek po opracowaniu ich programu i ustaleniu terminu z dyrektorem szkoły,

22.     korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami

 

27.2                   W przypadku naruszenia praw uczeń może złożyć skargę do:

 

1.       rzecznika praw ucznia w szkole,

2.       opiekuna samorządu uczniowskiego,

3.       wychowawcy klasy,

4.       dyrektora szkoły.

 

27.3                   W ciągu 7 dni uczeń powinien być powiadomiony o rozpatrzeniu skargi.

 

27.4                   Ostateczną instancją odwoławczą jest dyrektor szkoły

 

 

§ 28

 

28.1                   Uczeń ma obowiązek:

 

1.       przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły,

2.       czynnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, wybranych pozalekcyjnych i innych działaniach organizowanych przez szkołę,

3.       systematycznego przygotowywania się do zajęć i pogłębiania wiedzy objętej programem,

4.       wypełniania poleceń nauczycieli dotyczących wszelkich dziedzin życia szkoły,

5.       przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i osób dorosłych,

6.       dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów-uczeń nie może palić tytoniu, pić alkoholu, używać narkotyków i innych środków odurzających,

7.       pełnienia wyznaczonych mu dyżurów na terenie szkoły,

8.       troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie ładu i porządku na terenie i wokół szkoły,

9.       noszenia na terenie szkoły określonego obuwia zastępczego i zostawiania ubrania wierzchniego w szatni szkoły,

10.     naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody-sposób naprawiania określa każdorazowo dyrektor liceum lub nauczyciel odpowiedzialny za uszkodzony sprzęt,

11.     kultywowania tradycji szkoły,

12.     posiadania dzienniczka ucznia,

13.     wiarygodnego usprawiedliwiania swojej nieobecności na zajęciach według zasad:

 

a)            uczeń usprawiedliwia nieobecności na najbliższej godzinie do dyspozycji wychowawcy, w miesiącu czerwcu na bieżąco,

b)            nieprzekazanie usprawiedliwienia w określonym terminie oznacza godziny nieusprawiedliwione,

c)             usprawiedliwienie musi podawać powody nieobecności ucznia w szkole,

d)            usprawiedliwienie jest wpisane( podpis rodzica) lub wklejone(lekarskie) do Zeszytu Ucznia,

e)            samowolne wyjścia ze szkoły nie będą usprawiedliwiane,

f)             uczeń mający wizytę w poradni specjalistycznej informuje wcześniej wychowawcę o planowanej nieobecności,

g)            ucznia z lekcji, po odpowiednim wpisie w Zeszycie Ucznia, zwalnia wychowawca a w przypadku jego nieobecności dyrektor lub wicedyrektor szkoły,

h)            za nieusprawiedliwione godziny obniża się ocenę zachowania, ostateczną karą jest skreślenie z listy uczniów.

 

14.    punktualnego przychodzenia na zajęcia lekcyjne.

 

15.    przychodzenia na co dzień do szkoły w stroju schludnym, nieprowokującym,

 

16.     przychodzenia na uroczystości szkolne w stroju szkolnym (patrz Postanowienia ogólne)

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

§ 29

 

29.1                   Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć ucznia polega na:

 

1.       Rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępu w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i standardów wymagań egzaminacyjnych. Należy uwzględniać takie czynniki jak; możliwości ucznia, wkład pracy, systematyczność.

2.       Systematycznym obserwowaniu i dokumentowaniu postępów ucznia w nauce i zachowaniu.

 

29.2                   Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu w szczególności:

 

1.       oparcie pracy edukacyjnej na podstawie programowej,

2.       ocenianie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności w finalnej ocenie przedmiotowej uczniów,

3.       dostarczanie nauczycielom możliwie wyczerpującej informacji o poziomie osiągania założonych celów kształcenia,

4.       wdrażanie uczniów do efektywnej samooceny, rozwijania poczucia odpowiedzialności uczniów za własne postępy w dziedzinie edukacji szkolnej,

