Start / Jednostki organizacyjne i inspekcje / Dom Pomocy Społecznej Jawor w Jałówce / Dom Pomocy Społecznej Jawor w Jałówce

1. Dane podstawowe

 

Nazwa jednostki:                    Dom Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce

Adres jednostki:                     ul. Leśna 11, 16-050 Michałowo

Telefony:

sekretariat                              (0-85) 71-31-690

główny księgowy                    (0-85) 71-31-693

pracownik socjalny                 (0-85) 71-31-695

dyżurka opiekunów                (0-85) 71-31-696

dyżurka pielęgniarek              (0-85) 71-31-698

fax                                          (0-85) 71-31-699

e-mail: dpsjalowka@data.pl

e-mail: dpsjalowka@op.pl

www.dpsjalowka.bia.pl

NIP: 966-07-92-986

REGON: 000301285

 

2. Podstawy prawne

Dom Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową, której organem prowadzącym jest Rada Powiatu Białostockiego. DPS działa w oparciu o niżej wymienione Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)

3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.)

5. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawie przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo (Dz. U. Nr 92, poz. 460 z późn. zm.)

7. Uchwała Nr XXII/220/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 września 2008 r. w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w Łaźniach

8. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej „JAWOR” w Jałówce – przyjęty Uchwałą Nr 383/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 maja 2009 roku; zmiana Uchwała Nr 383/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 maja 2009 roku.

9. Decyzja Wojewody Podlaskiego nr PS.V.MN. 90130-1/09 z dnia 03 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce ul. Leśna 11, przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych na 85 miejsc, na czas nieokreślony oraz wpisania w rejestrze domów pomocy społecznej województwa podlaskiego pod pozycją Nr 29.

10. Uchwała Nr XXIII/231/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 października 2008 roku w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej „JAWOR” w Jałówce.

11. Inne przepisy dotyczące jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych.

 

3. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „JAWOR” W JAŁÓWCE (tekst jednolity)

§ 1

1.       Regulamin Organizacyjny określa strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu Pomocy Społecznej „JAWOR” w Jałówce.

2.       Ilekroć w Regulaminie Organizacyjnym jest mowa o Domu – należy przez to rozumieć Dom Pomocy Społecznej „JAWOR” w Jałówce.

3.       Dom jest położony w Jałówce, ul. Leśna 11, gm. Michałowo.

4.       Na tablicach, wywieszkach, pieczęciach oraz w korespondencji Dom używa nazwy: „Dom Pomocy Społecznej „JAWOR” w Jałówce”.

 § 2

                Dom działa w szczególności na podstawie:

1.       ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 z późn. zm.),

2.       ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

3.       ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

4.       ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r., o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.),

5.       rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 września 2000r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837),

6.       rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawie przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo (Dz. U. Nr 92, poz. 460 z późn. zm.),

7.       statutu Domu Pomocy Społecznej „JAWOR” w Jałówce (Uchwała Nr XXIII/231/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 października 2008 roku),

8.       innych przepisów dotyczących domów pomocy społecznej, jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych.

 

§ 3

Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową, której organem prowadzącym jest Rada Powiatu Białostockiego.

 

§ 4

1.       Dom jest przeznaczony dla 85 osób przewlekle psychicznie chorych.

2.       Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców, mających na celu w szczególności rehabilitację osób niepełnosprawnych.

3.       Organizacja, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

4.       Dom może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim nie zamieszkujących.

 

§ 5

Struktura organizacyjna Domu

1.       Domem kieruje Dyrektor.

2.       Za całokształt działalności Domu odpowiada Dyrektor, a podczas jego nieobecności – starszy opiekun – Jarosław Polecki.

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1)       kierowanie całością spraw administracyjno-gospodarczych i finansowych Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2)       organizowanie i tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w Domu oraz racjonalny podział zadań, a w szczególności zapewnienie prawidłowej organizacji stanowisk pracy oraz przestrzegania zasad współżycia społecznego i koleżeńskiej współpracy w kierowaniu zespołem pracowniczym,

3)       kierowanie pracą podległego personelu poprzez organizowanie i nadzorowanie wykonania zadań i obowiązków pod względem prawidłowości i terminowości przez pracowników oraz kształtowanie właściwego stosunku personelu do mieszkańców i zagwarantowanie im respektowania ich praw osobistych,

4)       dysponowanie środkami budżetowymi i majątkiem Domu, a w szczególności zlecanie wydawania i przyjmowania składników majątkowych,

5)       nadzorowanie realizowania opracowanych przez merytorycznie właściwych pracowników działalności gospodarczej, finansowej oraz w zakresie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i zdrowotnych świadczonych mieszkańcom Domu,

6)       współpraca z organizacjami społecznymi, samorządami i związkami zawodowymi działającymi na terenie Domu,

7)       inicjowanie i utrzymywanie kontaktów Domu ze środowiskiem.

