1. Dane podstawowe

 

Nazwa jednostki:                  Dom Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce

Adres jednostki:                   Jałówka, ul. Leśna 11, 16-050 Michałowo

Telefony:

sekretariat                             (0-85) 71-31-690

główna księgowa                 (0-85) 71-31-693

administrator                        (0-85) 71-31-695

pracownik socjalny                              (0-85) 71-31-695

dyżurka opiekunów                              (0-85) 71-31-696

dyżurka pielęgniarek            (0-85) 71-31-698

fax                                          (0-85) 71-31-699

Nr telefonu do mieszkańców               723-834-760

e-mail: dpsjalowka@op.pl

http://www.dpsjalowka.bia.pl/

NIP: 966-07-92-986

REGON: 000301285

 

2. Podstawy prawne

Dom Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce jest jednostką budżetową Powiatu Białostockiego i działa w oparciu o niżej wymienione Akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych dotyczących domów pomocy społecznej;
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595);
 4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.  z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych dotyczących domów pomocy społecznej;
 5. Uchwała Nr XXII/220/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 września 2008 r. w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w Łaźniach;
 6. Decyzja Wojewody Podlaskiego nr PS.V.MN. 90130-1/09 z dnia 03 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce ul. Leśna 11, przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych na 85 miejsc, na czas nieokreślony oraz wpisania w rejestrze domów pomocy społecznej województwa podlaskiego pod pozycją Nr 29.
 7. Uchwała Nr XXXII/252/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej „JAWOR” w Jałówce.
 8. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej „JAWOR” w Jałówce – przyjęty Uchwałą Nr 537/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 września 2013 roku z późn. zm.
 9. Inne przepisy dotyczące jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych.

 

3. zakres działalności

Dom Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce jest miejscem stałego pobytu, przeznaczonym dla 85 osób przewlekle psychicznie chorych dorosłych, obojga płci. Świadczy usługi opiekuńcze, wspomagające, jak również w zakresie potrzeb bytowych: miejsce zamieszkania, wyżywienie, zaopatrzenie w odzież i obuwie, utrzymanie czystości. Mieszkańcy mają możliwość skorzystania z posługi kapłańskiej. Do dyspozycji ich pozostają także świetlice, biblioteka, gabinety rehabilitacyjne, pracownie terapii zajęciowej, kuchenka podręczna oraz pralnia. W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca Domu oraz zakresu usług, w Domu funkcjonują zespoły terapeutyczno-opiekuńcze, których podstawowym zadaniem jest opracowanie i realizacja, wespół z mieszkańcem, indywidualnych planów wspierania mieszkańca (ipwm). Każdy z mieszkańców wybiera sobie pracownika pierwszego kontaktu, który koordynuje realizację (ipwm).

Dom zatrudnia 59 osób. W DPS-ie organizowane są praktyki śródroczne oraz dyplomowe studentów wydziałów pedagogicznych z białostockich uczelni wyższych. Istnieje także możliwość odbycia stażu absolwenckiego, jak również przygotowania zawodowego.

Za całokształt działalności Domu odpowiada

Dyrektor – mgr Jan Steckiewicz

w przypadku nieobecności dyrektora zastępuje Psycholog – mgr Jarosław Polecki

Funkcje kierownicze w jednostce sprawują także:

Główny Księgowy – mgr Joanna Worobiej.

Kierownik działu opiekuńczo-terapeutycznego – Krystyna Dąbrowska

Sprawy mieszkańców są prowadzone przez:

Pracowników socjalnych – mgr Edytę Kaszuba, mgr Ewę Mojsak

Zamówieniami oraz sprawami technicznymi zajmuje się:

Starszy Administrator – Lucjan Lorenc

 

4. ZMIANY ORGANIZACYJNE

W latach 2005-2008 Dom Pomocy Społecznej w Jałówce funkcjonował jako Dom Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w Łaźniach z przeznaczeniem dla 85 osób przewlekle psychicznie chorych w Jałówce oraz 35 osób przewlekle somatycznie chorych w Łaźniach. Na mocy Uchwały Nr XXII/220/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 września 2008 roku w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w Łaźniach oraz Uchwały Nr XXII/221/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 września 2008 roku w sprawie w sprawie utworzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach, stanowiącego jednostkę organizacyjną pomocy społecznej; od dnia 01 stycznia 2009 roku DPS w Jałówce funkcjonuje jako Dom Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce.