5.       motywowanie ucznia do dalszej pracy,

6.       wdrażanie do systematyczności, aktywności,

7.       pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

8.       dostarczanie rodzicom bieżącej informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ich dzieci,

9.       umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

29.3                   Wewnątrzszkolny system oceniania zawiera następujące elementy:

 

1.       ogólnoszkolne zasady oceniania zajęć edukacyjnych (zapisane w statucie szkoły, uczniów i ich rodziców na początku roku szkolnego informują o nich wychowawcy)

2.       wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie i szczegółowe kryteria oceniania dla poszczególnych przedmiotów (opracowują nauczyciele i informują o nich uczniów na początku roku szkolnego)

3.       warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

a)            dopuszcza się możliwość poprawy oceny z każdej pracy pisemnej zapowiadanej z tygodniowym wyprzedzeniem ( prace klasowe, sprawdziany, testy)

b)            termin poprawy ustala nauczyciel w dniu oddania do wglądu poprawionych i ocenionych prac,

c)             uczeń może jeden raz skorzystać z możliwości poprawy tej samej pracy,

d)            jeżeli uczeń nie skorzystał z powyższych możliwości nie może prac z całego semestru poprawiać w ostatnim tygodniu przed klasyfikacją.

 

4.       zestaw ogólnoszkolnych narzędzi oceniania uczniów, są to:

 

a)            testy nauczycielskie lub standaryzowane,

b)            sprawdziany pisemne (krótkie lub długie formy),

c)             odpowiedzi ustne,

d)            prace domowe,

e)            prace długoterminowe,

f)             konkursy, olimpiady, zawody, koła przedmiotowe,

g)            prace twórcze, indywidualne, wynikające z zainteresowań uczniów.

 

5.        prawa uczniów dotyczące zdobywania i sprawdzania wiedzy i umiejętności takie jak:

 

a)            uczeń ma prawo do otrzymania odpowiedzi i wyjaśnień na wszystkie zgłoszone pytania, wątpliwości dotyczące poznawanej wiedzy,

b)            oceny są jawne zarówno dla uczniów jak i ich opiekunów,

c)             sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji, zaś opiekunowie mogą otrzymać je u nauczyciela przedmiotu,

d)            nauczyciel przechowuje wszystkie prace pisemne z danego semestru,

e)            na prośbę ucznia lub opiekuna nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić,

f)             o pracach pisemnych i powtórzeniach obejmujących więcej niż trzy ostatnie lekcje uczeń powinien być informowany z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia, nieusprawiedliwiona nieobecność oznacza ocenę niedostateczną,

g)            ustalony na tych zasadach termin sprawdzianu lub powtórzenia powinien być zanotowany w dzienniku lekcyjnym, w ciągu dnia może mieć miejsce tylko jeden taki sprawdzian lub powtórzenie ustne, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy,

h)            kartkówki w ramach trzech lekcji według decyzji nauczyciela,

i)              uczeń ma prawo do dwukrotnego w semestrze zgłoszenia nieprzygotowania przed lekcją, w przypadku przedmiotów w wymiarze jednej godziny jednego nieprzygotowania, bez ponoszenia konsekwencji,

j)              zgłoszenie nieprzygotowania nie dotyczy lekcji, na których mają odbyć się zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem sprawdziany pisemne lub powtórzenia ustne,

k)             uczeń klasy pierwszej ma prawo do okresu adaptacyjnego, przez co rozumie się traktowanie dwóch pierwszych tygodni września jako okresu bez ocen niedostatecznych,

 

6.       ogólnoszkolny system wystawiania ocen semestralnych i końcoworocznych

 

a)            rok szkolny dzieli się na dwa semestry; I semestr od 1 września do piątku poprzedzającego międzysemestralną przerwę zimową, której termin wyznacza Kurator Oświaty, II semestr od pierwszego poniedziałku po zakończeniu międzysemestralnej przerwy zimowej do końca roku szkolnego,

b)            oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne semestralne i końcoworoczne ustala się w stopniach według następującej skali; celujący-6, bardzo dobry-5, dobry-4, dostateczny-3, dopuszczający-2, niedostateczny-1,