3.       W skład Domu wchodzą:

1) dział terapeutyczno-opiekuńczy – znak DPS.I.,

W skład działu wchodzą:

a)       pielęgniarki,

b)       kapelani,

c)       psychiatra,

d)       psycholog,

e)       pracownicy socjalni,

f)        pedagog,

g)       terapeuci,

h)       opiekunowie,

i)         instruktorzy terapii zajęciowej,

j)        instruktorzy ds. kulturalno-oświatowych,

k)       fizjoterapeuci,

l)         masażyści,

m)      dietetyk,

n)       pokojowe.

Odpowiedzialnym za pracę działu jest kierownik działu, a w przypadku jej nieobecności inna osoba wyznaczona przez kierownika działu.

Zadaniem działu jest opieka terapeutyczno–rehabilitacyjna i pielęgnacyjna; utrzymanie czystości w pomieszczeniach Domu; higieny osobistej mieszkańców; świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających mieszkańców; wspomaganie mieszkańców w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej; współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów.

Pracownicy działu terapeutyczno-opiekuńczego kierują się zasadą dobra osób i rodzin; poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia. Mają za zadanie: wspomagać aktywność mieszkańców; organizować terapię zajęciową; propagować czytelnictwo; realizować potrzeby religijne i kulturalne, organizować święta, uroczystości i imprezy okolicznościowe; dopomagać w utrzymywaniu kontaktu z rodzinami mieszkańców; dążyć do wyeliminowania z ich życia marazmu i apatii.

2) dział gospodarczy i obsługi – znak DPS.II.,

                W skład działu wchodzą:

a)       konserwatorzy,

b)       magazynier,

c)       pracownicy kuchni,

d)       pracownicy pralni,

e)       kierowcy,

f)        intendent,

g)       pracownicy gospodarczy,

h)       dozorcy.

Działem kieruje Administrator, a w przypadku jego nieobecności Główny Księgowy.

Zadaniem działu jest prowadzenie obsługi administracyjnej Domu; nadzorowanie i kontrolowanie wykonania remontów i inwestycji; dokonywanie zakupów wyposażenia trwałego; urządzeń technicznych; materiałów i pomocy biurowych, druków, formularzy i środków rzeczowych na potrzeby Domu, środków utrzymania czystości i higieny osobistej oraz artykułów spożywczych; nadzorowanie zaopatrzenia; przygotowywanie przetargów; prowadzenie spraw związanych z prawem zamówień publicznych i nadzorowania prawidłowości stosowania przepisów ustawy.

Ponadto: utrzymanie w pełnej sprawności urządzeń i instalacji, będących na wyposażeniu Domu; prowadzenie remontów i napraw, a także dbanie o racjonalne wykorzystanie środków rzeczowych i finansowych przeznaczonych na te cele. Prowadzenie gospodarki materiałowej działu oraz nadzór nad magazynami i zaopatrzeniem. Utrzymywanie w czystości oraz naprawa: bielizny i odzieży użytkowanej przez mieszkańców Domu oraz będącej na jego wyposażeniu, a także odzieży ochronnej i roboczej użytkowanej przez pracowników. Przygotowanie i wydawanie posiłków mieszkańcom Domu. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp, p.poż., sanitarnych oraz szkolenie pracowników w tym zakresie. Zabezpieczenie pomieszczeń i mienia Domu przed kradzieżą i pożarem; dozór i ochrona mienia stanowiącego własność mieszkańców i Domu; utrzymywanie w czystości budynku i posesji; wywóz nieczystości; okresowe przeglądy stanu technicznego budynków i warunków pracy.

3) sekcja księgowości – znak: DPS.III.,

W skład sekcji wchodzą:

a)       księgowe,

b)       kasjer,

c)       inspektor.