W związku z zakończeniem realizacji Programu Naprawczego, realizowanego w latach 2001-2009, DPS „Jawor” w Jałówce, spełnia wszystkie wymogi prawne dotyczące standaryzacji i od dnia 03 czerwca 2009 roku posiada stałe zezwolenie na funkcjonowanie z przeznaczeniem dla osób przewlekle psychicznie chorych, na 85 miejsc, na czas nieokreślony.

 

5. MIESIĘCZNY Koszt utrzymania MIESZKAŃCA

Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca w poszczególnych latach:

- rok 2006: 1 692,- PLN

- rok 2007: 1 888,- PLN

- rok 2008: 2 108,- PLN

- rok 2009: 2 439,- PLN

- rok 2010: 2 410,- PLN

- rok 2011: 2 478,- PLN

- rok 2012: 2 577,- PLN

- rok 2013: 2 712,- PLN

- rok 2014: 2 895,- PLN

- rok 2015: 2 895,- PLN

- rok 2016: 3 045,- PLN

 

6. wydatki budżetowe

Poniesione wydatki Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce w poszczególnych latach:

2007 rok:

Ogółem – 3.303.560,80 zł (w tym: Jałówka – 2.401.628,02; Łaźnie – 901.932,78); w tym:

- wynagrodzenia i pochodne              – 1.914.384,17 zł (Jałówka - 1.243.320,07zł; Łaźnie - 671.064,10zł)

- wydatki rzeczowe               – 889.234,63 zł (Jałówka - 658.365,95zł; Łaźnie - 230.868,68 zł)

- wydatki inwestycyjne - 499.942,- zł (wyłącznie Jałówka)

2008 rok:

Ogółem – 3.502.916,94 zł, (w tym: Jałówka – 2.539,743,64; Łaźnie – 963.173,30); w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.065.100,37 zł (Jałówka - 1.394.535,10zł; Łaźnie - 670.565,27zł)

- wydatki rzeczowe               – 1.135.653,90 zł (Jałówka - 843.045,87zł; Łaźnie - 292.608,03zł)

- wydatki inwestycyjne – 302.162,67 zł (wyłącznie Jałówka)

Wydatki poniesione na utworzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach w 2008 r.:

Ogółem: 644.951,69 zł, (w tym budżet państwa: 622.729,94 zł) w tym:

a) wydatki rzeczowe – 189.955,39 zł (w tym budżet państwa: 187.733,64 zł)

b) wydatki inwestycyjne – 454.996,30 zł (w tym budżet państwa: 434.996,30 zł)

2009 rok:

Ogółem – 2.224.540,- zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.564.048,35 zł.

- wydatki rzeczowe – 660.491,65 zł.

- wydatki inwestycyjne – 36.690,- zł (wydatki niewygasające 2008 r.), w tym: 29.890,- zł – projekt oczyszczalni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej w Jałówce, 6.800,- zł – płatność końcowa za projekt adaptacji budynku DPS w Łaźniach na Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach

2010 rok:

Ogółem – 2.562.392,96 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.606.601,97 zł.

- wydatki rzeczowe – 830.481,26 zł.

- wydatki inwestycyjne – 125.309,73 zł (Zakup: ciągnika; wyposażenia kuchni: kociołki warzelne, bemar do wydawania posiłków, szafa chłodnicza; oraz zestawu komputerowego).

2011 rok:

Ogółem – 2.489.739,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.715.578,16 zł.

- wydatki rzeczowe – 728.282,64 zł.

- wydatki inwestycyjne – 45.879 zł (wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z automatycznym sterowaniem bramą wjazdową).

2012 rok:

Ogółem – 2.628.045,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.765.083,54 zł.

