Dom Dziecka w Supraślu

ul. Piłsudskiego 17a

16-030 Supraśl

telefon, fax sekretariat :    85 7-183-516

                                                                                                       księgowość 85 7-183-195

 

                                                                               e-mail: dom.suprasl@gmail.com, dom-suprasl@smt.pl

                                                                               strona internetowa: www.smt.pl/dom-suprasl

                                                                               NIP 966-07-92-526          REGON 01233953

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Service?sId=2023&uId=10188&retUrl=https%3A%2F%2Fcu.wrotapodlasia.pl%2FCU.Public%2FKUP%2FSearch%3FuId%3D10188

 

Dyrektor Domu Dziecka w Supraślu – Katarzyna Karczewska

 

I.                    Dom Dziecka w Supraślu jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową Powiatu Białostockiego.

 

II.                  Dom Dziecka w Supraślu jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, która zapewnia dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobową ciągłą opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także korzystanie ze świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

 

III.                Dom ze względu na specyfikę działania jest placówka wielofunkcyjną: socjalizacyjną i interwencyjną, posiada 54 miejsca przeznaczone dla dzieci.

 

IV.                 Domem kieruje i za całokształt działalności odpowiada Dyrektor.

 

V.                   Do placówki opiekuńczo-wychowawczej dziecko kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka na podstawie orzeczenia sądu o umieszeniu dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej lub interwencyjnej. W uzasadnionych przypadkach przyjęcie dziecka na pobyt krótkotrwały bez skierowania do placówki może nastąpić na prośbę dziecka, na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych. Placówka przyjmuje bez skierowania oraz bez uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, lub bez orzeczenia sądu każde dziecko poniżej 13 lat zapewniając mu opiekę do czasu wyjaśnienia sytuacji dziecka, w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia opieki – na polecenie sędziego, doprowadzone przez policję, szkolę lub osoby stwierdzające porzucenie dziecka, zagrożenie jego życia lub zdrowia.

 

VI.                 Dom Dziecka w Supraślu działa na podstawie następujących aktów prawnych:

a)       Ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)

b)       Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. nr 37, poz. 331)

c)        Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 sierpnia 2000r. w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad jakością działań ośrodków adopcyjnych (Dz. U. Nr 74, poz. 862)

d)       Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 118 z 2003 r. poz. 1112 z późn. zm. )

e)       Innych przepisów dotycz domów dziecka, jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych.

 

VII.               Szczegółowa organizację Domu Dziecka w Supraślu określa Regulamin Organizacyjny stanowiący Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 307/2001 z dnia 27 marca 2001 zmienionego Uchwałą Nr 12/2002 z dnia 17 grudnia 2002 oraz Uchwałą nr 1638/2005 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 3 lutego 2005 ( w załączeniu ).

 

VIII.             Majątek publiczny pozostający w dyspozycji Dom Dziecka w Supraślu wg stanu na 31.01.2004 wynosi 716.633,31 w tym:

1) Budynki i zabudowania                                                      - 313.312,46

2) Ogrodzenie                                                                       - 28.468,37

3) Maszyny energetyczne                                                     - 37.828,24

4) maszyny i urządzenia (zestawy komputerowe)                                - 24.367,52

5) urządzenia specjalistyczne (filtr wody)                             - 3.777,-

6) Urządzenia techniczne                                                      - 8.500,-

7) środki transportowe                                                          - 98.047,80

8) Środki inwentarzowe (wyposażenie)                                                - 202.331,92

 

IX.                 W Domu Dziecka w Supraślu prowadzone są rejestry:

-          Rejestr czasu pracy

-          Zarządzeń dyrektora

-          Archiwum zakładowe

-          Rejestr zamówień publicznych

Dane udostępniane są w siedzibie Domu, w godzinach urzędowania na pisemny wniosek zatwierdzony przez dyrektora, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, oraz innych przepisów o ochronie praw i danych.

 

X.                   Kontrole przeprowadzone w Domu dziecka w Supraślu w 2004r.:

1.       Starostwo Powiatowe – audyt finansowy - 3.02.2004 – kontrola finansowa za 2003r. zalecenia pokontrolne: brak zaleceń

2.       PCPR w Białymstoku – 28-29.03.2004 – kontrola prowadzenia dokumentacji pracy z dzieckiem; Zalecenia: potwierdzać udział wychowanków w opracowywaniu i modyfikacji indywidualnego planu; aktualizować wywiady wypełniając część IV kwestionariusza wywiadu będącego załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Pracy Społecznej z dnia 18.09.2001

3.       Starostwo Powiatowe – 17.09.2004 – kontrola przestrzegania zasad BHP, PPOŻ, prawa pracy, realizacji funduszu świadczeń socjalnych; zalecenia: Ustalić wynagrodzenie pracownikom administracji i obsługi zgodnie z uchwałą Rady Powiatu XVIII/155/2004 z dnia 24.06.2004

4.       Podlaski Urząd Wojewódzki 4.11.2004 – przestrzeganie praw dziecka, realizacja programu standaryzacji; zalecenia – brak zaleceń.

 

XI.                 Inne informacje o jednostce:

 

Dom Dziecka w Supraślu jest placówką socjalizacyjną i interwencyjną. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Domu w palcówce jest 5 miejsc interwencyjnych i 49 socjalizacyjnych. W placówce mogą przebywać dzieci w wieku do uzyskania pełnoletności

Dzieci pod opieką wychowawców od szeregu lat przygotowują trzy duże imprezy sportowe dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa podlaskiego:

-          Turniej warcabowy

-          Turniej szachowy

-          Mistrzostwa w Piłce Nożnej

Działają następujące koła zainteresowań:

-          teatralne, komputerowe, sportowe, plastyczno-artystyczne.

Dom organizacyjnie podzielony jest na 3 grupy wychowawcze, koedukacyjne, zróżnicowane pod względem wiekowym, z zachowaniem „systemu rodzinkowego”. Każda z grup zajmuje oddzielne skrzydło Domu, posiada pokój do wypoczynku, wyposażony aneks kuchenny. Dom dysponuje sprzętem sportowym i turystycznym (baza rowerowa, namioty, śpiwory), na terenie funkcjonują boiska: do gry w piłkę nożną, siatkową, koszykową, oraz plac zabaw dla dzieci młodszych.

W wyniku współpracy z pobliskim Klubem Sportowym „Sprząśla” wychowankowie mogą korzystać z zajęć nauki jazdy konnej. Na terenie Domu prowadzone są zajęcia proekologiczne – w 3 tunelach foliowych pod czujnym nadzorem opiekunów - dzieci i młodzież uczą się hodowli warzyw i kwiatów na potrzeby placówki.

 

 

 

 

 

Załączniki:
Autor: Piotr Torbicz
Data upublicznienia infomacji: 2005-06-20
Data wprowadzenia do BIP: 2005-06-20
Data publikacji: 2005-06-20
Data modyfikacji: 2016-03-29
Drukuj