Sekcją kieruje Główny Księgowy, a w przypadku jego nieobecności starszy księgowy. Zadaniem sekcji księgowości jest: planowanie dochodów i wydatków; dokonywanie wszelkich operacji związanych z realizacją budżetu; bieżące prowadzenie operacji finansowych związanych z zabezpieczeniem dostaw towarów, usług i remontów; przechowywanie i zabezpieczenie ksiąg i dowodów księgowych oraz zabezpieczenie właściwego obiegu dokumentów finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; dokonywanie niezbędnych analiz gospodarczych; prowadzenie ewidencji majątku trwałego Domu; prowadzenie spraw związanych z ewidencją i windykacją należności budżetowych; wnioskowanie składu komisji inwentaryzacyjnej i terminów inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz współpraca z komisją inwentaryzacyjną w toku przeprowadzonej inwentaryzacji; bezpieczne przechowywanie depozytów mieszkańców.

4) samodzielne stanowiska pracy:

a)      ds. organizacyjno-kadrowych – znak: DPS.IV.,

Do zadań należy: obsługa kancelarii; prowadzenie spraw osobowych pracowników w zakresie: listy obecności, przyjęć i zwolnień, nagradzania i kar, zwolnienia lekarskie, urlopy, sprawy związane z przejściem pracowników na emeryturę bądź rentę, przyjmowanie podań pracowniczych i udzielanie odpowiedzi, nadzorowanie wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników oraz wypisywanie skierowań na badania lekarskie.

b)      radca prawny – znak: DPS.V.,

Zadaniem jest udzielanie Dyrektorowi oraz pracownikom Domu opinii, porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, a także informacji i porad prawnych mieszkańcom Domu oraz występowanie w charakterze pełnomocnika Domu w postępowaniu sądowym, administracyjnym, jak i przed innymi organami.

4.       Szczegółowy zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy określają „zakresy czynności”, podpisane i przyjęte do wiadomości przez każdego pracownika.

 

§ 6

Usługi świadczone przez Dom, zgodnie z obowiązującym standardem usług:

1. W zakresie potrzeb bytowych, Dom zapewnia:

1)       miejsce zamieszkania,

2)       wyżywienie,

a)       Dom zapewnia mieszkańcom trzy posiłki dziennie,

b)       mieszkańcy mają prawo wyboru zestawu posiłków lub otrzymania posiłku dodatkowego,

c)        osoby zakwalifikowane przez lekarza mają prawo do posiłku dietetycznego,

d)       czas spożywania posiłków w Domu ustala się następująco:

Ø        śniadanie          od godziny              8.00        do godziny 10.00

Ø        obiad                od godziny              13.00      do godziny 15.00

Ø        kolacja              od godziny              18.00      do godziny 20.00

e)       mieszkańcy przez całą dobę mają dostęp do podstawowych artykułów żywnościowych i napojów,

f)        mieszkaniec może spożywać posiłki w pokoju mieszkalnym,

g)       w razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony.

3)       zaopatrzenie w odzież i obuwie,

a)       mieszkańcom domu nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków zapewnia się odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do jego potrzeb, pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane są w razie potrzeby, w tym:

Ø        odzież całodzienną                                       - co najmniej dwa zestawy

Ø        odzież zewnętrzną (płaszcz lub kurtkę)       - co najmniej jeden zestaw

Ø        bieliznę dzienną                                            - co najmniej cztery komplety

Ø        bieliznę nocną                                              - co najmniej dwa komplety

Ø        obuwie i pantofle domowe                           - co najmniej po jednym komplecie

b)       w przypadku mieszkańców leżących zaopatrywanie w odzież i obuwie dostosowuje się do potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.

4)       utrzymanie czystości,

a)       mieszkańcom Domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku, gdy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i artykułów higienicznych zapewnia się im w szczególności:

Ø        w miarę potrzeby: mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, szampon do mycia włosów; dla mężczyzny – przybory do golenia,

Ø        ręczniki (dwie sztuki), zmieniane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

Ø        pościel, zmieniana w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

b)       pomieszczenia mieszkalne Domu powinny być sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie.

2. Opiekuńcze, polegające na:

1)       udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

2)       pielęgnacji,

3)       niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

3. Wspomagające, polegające na:

1)       umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

2)       podnoszeniu sprawności i aktywności mieszkańców,

3)       umożliwieniu realizacji potrzeb religijnych oraz sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem mieszkańca

4)       umożliwieniu realizacji potrzeb kulturalnych m.in. poprzez: udostępnienie mieszkańcom zbiorów bibliotecznych, prasy codziennej; jak również organizacje świąt, uroczystości okazjonalnych, imprez kulturalnych i turystycznych,

5)       zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,

6)       stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną i społecznością lokalną,

7)       działaniu zmierzającemu do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości,

8)       pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi Domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, w przypadku osób spełniających warunki do takiego usamodzielnienia,

9)       zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

10)    pokryciu, w miarę możliwości, mieszkańcowi nie posiadającemu własnego dochodu, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie przekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,

11)    zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach,

12)    sprawnym wnoszeniu oraz załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców.