- wydatki rzeczowe – 824.803,68 zł.

- wydatki inwestycyjne – 38.157,80 zł (zakup zestawów komputerowych oraz wykonanie projektu oczyszczalni ścieków).

2013 rok:

Ogółem – 2.746.626,61 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.884.012,34 zł.

- wydatki rzeczowe – 835.562,51 zł.

- wydatki inwestycyjne – 27.051,76 zł (modernizacja łazienek).

2014 rok:

Ogółem – 3.257.305,47 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.960.958,80 zł.

- wydatki rzeczowe – 926.910,91 zł.

- wydatki inwestycyjne – 369.435,76 zł (w tym: 363.053,29 - I Etap budowy oczyszczalni ścieków przy DPS; 6 382,47 – zakup zmywarko-wyparzarki do kuchni)

2015 rok:

Ogółem – 3.437.631,76 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.161.755,20 zł.

- wydatki rzeczowe – 924.407,60 zł.

- wydatki inwestycyjne – 351.468,96 zł (w tym: 226.127,64 - II Etap budowy oczyszczalni ścieków przy DPS; 99.597,42 – zakup agregatu prądotwórczego; 25.743,90 – zakup pralnico-wirówki)

 

 

 7. Nieruchomości i Środki trwałe

Nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce na podstawie Decyzji Zarządu Powiatu Białostockiego:

- nr 375/2001 z dnia 2 sierpnia 2001 roku – działka zabudowana nr 335 w obrębie Jałówka o pow. 4,81 ha

- nr 490/2002 z dnia 10 kwietnia 2002 roku – działka nr 16 w obrębie Kondratki o pow. 10,72 ha; działka nr 127 w obrębie Jałówka o pow. 22,40 ha; działki nr nr 246,248,250 w obrębie Kituryki o łącz. pow. 4,99 ha

- nr 522/2002 z dnia 4 lipca 2002 roku – działki w obrębie Kondratki nr 37/1 – o pow. 1,8139 ha; nr 42/1 – o pow. 0,7880 ha; nr 42/2 – o pow. 0,2412 ha

Nieruchomości pozostające w użytkowaniu (podstawa prawna: GKN.II.7002-7-3/2008 z dnia 15.07.2008r.):

- Obręb Bołtryki: nr 15 o pow. 2,91ha; 16/3 o pow. 1,906ha; 17/3 o pow. 0,9081ha; 18/3 o pow. 0,3651ha; 19/1 o pow. 0803ha.;

- Obręb Bachury: nr 299/2 o pow. 0,9149ha; 303/8 o pow. 1,5159ha; nr 391/1 o pow. 0,0578ha.

 

 Wartość środków trwałych na dzień 01 stycznia 2014 roku – 2.432.942,15 PLN

 Wartość środków trwałych na dzień 01 stycznia 2015 roku – 2.830.484,71 PLN

 

 

8.INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH W DPS

 