c)             na miesiąc przed semestralnym i końcoworocznym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawcy informują opiekunów o zagrożeniach oceną niedostateczną,

d)            na tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele przedmiotów informują uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych,

e)            formą kontaktu z rodzicami (opiekunami) są: dzienniczek ucznia, telefon, pisemne wezwanie do szkoły, zebrania śródsemestralne,

f)             informacje o otrzymanych ocenach semestralnych, osiągnięciach i trudnościach ucznia przekazuje rodzicom wychowawca klasy na zebraniu (wywiadówce),

g)            szczegółowy system wystawiania oceny semestralnej i końcoworocznej z ocen cząstkowych określają nauczyciele poszczególnych przedmiotów, powinien być on zgodny z przepisami w sprawie.

h)            stopnie końcowe są stopniami uwzględniającymi wiadomości i umiejętności ucznia z całego roku szkolnego,

i)              Jeżeli roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

29.4                   Zasady oceniania zajęć edukacyjnych;

 

1.       stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 

a)            posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza podstawę programową oraz program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

b)            biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,

c)             wyraża samodzielny, krytyczny stosunek do określonych zagadnień, potrafi udowodnić swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji będącej wynikiem zdobytej samodzielnie wiedzy, lub;

d)            osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,

 

2.       stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 

a)            opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

b)            sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, korzysta z różnych dostępnych źródeł wiadomości, samodzielnie rozwiązuje problemy ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

c)             wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji,

d)            bierze udział w szkolnych, gminnych, okręgowych konkursach, olimpiadach, zawodach,

 

3.       stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 

a)            nie opanował pełnego zakresu wiedzy i umiejętności przewidzianych w danej klasie, ale opanował je na poziomie wystarczającym do dalszej nauki,

b)            poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

c)             potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji,

d)            jest aktywny w czasie lekcji.

 

4.       stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 

a)            opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i programie nauczania w danej klasie na poziomie pozwalającym mu na rozumienie najważniejszych zagadnień oraz

b)            rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,

 

5.       stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 

a)            nie opanował w pełni wymagań koniecznych, ale braki te nie uniemożliwiają opanowania innych wiadomości programowych z danego przedmiotu,

b)            rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

 

6.       stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 

a)            nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu oraz

b)            nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności

29.5                   Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe.

 

29.6                   Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

29.7                   W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor na podstawie rozporządzenia o klasyfikacji.

 

29.8                   Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona  w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

1.       egzamin poprawkowy uczeń może zdawać w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z jednego przedmiotu, w wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych,

2.       egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem wychowania fizycznego, technologii informacyjnej i informatyki, gdzie egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych,

3.       strukturę obowiązującego w całości zestawu zadań do obydwu części egzaminu poprawkowego (z możliwością wyboru zestawów na egzaminie ustnym) ustala nauczyciel danego przedmiotu,

4.       termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor liceum w ostatnim tygodniu ferii letnich,

5.       egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora, a w jej skład wchodzą:

 

a)            dyrektor lub wicedyrektor - jako przewodniczący,

b)            nauczyciel prowadzący dane zajęcia –jako egzaminator,

c)             nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia –jako członek komisji

 

6.       nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których uczeń otrzymał ocenę niedostateczną, może na własną prośbę lub w innych szczególnych przypadkach być zwolniony z funkcji egzaminatora, w takich przypadkach dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia w tej lub innej szkole,

7.       uczeń, który z przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora,

8.       z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, ocenę ustaloną przez komisję, do protokołu załącza się pracę pisemną ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych,

9.       protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia,

10.    uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

 

29.9                   Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

1.       uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny,

2.       na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny,

3.       egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który realizuje indywidualny tok lub program nauki i spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

4.       w sprawie egzaminu klasyfikacyjnego z przyczyn usprawiedliwionych nieobecności na zajęciach uczeń składa podanie za pośrednictwem wychowawcy do dyrektora, a w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych za pośrednictwem dyrektora do rady pedagogicznej,

5.       egzamin klasyfikacyjny z technologii informacyjnej, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych,

6.       termin egzaminu klasyfikacyjnego określa dyrektor w porozumieniu z uczniem (rodzicami),

7.        egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z rozporządzeniem MENiS.