 

§ 7

Zespoły terapeutyczno-opiekuńcze

1.       W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca Domu oraz zakresu usług, Dom organizuje zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składające się w szczególności z pracowników Domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców.

2.       Do zadań zespołów należy w szczególności opracowanie indywidualnych planów wspierania mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcami Domu ich realizacja.

3.       Zakres usług świadczonych przez Dom zwany „standardem usług”, ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańca Domu.

4.       Mieszkaniec Domu korzysta z usług, których zakres i rodzaj wynika z indywidualnego planu wspierania mieszkańca, opracowanego z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca.

5.       Działania wynikające z indywidualnego planu wspierania mieszkańca koordynuje pracownik domu, zwany „pracownikiem pierwszego kontaktu”, wskazany przez mieszkańca domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca i organizację pracy domu.

6.       Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno-opiekuńczych.

7.       Indywidualny plan wspierania mieszkańca powinien być przygotowany w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do Domu.

8.       Zespół terapeutyczno-opiekuńczy raz na pół roku ocenia efekty realizacji indywidualnych planów wsparcia.

 

§ 8

Opłata za pobyt w Domu

1.       Pobyt w Domu dla osób skierowanych po dniu 1 stycznia 2004 r. jest odpłatny zgodnie z art. art. 60-64 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z 2004 r. z późn. zm.).

2.       Osoby skierowane do Domu przed dniem 1 stycznia 2004 r. ponoszą odpłatność zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 29.11.1990r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 z 1998r., poz. 414 z późn. zm.).

3.       Nie pobiera się opłaty za pobyt w Domu w okresie nieobecności mieszkańca nie przekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym od osób skierowanych po dniu 1 stycznia 2004 r.

4.       Nie pobiera się opłaty za pobyt w Domu w okresie nieobecności mieszkańca nie przekraczającej 30 dni w roku kalendarzowym od osób skierowanych przed dniem 1 stycznia 2004 r.

5.       W przypadku, kiedy opłatę za pobyt pobrano, jej zwrot za dni nieobecności, o których mowa wyżej, następuje pod warunkiem pisemnego poinformowania Dyrektora Domu przez mieszkańca Domu lub jego przedstawiciela ustawowego o nieobecności co najmniej na trzy dni wcześniej, chyba że powiadomienie to nie było możliwe z powodów losowych, a fakt ten został udokumentowany.

 

§ 9

Prawa mieszkańców Domu

Mieszkaniec ma prawo do:

1.       Poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego oraz swojej korespondencji.

2.       Bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności.

3.       Posiadania klucza do pokoju, w którym mieszka oraz szaf.

4.       Zachowania tajemnicy przez personel wszystkich informacji dotyczących stanu zdrowia oraz natury osobistej.

5.       Wolności wyrażania opinii, posiadania własnych poglądów, otrzymywania i przekazywania informacji bez ingerencji osób drugich.

6.       Wolności myśli, sumienia i wyznania.

7.       Opieki duszpasterskiej duchownego wyznawanej przez siebie religii i korzystania z jego usług.

8.       Posiadania i korzystania z własnego ubrania i bielizny osobistej.

9.       Wskazania pracownika pierwszego kontaktu, który koordynuje plan wsparcia.

10.    Kontaktu osobistego, telefonicznego i korespondencyjnego z osobami z zewnątrz.

11.    Zdeponowania w depozycie Domu środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. a) Środki pieniężne i przedmioty wartościowe nie zdeponowane nie są objęte odpowiedzialnością administracji i personelu Domu.

12.    Korzystania z usług świadczonych przez Dom.

13.    Uzyskania pomocy w zaspokajaniu własnych potrzeb.

14.    Współdecydowania o życiu Domu w sprawach ich dotyczących.

15.    Samorządnego organizowania się w celu reprezentowania własnych interesów oraz uczestniczenia w pracach samorządu i wyboru do Rady Mieszkańców.

a)       kadencja wybranej przez samorząd Rady Mieszkańców trwa 3 lata,

c)        skrócenie kadencji może nastąpić, gdy mieszkańcy zgłoszą wniosek o skrócenie kadencji lub z powodu zmniejszenia liczebności Rady o 1/3 członków.

