Jednostki organizacyjne

 

W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne. O utworzeniu, przekształceniu i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz ich wyposażeniu w majątek rozstrzyga rada powiatu w drodze uchwały. Organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Zwierzchnikiem służbowym kierowników jednostek organizacyjnych powiatu jest starosta.

Status prawny pracowników jednostek organizacyjnych powiatu określa odrębna ustawa.

 

 

 

 

Powiatowe służby, inspekcje i straże

 

Starosta Powiatu Białostockiego jest zwierzchnikiem Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego ( PINB ) w zakresie spraw formalnych. W zakresie spraw merytorycznych zwierzchnictwo nad PINB sprawuje administracja rządowa w osobie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.  

Sprawując zwierzchnictwo w swoim zakresie starosta :

   1)   powołuje i odwołuje kierownika PINB - na wniosek  wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

   2)  wykonuje wobec kierownika PINB czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,

   3)   zatwierdza programy  działania PINB,

   4)   zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.

 

W celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, tworzy się komisję bezpieczeństwa i porządku. Prezydent Białegostoku i Starosta Powiatu Białostockiego utworzyli w drodze porozumienia, zawartego na podstawie upoważnienia ustawowego, wspólną komisję.

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Hanna Tołłoczko

Opublikował: Marek Falkowski

Data udostępnienia w BIP: 28-02-2005 00:00

Data modyfikacji informacji: 19-01-2016 14:56