Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach

Rodzaj:    Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach
Powiat:    Białostocki
Województwo:    Podlaskie
Miejscowość:    Czerewki 1, 16-061 Juchnowiec Kościelny
Kontakt:          tel/fax (085) 71-96-166, 71-96-756
e-mail:    dpsczerewki@o2.pl
strona internetowa:    www.dpsczerewki.podlasie.pl

Struktura Organizacyjna Domu:

•    Dyrektor – Józef Domaszuk, tel. (85) 71 96 166, 71 96 756 wew. 31, kom. 509 227 374.
•    Gł. Księgowy – Irena Matwiejczuk, tel. (85) 71 96 166, 71 96 756 wew. 34
•    Kierownik działu adm. gospodarczego – Ewa Żukowska – zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności, tel. (85) 71 96 166, 71 96 756 wew. 35
•    Kierownik działu terapeutyczno - opiekuńczego – Barbara Stepaniuk, tel. (85) 71 96 166, 71 96 756 wew. 39
•    Pracownicy socjalni – Marzena Bierć, Justyna Kowalczuk, tel. (85) 71 96 166, 71 96 756 wew. 43.

INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI I ORGANIZACJI DPS W CZEREWKACH

Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową Powiatu Białostockiego. Jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych, którym zapewnia warunki bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności, a także w miarę możliwości samodzielności. Dom posiada 95 miejsc, w tym:
•    dla osób w podeszłym wieku – 53 miejsca,
•    dla osób przewlekle somatycznie chorych – 42 miejsca.
Dom usytuowany jest na działce o powierzchni 12.200 m2, przy trasie do Bielska Podlaskiego i Łap, nad malowniczą doliną Narwi. Teren, na którym znajduje się Dom położony jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina Narwi” oraz w ramach obszaru Natura 2000 teren objęty jest ochroną pod nazwą „Dolina Górnej Narwi”.  
W Domu może mieszkać 95 mieszkańców w 1, 2 i 3-osobowych pokojach wyposażonych w łazienki i balkony. Dźwig osobowy, zamontowane platformy schodowe i poręcze na ciągach komunikacyjnych, wyposażenie pokoi i łazienek ułatwiają osobom niepełnosprawnym poruszanie się i wykonywanie czynności związanych z samoobsługą. Dom oferuje mieszkańcom pomieszczenia ogólnodostępne, jak: stołówka, kuchenka mieszkańców, sala rehabilitacyjna i gimnastyczna, świetlica ze sprzętem audiowizualnym, sale dziennego pobytu, pracownie terapii zajęciowej, biblioteka, czytelnia oraz kaplica ekumeniczna. Działalność Domu opiera się na zespołach terapeutyczno – opiekuńczych, w skład których wchodzą: pielęgniarki, rehabilitanci, pracownicy socjalni, opiekunowie, terapeuci, kapelani, pokojowe. Postępowanie terapeutyczne ma różne formy w zależności od indywidualnych potrzeb mieszkańców. W Domu zaspokajane są potrzeby nie tylko bytowe, opiekuńcze i wspomagające, ale również poprzez wyrozumiałość i indywidualne podejście do każdego mieszkańca, kształtuje się rozwój ich osobowości oraz wzorzec wzajemnej życzliwości i troski.


PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH

1.    Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.).
2.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964).
3.    Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
4.    Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.)
5.    Statut Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach nadany Uchwałą Nr XXXII/253/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 czerwca 2013 roku.
6.    Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach nadany Uchwałą Nr 521/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 sierpnia 2013 roku.
7.    Decyzja Wojewody Podlaskiego nr PS.V.MN. 90130-3/09 z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach 1, przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku – 53 miejsca i dla osób przewlekle somatycznie chorych na 42 miejsca, na czas nieokreślony oraz  wpisania w rejestrze domów pomocy społecznej województwa podlaskiego pod pozycją Nr 30.
8.    Inne przepisy dotyczące domów pomocy społecznej, jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych.


REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA.
SPOSOBY UDOSTĘPNIANIA DANYCH W NICH ZAWARTYCH

 
1.       Rejestry:
-    rejestr aktów wewnętrznych (zarządzeń Dyrektora),
-    rejestr zamówień publicznych Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach,
-    rejestr skarg i wniosków,
-    rejestr wypadków przy pracy,
-    rejestr depozytów,
-    rejestry księgowe ( dochodów i wydatków, środków trwałych ),
-    rejestry magazynowe,
-    Polityka Bezpieczeństwa Informacji,
-    dziennik korespondencji.
2.       Ewidencje:
-    ewidencja osobowa pracowników,
-    ewidencja osobowa mieszkańców,
-    ewidencja pracowników zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych.
3.       Archiwa:
-    składnica akt.
Zasady udostępniania:
Dane udostępniane są na pisemny wniosek strony zainteresowanej, zatwierdzony przez dyrektora Domu z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów o ochronie praw i danych, w godzinach urzędowania sekretariatu Domu.

MIENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH ORAZ KOSZT UTRZYMANIA
Majątek DPS w Czerewkach według bilansu na dzień 31.12.2015 roku

 1. Środki trwałe - 6 463 234,18 zł,
  W tym:
  a) grunta - 39 556,00 zł,
  b) urządzenia techniczne i maszyny - 696 611,66 zł,
  b) środki transportu - 183 978,00 zł,
  c) budynki - 5 543 088,52 zł.
  Umorzenie środków trwałych wynosi: 3 153 161,39 zł.
 2. Pozostałe środki trwałe w umorzeniu (wyposażenie) - 571 294,09 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca na 2016 rok wynosi 3.040,00 zł. (trzy tysiące czterdzieści złotych) - Zarządzenie Nr 2/2016 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Białostocki w 2016 roku, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. poz. 292.WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWKACH

ROK 2004


1.    Kontrola Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzona w dniu 22 marca 2004 roku w zakresie stopnia realizacji programu naprawczego, struktury zatrudnienia, kwalifikacji zatrudnionych pracowników oraz sposobu podnoszenia przez pracowników kwalifikacji zawodowych w okresie od 01.01.2002 r. do 29.02.2004 r.
2.    Kontrola Starostwa Powiatowego w Białymstoku przeprowadzona w okresie od 30.04.2004 do 23.05.2004 r. w zakresie gospodarki finansowej DPS w 2003 roku.
3.    Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku przeprowadzonej w dniach od 20 maja do 30 czerwca 2004 roku w zakresie ustaleń ogólno organizacyjnych, księgowości i sprawozdawczości budżetowej, gospodarki pieniężnej i rozrachunków, planów finansowych i ich zmian, dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, zamówień publicznych, środków specjalnych, gospodarki środkami rzeczowymi.
4.    Kontrola PCPR w Białymstoku przeprowadzona w dniu 08.06.2004 r. w zakresie usług wspomagających świadczonych przez DPS w Czerewkach, w tym realizacji indywidualnego planu wspierania mieszkańca.
5.    Kontrola Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzona w dniach 13-14 lipca 2004 roku w zakresie przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności mieszkańców do informacji o swoich prawach, stopnia i efektów realizacji indywidualnych planów wspierania mieszkańców w okresie od 01.01.2003 r. do 30.06.2004 r.
6.    Kontrola PSSE w Białymstoku przeprowadzona w dniu 02.09.2004 r. w zakresie kompleksowej kontroli, oceny stanu sanitarnego zakładu.

ROK 2005

1.    Kontrola Sprawdzająca PSSE w Białymstoku przeprowadzona w dniu 05.01.2005 w zakresie wykonania obowiązków wynikających z decyzji z dnia 2000.09.13 znak: HK-65D/2000.
2.    Kontrola PSSE w Białymstoku przeprowadzona w dniu 01.08.2005 r. Zakres przedmiotowy kontroli: Jednostki organizacyjne stosujące urządzenia wytwarzające pola i promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0Hz – 300 GHz – Pk/NB/01.
3.    Kontrola Starostwa Powiatowego w Białymstoku przeprowadzona w dniu 7 sierpnia 2005 r. Kontrolą objęto: sprawy pracownicze (prawidłowe stosowanie systemów płacowych, ocena prowadzenia akt osobowych pracowników, realizacja urlopów wypoczynkowych, stan zabezpieczenia i przestrzegania dyscypliny pracy, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami), ocenę organizacji jednostki w zakresie BHP i ppoż., oceną funduszu świadczeń socjalnych.
4.    Sprawozdanie z realizacji zadania audytowego – prawidłowość udzielania zamówień publicznych. Audyt Starostwa Powiatowego przeprowadzony w dniu 17.08.2005 r.
5.    Kontrola PSSE w Białymstoku przeprowadzona w dniu 02.09.2005 r. w zakresie oceny pomieszczeń domu pomocy społecznej, oceny stanu sanitarnego Domu Pomocy Społecznej, kontrola kompleksowa w zakresie higieny żywności i żywienia.
6.    Kontrola sprawdzająca przeprowadzona przez PSSE w dniu 2005.12.13 w zakresie wykonania obowiązków wynikających z decyzji z dnia 2005.09.30 znak: HŻ-3638/D/05.