16.    Uzyskiwania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom.

17.    Przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych.

18.    Przebywania poza Domem po uprzednim zawiadomieniu Dyrektora Domu o takim zamiarze.

19.    Pomocy pracownika socjalnego w rozwiązywaniu osobistych problemów.

20.    Wsparcia finansowego w przypadku braku własnych dochodów.

21.    Korzystania ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów oraz pokrycia przez Dom opłat ryczałtowych i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny, przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ewentualnego pokrycia przez Dom wydatków poniesionych na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

22.    Należytego i godnego traktowania przez pracowników Domu i mieszkańców, zgłaszania skarg i wniosków do Rady Mieszkańców i Dyrektora Domu.

23.    Pomocy prawnej.

24.    Godnej śmierci.

 

§ 10

Obowiązki mieszkańców Domu

1.       Przestrzeganie norm i zasad współżycia społecznego, a w szczególności przestrzeganie Regulaminu Domu.

2.       Dbałość o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek w swoich rzeczach i wokół nich.

3.       Ponoszenie opłat za pobyt w Domu.

4.       Przyczynianie się do tworzenia dobrej atmosfery w Domu.

5.       Współdziałanie z personelem Domu w zaspokajaniu swoich potrzeb.

6.       Dbałość o mienie Domu, szczególnie pozostające w bezpośredniej dyspozycji mieszkańca.

7.       Powiadamianie o wystąpieniu awarii lub uszkodzenia sprzętu pielęgniarkę lub opiekuna.

8.       Zachowanie trzeźwości.

9.       Przestrzeganie zakazu palenia papierosów w pokojach mieszkalnych i na korytarzach komunikacyjnych oraz na klatkach schodowych. Palenie dozwolone jest w miejscach do tego wyznaczonych.

10.    Bezwzględne informowanie pracownika socjalnego, pielęgniarki lub opiekunki o zamiarze opuszczenia Domu na czas dłuższy niż do godziny 2200.

11.    Informowanie pracownika socjalnego, pielęgniarki lub opiekunki o miejscu spędzania urlopu, a także o nowym terminie powrotu do Domu w sytuacjach uniemożliwiających powrót w terminie wcześniej ustalonym.

12.    Przestrzeganie ciszy nocnej.

 

§ 11

Rozpatrywanie skarg i wniosków

1.       W sprawie skarg i wniosków interesanci będą przyjmowani raz w tygodniu przez Dyrektora Domu oraz wyznaczonego pracownika na zasadach określonych w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń Domu.

2.       Zgłoszone skargi będą wpisywane do „Rejestru skarg i wniosków”.

3.       Każda skarga, będzie gromadzona wraz z dokumentami odzwierciedlającymi sposób jej badania oraz odpowiedzią w specjalnej teczce.

4.       W przypadku ustnego złożenia skargi, bądź wniosku, sporządza się „Protokół przyjęcia skargi – wniosku”, przy czym postępowanie przy rozpatrywaniu jest takie, jak przy skargach na piśmie, chyba że sprawa może być załatwiona natychmiast.

5.       Skargi i wnioski będą rozpatrywane w terminach określonych przez Kodeks Postępowania Administracyjnego.

6.       Skargi i wnioski nie będą rozpatrywane:

a)       w przypadku ponownego złożenia, po uprzednim rozpatrzeniu, o ile nie wniosą nowych elementów,

b)       w przypadku, gdy są anonimowe.

 

§ 12

Przepisy końcowe

1.       Dyrektor Domu jest zobowiązany poinformować o treści niniejszego Regulaminu mieszkańców, pracowników, praktykantów oraz wolontariuszy w nim zatrudnionych.

2.       Osoby przebywające oraz zatrudnione w Domu zobowiązane są do ścisłego przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu.

 

4. zakres działalności

Dom Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce jest miejscem stałego pobytu, przeznaczonym dla 85 osób przewlekle psychicznie chorych dorosłych, obojga płci. Świadczy usługi opiekuńcze, wspomagające, jak również w zakresie potrzeb bytowych: miejsce zamieszkania, wyżywienie, zaopatrzenie w odzież i obuwie, utrzymanie czystości. Mieszkańcy mają możliwość skorzystania z posługi kapłańskiej. Do dyspozycji ich pozostają także świetlice, biblioteka, gabinety rehabilitacyjne, pracownie terapii zajęciowej, kuchenka podręczna oraz pralnia. W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca Domu oraz zakresu usług, w Domu funkcjonują zespoły terapeutyczno-opiekuńcze, których podstawowym zadaniem jest opracowanie i realizacja, wespół z mieszkańcem, indywidualnych planów wspierania mieszkańca (ipwm). Każdy z mieszkańców wybiera sobie pracownika pierwszego kontaktu, który koordynuje realizację (ipwm).