 

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

 

§ 30

 

30.1                   Semestralna i końcoworoczna ocena zachowania jest integralną częścią klasyfikacji.

 

30.2                   Oceny zachowania ustala się według skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

 

30.3                   Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

30.4                   Ocenianie zachowania polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

30.5                   Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (opiekunów) o warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.

 

30.6                   Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 

30.7                   Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

 

1.       wywiązywanie się ucznia z obowiązków,

2.       postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3.       dbałość o honor i tradycję szkoły,

4.       dbałość o piękno mowy ojczystej,

5.       dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób,

6.       godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7.       stopień zaangażowania w życie szkoły,

8.       okazywanie szacunku innym osobom.

 

30.8                   Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

 

1.       oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2.       promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

  30.9 Szczegółowe, ogólnoszkolne kryteria ocen zachowania.

 

1.       Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

 

a)       jest postacią twórczo aktywizującą społeczność szkolną, czynnie uczestniczy w działalności samorządowej i społecznej w szkole i poza nią

lub

reprezentuje szkołę w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych na szczeblu województwa, okręgu, kraju

b)       osiąga najlepsze wyniki w miarę swoich możliwości

c)        ma właściwy stosunek do wszystkich obowiązków wynikających ze statutu szkoły

d)       dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób

e)       wyróżnia się kulturą osobistą w szkole i poza nią

f)        nie ma nieobecności i spóźnień nieusprawiedliwionych

 

2.       Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

a)       aktywnie uczestniczy w życiu klasy lub szkoły

b)       okazjonalnie angażuje się w wolontariat, działalność charytatywną i środowiskową

c)        osiąga najlepsze wyniki w miarę swoich możliwości

d)       ma właściwy stosunek do obowiązków szkolnych wynikających ze statutu

e)       dba o zdrowie własne i bezpieczeństwo własne i innych osób

f)        wyróżnia się kulturą osobistą w szkole i poza nią

g)       nie ma nieobecności i spóźnień nieusprawiedliwionych

 

3.       Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

a)       osiąga najlepsze wyniki w miarę swoich możliwości

b)       ma właściwy stosunek do obowiązków szkolnych wynikających ze statutu

c)        przestrzega zasad kultury osobistej w szkole i poza nią

d)       dba o zdrowie własne i bezpieczeństwo własne i innych osób

e)       nie ma nieobecności i spóźnień nieusprawiedliwionych

 

4.       Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 

a)       wywiązuje się z obowiązków szkolnych wynikających ze statutu

b)       ma poprawny stosunek do nauki

c)        przestrzega zasad kultury osobistej w szkole i poza nią, a niewłaściwe zachowania zdarzają się sporadycznie

d)       nie ma nieobecności i spóźnień nieusprawiedliwionych

e)       zdarzają mu się spóźnienia (dopuszcza się 5 w semestrze) i godziny nieusprawiedliwione (dopuszcza się 12 w semestrze)

 

5.       Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 

a)       nie wywiązuje się z podstawowych obowiązków wynikających ze statutu

b)       ma niewłaściwy stosunek do nauki

c)        często zakłóca tok lekcyjny

d)       ma lekceważący stosunek do nauczycieli, kolegów, pracowników szkoły

e)       nie przestrzega norm współżycia w grupie, nie dba o zdrowie (agresja, wulgaryzmy, papierosy, alkohol, narkotyki)

f)        jego zachowanie godzi w dobre imię szkoły

g)       otrzymał naganę dyrektora z ostrzeżeniem i powiadomieniem rodziców

 

6.       Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

a)       nie wywiązuje się z podstawowych obowiązków szkolnych

b)       nie przestrzega norm współżycia w grupie, nie dba o zdrowie

c)        narusza godność osobistą drugiego człowieka

d)       bez wyraźnej woli poprawy wyczerpał statutowe kary

e)       wchodzi w konflikt z prawem (kradzież, narkotyki, wymuszanie pieniędzy)

 

30.10 Ocena nieodpowiednia i naganna wyklucza:

 

1.       pełnienie przez ucznia jakichkolwiek funkcji w samorządzie uczniowskim

2.       uczestnictwo w poczcie sztandarowym

 

30.11 Jeżeli ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu jej ustalania, uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły. Zastrzeżenie musi być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno wychowawczych.