 1. 17.02.2006 r. – Urząd Celny w Białymstoku – Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności dokumentów wynikających z transakcji zawartych z firmą PHU „Falko-Oil” Krzysztof Falkowski objętym kontrolą podatkową prowadzoną przez Urząd Celny w Białymstoku.
 2. 24-25.04.2006 r. – Okręgowy Inspektorat Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku – Ocena pomieszczeń i stanowisk pracy dla potrzeb zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
 3. 19.07.2006 r. – Komenda Miejska Straży Pożarnej w Białymstoku – Kontrola zabezpieczeń p.poż., rozmieszczenia sprzętu p.poż., warunków ewakuacji z budynku, stan dokumentacji dotyczącej zabezpieczeń p.poż. budynku; ćwiczenia jednostek ochrony p.poż. na obiekcie połączony z próbną ewakuacją mieszkańców.
 4. 24-25.07.2006 r. – Starostwo Powiatowe w Białymstoku – Ocena przyjętych procedur postępowania z depozytami oraz środkami pieniężnymi pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.
 5. 01.09.2006 r. – Starostwo Powiatowe w Białymstoku – organizacja systemu ochrony danych osobowych, znajomość wymogów prawnych ochrony oraz ich stosowanie.
 6. 27.10.- 08.11.2006 r. – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Przestrzeganie prawidłowości realizacji decyzji ustalających odpłatność za pobyt osób skierowanych do DPS przed dniem 01.01.2004 r.
 7. 6-31.12.2006 r. – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Prowadzenie dokumentacji mieszkańców, stopień realizacji programu naprawczego, wybranych zagadnień w zakresie usług bytowych i wspomagających świadczonych przez DPS, szkoleń pracowników działu terapeutyczno-opiekuńczego w zakresie opieki nad osobami przewlekle psychicznie chorymi.
 8. 16.01. – 02.02.2007 r. – Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku – Prawidłowość gospodarowania w 2005 roku środkami publicznymi z wyłączeniem pochodzących z UE i międzynarodowych instytucji finansowych
 9. 20.03. – 18.04.2007 r. – Delegatura NIK w Białymstoku – Zapewnienie przez domy pomocy społecznej województwa podlaskiego wymaganych standardów usług.
 10. 20.08. – 31.08.2007 r. – ZUS o/Białystok – Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek i wpłat do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego; ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie świadczeń i zasiłków oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz ustalanie kapitału początkowego; prawidłowość wystawiania zaświadczeń i zgłaszania danych do ubezpieczeń społecznych.
 11. 2-16.10.2007 r. – Podlaski Urząd Wojewódzki – Kontrola kompleksowa: zakres i jakość świadczonych usług, realizacja programu naprawczego, poziom struktury zatrudnienia oraz kwalifikacje zatrudnionych pracowników, przestrzeganie praw mieszkańców oraz dostępności mieszkańców do informacji o swoich prawach, stopień i realizacja indywidualnych planów wsparcia mieszkańców.
 12. 31.03-8.04.2008 r. – Starostwo Powiatowe w Białymstoku – Realizacja planu finansowego w 2007 r., realizacja dochodów i wydatków na rachunku dochodów własnych oraz przestrzeganie procedur kontroli finansowej; sprawy pracownicze związane z naborem i oceną pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.
 13. 3-4.09.2008 r. – Podlaski Urząd Wojewódzki – Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w październiku 2007 r.
 14. 1-8.04.2009 r. – Narodowy Fundusz Zdrowia. Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku – Prawidłowość i zasadność wystawiania recept lekarskich, prowadzenia dokumentacji medycznej, zasadności wyboru leków i wyrobów medycznych przez lekarza D.Ł.
 15. 08.04.2009 r. – Podlaski Urząd Wojewódzki – Przestrzeganie praw mieszkańców oraz dostępność mieszkańców do informacji o swoich prawach.
 16. 13.05.2009 r. – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Pokrywanie przez DPS opłat ryczałtowych i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny, przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia w latach 2004-2008.
 17. 23.07, 28.07.2009 r. – Starostwo Powiatowe w Białymstoku – Gospodarka finansowa, w tym realizacja dochodów oraz wykonanie wydatków majątkowych w okresie 07.2008-06.2009 r.; gospodarka wodno-ściekowa prowadzona na terenie DPS.
 18. 17.12.2008 r. – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku – Ustalenie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 19. 28.05.2009 r. – Podlaski Urząd Wojewódzki – Kontrola doraźna w związku z wnioskiem Zarządu Powiatu Białostockiego w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Jałówce, przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych, na czas nieokreślony, na 85 miejsc.