Dom zatrudnia 65 osób. W DPS-ie organizowane są praktyki śródroczne oraz dyplomowe studentów wydziałów pedagogicznych z białostockich uczelni wyższych. Istnieje także możliwość odbycia stażu absolwenckiego, jak również przygotowania zawodowego.

Za całokształt działalności Domu odpowiada

Dyrektor – mgr Jan Steckiewicz

Funkcje kierownicze w jednostce sprawują także:

Główny Księgowy – Mirosława Tieleszkow.

Sprawy mieszkańców są prowadzone przez:

Pracowników socjalnych – mgr Edytę Kaszuba, Ewę Mojsak – DPS w Jałówce

Kierownika działu opiekuńczo-terapeutycznego – Krystynę Dąbrowską

Zamówieniami oraz sprawami technicznymi zajmuje się:

Starszy Administrator – Lucjan Lorenc

 

5. ZMIANY ORGANIZACYJNE

W latach 2005-2008 Dom Pomocy Społecznej w Jałówce funkcjonował jako Dom Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w Łaźniach z przeznaczeniem dla 85 osób przewlekle psychicznie chorych w Jałówce oraz 35 osób przewlekle somatycznie chorych w Łaźniach. Na mocy Uchwały Nr XXII/220/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 września 2008 roku w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w Łaźniach oraz Uchwały Nr XXII/221/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 września 2008 roku w sprawie w sprawie utworzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach, stanowiącego jednostkę organizacyjną pomocy społecznej; od dnia 01 stycznia 2009 roku DPS w Jałówce funkcjonuje jako Dom Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce.

W związku z zakończeniem realizacji Programu Naprawczego, realizowanego w latach 2001-2009, DPS „Jawor” w Jałówce, spełnia wszystkie wymogi prawne dotyczące standaryzacji i od dnia 03 czerwca 2009 roku posiada stałe zezwolenie na funkcjonowanie z przeznaczeniem dla osób przewlekle psychicznie chorych, na 85 miejsc, na czas nieokreślony.

 

6. MIESIĘCZNY Koszt utrzymania MIESZKAŃCA

Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca w poszczególnych latach:

- rok 2006: 1 692,- PLN

- rok 2007: 1 888,- PLN

- rok 2008: 2 108,- PLN

- rok 2009: 2 439,- PLN

- rok 2010: 2 410,- PLN

- rok 2011: 2 478,- PLN

- rok 2012: 2 577,- PLN

 

7. wydatki budżetowe

Poniesione wydatki Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce w poszczególnych latach:

2007 rok:

Ogółem – 3.303.560,80 zł (w tym: Jałówka – 2.401.628,02; Łaźnie – 901.932,78); w tym:

- wynagrodzenia i pochodne  – 1.914.384,17 zł (Jałówka - 1.243.320,07zł; Łaźnie - 671.064,10zł)

- wydatki rzeczowe                – 889.234,63 zł (Jałówka - 658.365,95zł; Łaźnie - 230.868,68 zł)

- wydatki inwestycyjne - 499.942,- zł (wyłącznie Jałówka)

2008 rok:

Ogółem – 3.502.916,94 zł, (w tym: Jałówka – 2.539,743,64; Łaźnie – 963.173,30); w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.065.100,37 zł (Jałówka - 1.394.535,10zł; Łaźnie - 670.565,27zł)

- wydatki rzeczowe – 1.135.653,90 zł (Jałówka - 843.045,87zł; Łaźnie - 292.608,03zł)

- wydatki inwestycyjne – 302.162,67 zł (wyłącznie Jałówka)

Wydatki poniesione na utworzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach w 2008 r.:

Ogółem: 644.951,69 zł, (w tym budżet państwa: 622.729,94 zł) w tym:

a) wydatki rzeczowe – 189.955,39 zł (w tym budżet państwa: 187.733,64 zł)

b) wydatki inwestycyjne – 454.996,30 zł (w tym budżet państwa: 434.996,30 zł)

2009 rok:

Ogółem – 2.224.540,- zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.564.048,35 zł.

- wydatki rzeczowe – 660.491,65 zł.

- wydatki inwestycyjne – 36.690,- zł (wydatki niewygasające 2008 r.), w tym: 29.890,- zł – projekt oczyszczalni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej w Jałówce, 6.800,- zł – płatność końcowa za projekt adaptacji budynku DPS w Łaźniach na Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach

2010 rok:

Ogółem – 2.562.392,96 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.606.601,97 zł.