 

30.12 W przypadku stwierdzenia przez dyrektora zasadności zgłoszenia, dyrektor powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

30.13 W skład komisji wchodzą:

 

1.       Dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji

2.       Wychowawca klasy

3.       Wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie

4.       Przedstawiciel samorządu uczniowskiego

5.       Przedstawiciel Rady Rodziców

 

30.14 Ustalona przez komisję ocena zachowania nie może być niższą od ustalonej wcześniej oceny

 

30.15 Z prac komisji sporządza się protokół, który zawiera: skład komisji, termin posiedzenia, wynik głosowania, ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

KARY I NAGRODY

 

§ 31

 

31.1                   Za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków uczeń może otrzymywać wyróżnienia i nagrody takie jak;

 

1.       wpisanie do „Złotej Księgi Szkoły”, wpis zatwierdza rada pedagogiczna,

2.       listy pochwalne  dyrektora i rady pedagogicznej do rodziców,

3.       pochwała dyrektora w obecności społeczności szkolnej,

4.       dyplomy,

5.       nagrody rzeczowe i książkowe,

6.       pochwała wychowawcy w obecności klasy

 

31.2                   Klasy uzyskujące najwyższą średnią ocen lub najwyższą w szkole frekwencję mają w następnym semestrze prawo do wybranego przez klasę dnia bez pytania i sprawdzianów.

 

31.3                   Nieprzestrzeganie przez uczniów postanowień zawartych w statucie powoduje nałożenie kar dyscyplinarnych w postaci:

 

1.       ustne upomnienie wychowawcy klasy,

2.       nagana wychowawcy i powiadomienie rodziców (opiekunów),

3.       upomnienie dyrektora,

4.       nagana dyrektora szkoły z ostrzeżeniem i powiadomieniem rodziców,

5.       zawieszenie niektórych praw ucznia- decyduje dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną,

6.       skreślenie z listy uczniów z zawieszeniem wykonania kary na okres do 6 miesięcy po uzyskaniu poręczenia samorządu klasowego i szkolnego,

7.       skreślenie z listy uczniów –uczeń zostaje skreślony za:

 

a)              używanie lub rozprowadzanie narkotyków w szkole,

b)              kradzież,

c)               spożywanie alkoholu,

d)              powtarzające się palenie papierosów po wielokrotnych wcześniejszych upomnieniach,

e)              agresję i przemoc,

f)               powtarzający się arogancki stosunek do osób dorosłych i kolegów,

g)              wymuszanie wartości materialnych, usług,

h)              świadome i celowe niszczenie mienia liceum,

i)                działania mogące stworzyć zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów i pracowników liceum

j)                zachowanie godzące w dobre imię liceum i tradycje szkoły,

k)               opuszczenie i nieusprawiedliwienie 40 godzin zajęć w pierwszym półroczu lub 60 godzin w ciągu całego roku szkolnego.

l)                inne rażące uchybienia.

 

31.4                   Skreślenia ucznia z listy dokonuje dyrektor szkoły w drodze decyzji na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

 

31.5                   W szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą ucznia.

 

31.6                   Wychowawca ma obowiązek informowania rodziców o zastosowanych wobec ucznia karach.

 

31.7                   Tryb odwoławczy od kary:

 

1.       wymierzenie kary powinno być poprzedzone wysłuchaniem ucznia,

 

2.       uczeń ma prawo wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez wychowawcę do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary,

 

3.       dyrektor, po rozpatrzeniu sprawy, może zawiesić wykonanie kary,

 

4.       do kary wymierzonej przez dyrektora uczeń lub jego rodzice mogą wnieść odwołanie do Kuratora Oświaty w Białymstoku w terminie 14 dni od daty wymierzenia kary za pośrednictwem dyrektora szkoły.