 20. 11.02.-18.02.2010 r. – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska.
 21. 26.02, 2-3.03.2010 r. – Podlaski Urząd Wojewódzki – Przestrzeganie standardu świadczonych usług, zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami w okresie od 01.01.2009 r. do dnia kontroli.
 22. 12.10.2010 r. – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Prawidłowość realizacji decyzji ustalającej odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS oraz zadnia pracownika socjalnego.
 23. 28.12.2010 r. – Starostwo Powiatowe w Białymstoku – Dostosowanie nowych przepisów ustawy o pracownikach samorządowych i przepisów wykonawczych do tej ustawy do istniejącej dokumentacji pracowników.
 24. 06 – 16.06.2011 r. – Starostwo Powiatowe w Białymstoku – Realizacja planu finansowego za 2010 rok.
 25. 22.06.2011 r. – Sąd Okręgowy w Białymstoku – Legalność przyjmowania i przebywania mieszkańców DPS.
 26. 28.09.2011 r. – Podlaski Urząd Wojewódzki – Kontrola doraźna dotycząca świadczeń zdrowotnych opieki długoterminowej.
 27. 05.06.2012 r. – Sąd Okręgowy w Białymstoku – Kontrola legalności i zasadności umieszczenia w domu pomocy społecznej.
 28. 27-28.08 oraz 03.09.2012 r. – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Działalność DPS w Jałówce w zakresie świadczonych usług mieszkańcom zgodnie z obowiązującymi standardami oraz indywidualnymi potrzebami.
 29. 14.02.2013 r. – Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Białostockiego – Prawidłowość pozyskania i wydatkowania środków finansowych od pensjonariuszy za ich pobyt w placówce.
 30. 06.03.2013 r. – Podlaski Urząd Wojewódzki – Kontrola doraźna
 31. 17.04 – 29.04.2013 r. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Białystok – Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
 32. 03.06 – 05.06.2013 r. – Podlaski Urząd Wojewódzki – Kontrola kompleksowa w zakresie przestrzegania standardu świadczonych usług, zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami w okresie od 01.06.2012 r. do dnia kontroli.
 33. 26.06.2013 r. – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
 34. 08.10.2013 r. – Sąd Okręgowy w Białymstoku – Legalność przyjmowania i przebywania mieszkańców DPS.
 35. 04.11.2013 r. – Starostwo Powiatowe w Białymstoku – Funkcjonowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej.
 36. 26.05.2014 r. – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Organizacja prowadzenia i funkcjonowania zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej osób przewlekle psychicznie chorych.
 37. 25.06.2014 r. – Sąd Okręgowy w Białymstoku – Kontrola legalności i zasadności umieszczenia w domu pomocy społecznej.
 38. 08.07.2014 r. – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Zapewnienie opieki mieszkańcowi W.Ch. – kontrola doraźna
 39. 12-13.05.2015 r. – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Zapewnienie mieszkańcom Domu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych; postępowanie z depozytami po zmarłych mieszkańcach.
 40. 16.06.2015 r. – Starostwo Powiatowe w Białymstoku – Prawidłowość stosowania przepisów dotyczących zatrudniania i wynagradzania pracowników; funkcjonowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; prowadzenie dokumentacji pracowniczej; terminowość szkoleń bhp oraz badań lekarskich; realizacja urlopów wypoczynkowych.
 41. 29.07. – 31.08.2015 r. – Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat w Białymstoku – Prawna ochrona pracy w tym przestrzeganie przepisów bhp.
 42. 31.08. – 08.09.2015 r. – Starostwo Powiatowe w Białymstoku – Realizacja planu finansowego na 2014 r.
 43. 28.10.2015 r. – Sąd Okręgowy w Białymstoku – Prawidłowość przyjęć i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w domu pomocy społecznej
 44. 04-06.04.2016 r. – Podlaski Urząd Wojewódzki – Kontrola kompleksowa w zakresie przestrzegania standardu świadczonych usług; zgodność zatrudnienia pracowników w wymaganymi kwalifikacjami w okresie od dnia 01.04.2015 r. do dnia kontroli. 

Ponadto DPS jest pod stałą kontrolą Państwowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, jak również podlega okresowym kontrolom w zakresie sprawdzenia stanu technicznej sprawności obiektów budowlanych, urządzeń technicznych i instalacji znajdujących się na posesji DPS „Jawor” w Jałówce.

 

Jałówka, 2016-04-15

Autor: Jan Steckiewicz
 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Jan Steckiewicz

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-04-2005

Data udostępnienia w BIP: 19-05-2005 00:00

Data modyfikacji informacji: 02-08-2016 09:38