- wydatki rzeczowe – 830.481,26 zł.

- wydatki inwestycyjne – 125.309,73 zł (Zakup ciągnika; wyposażenia kuchni: kociołki warzelne, bemar do wydawania posiłków, szafa chłodnicza; oraz zestawu komputerowego).

2011 rok:

Ogółem – 2.489.739,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.715.578,16 zł.

- wydatki rzeczowe – 728.282,64 zł.

- wydatki inwestycyjne – 45.879 zł (wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z automatycznym sterowaniem bramą wjazdową).

 

 

8. Nieruchomości i Środki trwałe

Nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce na podstawie Decyzji Zarządu Powiatu Białostockiego:

- nr 375/2001 z dnia 2 sierpnia 2001 roku – działka zabudowana nr 335 w obrębie Jałówka o pow. 4,81 ha

- nr 490/2002 z dnia 10 kwietnia 2002 roku – działka nr 16 w obrębie Kondratki o pow. 10,72 ha; działka nr 127 w obrębie Jałówka o pow. 22,40 ha; działki nr nr 246,248,250 w obrębie Kituryki o łącz. pow. 4,99 ha

- nr 522/2002 z dnia 4 lipca 2002 roku – działki w obrębie Kondratki nr 37/1 – o pow. 1,8139 ha; nr 42/1 – o pow. 0,7880 ha; nr 42/2 – o pow. 0,2412 ha

- nr 1026/2004 z dnia 13 maja 2004 roku – działka zabudowana w obrębie Jałówka nr 193 o pow. 0,17 ha

 Wartość środków trwałych na dzień 01 stycznia 2012 roku:

Dom Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce – 4.408.467,07 PLN

 

9. rejestry i ewidencje

Dom Prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

- Polityka Bezpieczeństwa

- rejestr księgowy

- rejestr dochodów i wydatków

- rejestr środków trwałych

- rejestr depozytów

- rejestry magazynowe

- rejestr wypadków przy pracy

- rejestr zarządzeń dyrektora,

- rejestr skarg i wniosków,

- rejestr zamówień publicznych,

- Archiwum zakładowe,

- ewidencja mieszkańców

- ewidencja pracowników

- ewidencja osób oczekujących i zgonów

- ewidencja spraw i korespondencji

- ewidencja zakupów i sprzedaży

- ewidencja zasiłków chorobowych

Dane udostępniane na pisemny wniosek, zatwierdzony przez dyrektora z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, oraz innych przepisów o ochronie praw i danych, w godzinach urzędowania sekretariatu Domu.

 

10.INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH W DPS

 

1.       17.02.2006 r. – Urząd Celny w Białymstoku – Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności dokumentów wynikających z transakcji zawartych z firmą PHU „Falko-Oil” Krzysztof Falkowski objętym kontrolą podatkową prowadzoną przez Urząd Celny w Białymstoku.

2.       24-25.04.2006 r. – Okręgowy Inspektorat Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku – Ocena pomieszczeń i stanowisk pracy dla potrzeb zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

3.       19.07.2006 r. – Komenda Miejska Straży Pożarnej w Białymstoku – Kontrola zabezpieczeń p.poż., rozmieszczenia sprzętu p.poż., warunków ewakuacji z budynku, stan dokumentacji dotyczącej zabezpieczeń p.poż. budynku; ćwiczenia jednostek ochrony p.poż. na obiekcie połączony z próbną ewakuacją mieszkańców.

4.       24-25.07.2006 r. – Starostwo Powiatowe w Białymstoku – Ocena przyjętych procedur postępowania z depozytami oraz środkami pieniężnymi pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

5.       01.09.2006 r. – Starostwo Powiatowe w Białymstoku – organizacja systemu ochrony danych osobowych, znajomość wymogów prawnych ochrony oraz ich stosowanie.

6.       27.10.- 08.11.2006 r. – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Przestrzeganie prawidłowości realizacji decyzji ustalających odpłatność za pobyt osób skierowanych do DPS przed dniem 01.01.2004 r.

7.       6-31.12.2006 r. – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Prowadzenie dokumentacji mieszkańców, stopień realizacji programu naprawczego, wybranych zagadnień w zakresie usług bytowych i wspomagających świadczonych przez DPS, szkoleń pracowników działu terapeutyczno-opiekuńczego w zakresie opieki nad osobami przewlekle psychicznie chorymi.