 

 

ZASADY OTRZYMYWANIA ŚWIADECTW Z WYRÓŻNIENIEM

 

§ 32

 

32.1                   Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej, z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danej klasie, otrzymał średnią ocen co najmniej 4.75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem.

 

32.2                   Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole otrzymał średnią ocen co najmniej 4.75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

 

§33

 

33.1 Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania uzdolnionych uczniów w szkole.

 

33.2 Stypendystą Prezesa Rady Ministrów może zostać jeden uczeń szkoły, który:

 

1.       w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał najwyższą średnią ocen, uprawniającą do otrzymania świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem lub

2.       uczeń o wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej dobre oceny z pozostałych przedmiotów.

 

33.3 Kandydatów do stypendium typuje samorząd uczniowski według następujących zasad:

 

3.       po ustalonej klasyfikacji rocznej wicedyrektor przedstawia samorządowi uczniowskiemu informację o najlepszych uczniach w szkole,

4.       samorząd typuje kandydatów i wnioski wraz z uzasadnieniem, w ustalonym terminie, przedstawia radzie pedagogicznej,

5.       rada pedagogiczna po wnikliwym przeanalizowaniu, zgodnie z kryteriami rozporządzenia, zatwierdza jednego kandydata,

6.       dyrektor szkoły zatwierdzony wniosek o przyznanie stypendium, w ustalonym terminie, przedstawia Kuratorowi Oświaty.

 

 

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW W SZKOLE

 

§34

 

34.1 W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w szkole podejmuje się następujące zadania.

 

1.       Nauczyciele

a)       pełnią całodniowe dyżury

b)       odpowiadają za przestrzeganie regulaminów w pracowniach przedmiotowych

2.       Woźna

a)       kontroluje osoby postronne wchodzące do szkoły

b)       zamyka szatnie

c)        sprawdza korytarze i sanitariaty w czasie lekcji

3.       Uczniowie

a)       są zobowiązani do przestrzegania zasad zachowania się w szkole

b)       przestrzegają zasad dyżurowania

c)        uczniowie dyżurni wspomagają woźną

 

34.2 Wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek przeciwdziałania  sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu i zdrowiu.

 

34.3       W szkole wyraźnie oznaczono drogi ewakuacji i zapoznano z nimi nauczycieli, uczniów i pracowników.

 

34.4       W szkole realizowane są programy profilaktyczne

 

34.5       Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami wspierającymi ją w realizacji zadań.

 

 

 

Rozdział VIII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 35

 

 

35.1     Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z  odrębnymi przepisami.

35.2     Liceum używa pieczęci okrągłej według wzoru i zasad określonych  odrębnymi przepisami.

35.3     Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej  i materiałowej określają odrębne przepisy.

35.4     Zmiany w statucie uchwala rada pedagogiczna szkoły.

35.5     Statut liceum obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków   społeczności szkolnej.

35.6     Dyrektor liceum odpowiada za stworzenie warunków, które      umożliwią zapoznanie się ze statutem wszystkich członków      społeczności szkolnej.

 

 

 

 

 

 

Wykaz ewidencji i rejestrów w I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach

 

Wydział Organizacyjno-Kadrowy :

 

dziennik korespondencyjny

rejestr książeczek zdrowia

rejestr delegacji

rejestr legitymacji na przejazdy PKP

rejestr wydanych materiałów biurowych

rejestr świadczeń socjalnych

rejestr zamówień publicznych

rejestr środków czystości i należności z tyt. BHP

rejestr druków ścisłego zarachowania ( legitymacji, świadectw szkolnych)

rejestr wydawanych zaświadczeń

książka kontroli sanitarnych

książka kontroli zewnętrznych

 

Wydział Finansowy :

