PORADNIA  PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

W ŁAPACH

 

ul.  Bohaterów Westerplatte 8, II piętro;  18-100 Łapy

 

 

telefon 85 715-23-34

e-mail: poradnialapy@wp.pl

strona internetowa: www.poradnia.idsl.pl

adres Elektronicznej skrzynki podawczej: https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Service?sId=2023&uId=10195&retUrl=https%3A%2F%2Fcu.wrotapodlasia.pl%2FCU.Public%2FKUP%2FSearch%3FuId%3D10195

 

 

Dyrektor Poradni – mgr Małgorzata Helena Łuczaj

 

 Status prawny - jednostka budżetowa

              Powiatowa Samorządowa Jednostka Organizacyjna

 

 Struktura organizacyjna 

Orzeczenie organizacyjne powołujące z dniem 1.09.1973r, Powiatową Poradnię Wychowawczo-Zawodową; Decyzja Nr KO.I.014-298/93 Kuratora Oświaty w Białymstoku z dnia 22.09.1993 r. w sprawie przekształcenia z dniem 28.09.1993 r. Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Łapach w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Łapach; znowelizowany Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach – zatwierdzony decyzją Rady Powiatu  Białostockiego  w dniu  4.09.2003r.;

Podczas nieobecności Małgorzaty Łuczaj funkcję dyrektora poradni pełni mgr Elżbieta Łapińska

 

Majątek poradni wg stanu na 31.01.2007 r. : 

66.663,00 zł / wartość środków trwałych, wyposażenia i księgozbioru /. Poradnia mieści się w budynku będącym  własnością Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach.

 

Przedmiot działalności i kompetencje wynikają z podstaw prawnych działania:

·       ustawy z 7.09.1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67,poz.329 z póź. zmianami);

·       rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu ( MENiS ) z dnia 12.02.2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz.U. Nr 13,poz. 114),

·       rozporządzenia MENiS z dnia 11.12.2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej  (Dz.U. Nr 223, poz.1869);

·       rozporządzenia MENiS z dnia 7.01.2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  (Dz. U. Nr 11, poz.114);

·       rozporządzenia MENiS z dnia 29.01.2003r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz.U. Nr 23, poz. 193 );

·       rozporządzenia MENiS z dnia 4.04.2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141).

 

Udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży (do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej), a także ich rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom w zakresie wychowania
i kształcenia.

Z naszej pomocy mogą korzystać uczniowie, ich rodzice i nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek z terenu gmin: Łapy, Poświętne, Suraż Turośń Kościelna, Zawady.

 


Zadania poradni

 

Nasza poradnia świadczy bezpłatne usługi:

W zakresie diagnozy

·       prowadzi badania dzieci zgłaszających się do poradni z przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, nie chodzących do przedszkola, szkół podstawowych i średnich;

·       dokonuje diagnozy potrzeb edukacyjnych, odchyleń i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży;

·       kwalifikuje do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, profilaktyczno-wychowawczej, opieki;

·       przeprowadza przesiewowe badania słuchu;

·       orzeka (na wniosek rodziców) o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

·       udziela pomocy dzieciom poniżej 3 roku życia;

·       udziela pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

W zakresie terapii

·       prowadzi indywidualną pomoc psychologiczną uczniów;

·       prowadzi terapię pedagogiczną indywidualną i grupową, w tym pracę z dzieckiem dyslektycznym;

·       organizuje na terenie poradni zajęcia twórczego myślenia z młodzieżą szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;

·       prowadzi terapię logopedyczną;

·       inspiruje działalność terapeutyczną w szkołach i innych placówkach;

·       udziela konsultacji i innych form pomocy merytorycznej w zakresie zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych.

W zakresie doradztwa

·       prowadzi doradztwo psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

·       kształtuje u młodzieży umiejętność racjonalnego wyboru kierunku kształcenia i zawodu;

·       zapoznaje młodzież i rodziców z czynnikami warunkującymi dokonanie prawidłowego wyboru dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej;

·       rozszerza wiedzę o zawodach i szkołach ponadgimnazjalnych.

W zakresie profilaktyki zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych

·       wspiera rodzinę i szkołę poprzez popularyzację wiedzy psychologiczno-pedagogicznej;

·       prowadzi profilaktykę w zakresie problemów uzależnień;

·       udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka;

·       zapewnia stały kontakt z instytucjami i organizacjami środowiskowymi w celu ustalenia środków zaradczych w konkretnych sytuacjach;

·       rozwija umiejętności wychowawcze rodziców i nauczycieli poprzez określenie metod postępowania z uczniami napotykającymi na szczególne trudności w procesie edukacyjnym w celu wykrycia przyczyn niepowodzeń w nauce oraz zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży;

·       prowadzi edukację prozdrowotną wśród uczniów, nauczycieli, rodziców;

·       orzeka i kwalifikuje dzieci wymagające kształcenia specjalnego do odpowiednich typów szkół i zakładów specjalnych oraz do nauczania integracyjnego.

 

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa  

 

·       skorowidz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni;

·       dokumentację badanych – indywidualne karty badanych w poradni są przechowywane 20 lat;

·       rejestry wydanych opinii i orzeczeń;

·       dzienniki indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych poradni;

·       księgę protokółów Rady Pedagogicznej;

·       rejestr kancelaryjny przychodzących i wychodzących pism;

·       książkę pracy w terenie i porad bez badań.

 

Dane badanych uczniów oraz wyniki badań podlegają ochronie, udostępniane są rodzicom i opiekunom prawnym oraz sądom na ich wniosek.  

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Małgorzata Łuczaj

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-04-2005

Data udostępnienia w BIP: 18-05-2005 00:00

Data modyfikacji informacji: 07-03-2016 11:57