8.       16.01. – 02.02.2007 r. – Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku – Prawidłowość gospodarowania w 2005 roku środkami publicznymi z wyłączeniem pochodzących z UE i międzynarodowych instytucji finansowych

9.       20.03. – 18.04.2007 r. – Delegatura NIK w Białymstoku – Zapewnienie przez domy pomocy społecznej województwa podlaskiego wymaganych standardów usług.

10.    20.08. – 31.08.2007 r. – ZUS o/Białystok – Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek i wpłat do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego; ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie świadczeń i zasiłków oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz ustalanie kapitału początkowego; prawidłowość wystawiania zaświadczeń i zgłaszania danych do ubezpieczeń społecznych.

11.    2-16.10.2007 r. – Podlaski Urząd Wojewódzki – Kontrola kompleksowa: zakres i jakość świadczonych usług, realizacja programu naprawczego, poziom struktury zatrudnienia oraz kwalifikacje zatrudnionych pracowników, przestrzeganie praw mieszkańców oraz dostępności mieszkańców do informacji o swoich prawach, stopień i realizacja indywidualnych planów wsparcia mieszkańców.

12.    31.03-8.04.2008 r. – Starostwo Powiatowe w Białymstoku – Realizacja planu finansowego w 2007 r., realizacja dochodów i wydatków na rachunku dochodów własnych oraz przestrzeganie procedur kontroli finansowej; sprawy pracownicze związane z naborem i oceną pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.

13.    3-4.09.2008 r. – Podlaski Urząd Wojewódzki – Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w październiku 2007 r.

14.    1-8.04.2009 r. – Narodowy Fundusz Zdrowia. Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku – Prawidłowość i zasadność wystawiania recept lekarskich, prowadzenia dokumentacji medycznej, zasadności wyboru leków i wyrobów medycznych przez lekarza D.Ł.

15.    08.04.2009 r. – Podlaski Urząd Wojewódzki – Przestrzeganie praw mieszkańców oraz dostępność mieszkańców do informacji o swoich prawach.

16.    13.05.2009 r. – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Pokrywanie przez DPS opłat ryczałtowych i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny, przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia w latach 2004-2008.

17.    23.07, 28.07.2009 r. – Starostwo Powiatowe w Białymstoku – Gospodarka finansowa, w tym realizacja dochodów oraz wykonanie wydatków majątkowych w okresie 07.2008-06.2009 r.; gospodarka wodno-ściekowa prowadzona na terenie DPS.

18.    17.12.2008 r. – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku – Ustalenie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

19.    28.05.2009 r. – Podlaski Urząd Wojewódzki – Kontrola doraźna w związku z wnioskiem Zarządu Powiatu Białostockiego w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Jałówce, przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych, na czas nieokreślony, na 85 miejsc.

20.    11.02.-18.02.2010 r. – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska.

21.    26.02, 2-3.03.2010 r. – Podlaski Urząd Wojewódzki – Przestrzeganie standardu świadczonych usług, zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami w okresie od 01.01.2009 r. do dnia kontroli.

22.    12.10.2010 r. – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Prawidłowość realizacji decyzji ustalającej odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS oraz zadnia pracownika socjalnego.

23.    28.12.2010 r. – Starostwo Powiatowe w Białymstoku – Dostosowanie nowych przepisów ustawy o pracownikach samorządowych i przepisów wykonawczych do tej ustawy do istniejącej dokumentacji pracowników.

24.    06 – 16.06.2011 r. – Starostwo Powiatowe w Białymstoku – Realizacja planu finansowego za 2010 rok.

25.    22.06.2011 r. – Sąd Okręgowy w Białymstoku – Legalność przyjmowania i przebywania mieszkańców DPS.

26.    28.09.2011 r. – Podlaski Urząd Wojewódzki – Kontrola doraźna dotycząca świadczeń zdrowotnych opieki długoterminowej

Ponadto DPS jest pod stałą kontrolą Państwowego Inspektora Sanitarnego, jak również podlega okresowym kontrolom w zakresie sprawdzenia stanu technicznej sprawności obiektów budowlanych, urządzeń technicznych i instalacji znajdujących się na posesji DPS „Jawor” w Jałówce.

 

Jałówka, 2012-05-07

Autor: Jan Steckiewicz

 

 

 

Załączniki:
Autor: Jan Steckiewicz
Data opracowania informacji: 2005-04-29
Data upublicznienia infomacji: 2005-05-19
Data wprowadzenia do BIP: 2005-05-19
Data publikacji: 2005-05-19
Data modyfikacji: 2012-05-11
Drukuj