 

dziennik główny bądź księgi rachunkowe

rejestr zobowiązań i należności

rejestr wzorów podpisów

rejestr druków ścisłego zarachowania

karty wynagrodzeń i listy płac

rozliczenie podatku od osób fizycznych

rozliczenie składek ZUS

rejestr udzielonych pożyczek mieszkaniowych i pomocy finansowej

rejestr nieruchomości i środków trwałych

rejestr szkód dot. Środków trwałych

ewidencja środków trwałych

ewidencja umorzeń środków trwałych

ewidencja pozostałych środków trwałych

 

Akta ostatecznie załatwione przechowują referenci przez okres jednego roku licząc od 1 stycznia roku następnego po zakończeniu sprawy. Po upływie tego okresu następuje ich przekazanie do  archiwum  szkolnego na podstawie spisu zdawczo odbiorczego, sporządzonego w 3  egzemplarzach dla akt kat. A i B, z których jeden zatrzymuje zdający akta A2 przeznaczone są dla archiwum szkolnego.

 

 

 

Majątek w zarządzie jednostki na dzień 30.04.2005r.

 

1.       Środki trwałe - 4 595 491,78 zł w tym:

 

Budynki - 4 396 812,21 zł

Budowle - 162 271,34 zł

 

Maszyny i urządzenia

 

Ogólnego zastosowania - 36 408,23 zł

 

2.       Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 186 913,05 zł

3.       Wartości niematerialne i prawne - 13 076,26 zł

 

W/w majątek I Liceum Ogólnokształcącego został przekazany w trwały zarząd w celu realizacji zadań statutowych I LO tj. do prowadzenia działalności edukacyjnej, oświatowej, kulturalnej i wychowawczej przez Zarząd Powiatu Białostockiego na podstawie decyzji Nr 369/2001( protokół zdawczo-odbiorczy przekazania nieruchomości z 24.X 2001)

 

 

 

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 

1. HUMANISTYCZNY

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

MOŻLIWE KIERUNKI  STUDIÓW  -  filologie, prawo, historia, archeologia, socjologia, psychologia, politologia, dziennikarstwo, teologia, stosunki międzynarodowe ...

 

2. FILOLOGICZNY

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE - język polski, języki obce, historia

MOŻLIWE KIERUNKI  STUDÓW - filologie, lingwistyka, socjologia, psychologia, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe…

 

3. BIOLOGICZNO-EKOLOGICZNY

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE - biologia, chemia

MOŻLIWE KIERUNKI STUDIÓW - ogólnolekarski, analityka stomatologia, farmacja, weterynaria, ochrona środowiska, biologia, chemia, technologia żywienia, biotechnologia ...

 

4. MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNY

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE - matematyka, geografia

MOŻLIWE KIERUNKI  STUDIÓW - ekonomia na wszystkich wydziałach, SGH, SGGW, geografia ogólna, ochrona środowiska, turystyka, hotelarstwo ...

 

5. MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNY

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE - matematyka, fizyka, informatyka
MOŻLIWE KIERUNKI STUDIÓW – politechnika - wszystkie kierunki, matematyka, fizyka, informatyka, WAT,
Wyższa Szkoła Morska …

 

 

 

INFORMACJE  O  SZKOLE

 

I Liceum Ogólnokształcące jest najstarszą szkołą średnią w Łapach, rozpoczęło pracę 1 października 1944 r.

 

Szkoła:

• Posiada dwie dobrze zorganizowane pracownie komputerowe z dostępem do Internetu

• Posiada dobrze wyposażoną bibliotekę oraz czytelnię ze stanowiskami komputerowymi i dostępem do Internetu.

• Posiada dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe

• Posiada dobrą bazę sportową ( sala gimnastyczna, siłownia, boiska sportowe)

• Zatrudnia nauczycieli o wysokich kwalifikacjach, posiadających status egzaminatorów Nowej Matury

• Organizuje różnorodne zajęcia pozalekcyjne ( m. in. : chór, teatr, SKS, kółka przedmiotowe, Szkolny Klub Europejski,  

  wolontariat  ...)

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Zdzisław Gryszko

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Dariusz Wincenciak

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 10-04-2017

Data udostępnienia w BIP: 02-06-2005 00:00

Data modyfikacji informacji: 10-04-2017 15:11