ROK 2006

1.    Rekontrola decyzji Nr HK-659/D/05 z dnia 2005.09.23 przeprowadzona przez PSSE w Białymstoku w dniu 2006.01.05.
2.    Kontrola PSSE w Białymstoku przeprowadzona w dniu 2006.02.08. Zakres kontroli: „Kontrola sanitarna wraz z oceną stanu sanitarnego oraz kontrola w zakresie higieny żywności i żywienia”.
3.    Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego przeprowadzona w dniu 9 lutego 2006 roku w zakresie działalności finansowej i procedur zamówień publicznych.
4.    Kontrola Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku przeprowadzona w dniu 28 marca 2006 roku. Przedmiot kontroli „Kontrola przeprowadzona w użytkowanym obiekcie budowlanym”.
5.    Rekontrola PSSE w Białymstoku przeprowadzona w dniu 2006.04.04 dotycząca wykonania decyzji Nr HK-65/D/06 z dnia 2006.02.27.
6.    Kontrola Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektu użyteczności publicznej przeprowadzona w dniu 27.04.2006 r.
7.    Kontrola Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadzona w dniu 3 sierpnia 2006 roku. Przedmiot kontroli „Ocena stopnia realizacji programu naprawczego” oraz „Ocena warunków życia mieszkańców oraz ocena organizacji działania domu pomocy społecznej przy uwzględnieniu typu domu i uzasadnionych potrzeb mieszkańców”.
8.    Kontrola tematyczna dotycząca oceny prawidłowości znakowania i identyfikacji jaj spożywczych przeprowadzona przez PSSE w Białymstoku dnia 08.09.2006.
9.    Audyt Audytora Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Białymstoku przeprowadzony w dniach 11 lipca oraz 12 września 2006 roku. Zadaniem audytu była „Ocena przyjętych procedur postępowania z depozytami oraz środkami pieniężnymi pensjonariuszy w domach pomocy społecznej”.
10.    Kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przeprowadzona w dniu 10 października 2006 roku. Cel kontroli „Sprawdzenie przestrzegania prawidłowości realizacji decyzji ustalających odpłatność za pobyt osób skierowanych do DPS przed dniem 1 stycznia 2004 r.”.

ROK 2007

1.    Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku przeprowadzona w dniach 04.12.2006 r. – 05.02.2007 r. Zakres kontroli „Prawidłowość gospodarowania w 2005 roku środkami publicznymi z wyłączeniem pochodzących z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych”.
2.    Kompleksowa kontrola PSSE w Białymstoku przeprowadzona dnia 2007.02.21. Zakres kontroli: „Kontrola tematyczna dotycząca czystości instalacji wentylacji w obiektach użyteczności publicznej”, „Kontrola z zakresu epidemiologii”, „Kontrola kompleksowa w zakresie higieny żywności i żywienia”, „Ocena stanu sanitarnego pomieszczeń domu pomocy społecznej”.
3.    Kontrola Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Białymstoku przeprowadzona w dniach od 31 stycznia do 8 marca 2007 roku.  Kontrolą objęto zapewnienie przez DPS w latach 2004-2006 wymaganych standardów usług.
4.    Kontrola sprawdzająca przeprowadzona przez PSSE w Białymstoku w dniu 12.09.2007 r.  w zakresie wykonania obowiązków wynikających z decyzji z dnia 13.03.2007 r. znak: HK-92/07.
5.    Kompleksowa kontrola PSSE w Białymstoku przeprowadzona dnia 2007.09.12. Zakres kontroli: „Kontrola tematyczna w zakresie oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego i jakości żywienia”.

ROK 2008

1.    Kontrola sanitarna PSSE w Białymstoku przeprowadzona w dniu 21.02.2008 r. w zakresie oceny pomieszczeń domu pomocy społecznej, oceny stanu sanitarnego Domu Pomocy Społecznej, kontrola kompleksowa w zakresie higieny żywności i żywienia.  
2.    Kontrola na podstawie upoważnienia Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 22 kwietnia 2008 roku. Kontrolą objęto sprawy pracownicze związane z naborem i oceną kwalifikacyjną pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.
3.    Audyt Wewnętrzny Starostwa Powiatowego w Białymstoku dotyczący realizacji planu finansowego w 2007 roku, realizacji dochodów i wydatków na rachunku dochodów własnych oraz przestrzegania procedur kontroli finansowej przeprowadzony w dniach 22, 24 i 28 kwietnia oraz 12 maja 2008 roku.
4.    Kontrola sprawdzająca PSSE w Białymstoku przeprowadzona w dniu 04.07.2008 r. w zakresie wykonania obowiązków wynikających z decyzji z dnia 2008.03.07 znak: HK-86/D/08.
5.     Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku przeprowadzona w okresie od 16.09.2008 r. do 29.09.2008 r. w zakresie:
•    prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
•    ustalania uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego oraz świadczeń rodzinnych, wypłacania tych świadczeń i zasiłków oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
•    prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
•    prawidłowości wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
6.    Kontrola PSSE w Białymstoku przeprowadzona w dniu 13.08.2008 r. Zakres przedmiotowy kontroli: Jednostki organizacyjne stosujące urządzenia wytwarzające pola i promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0Hz – 300 GHz – Pk/NB/01.
7.    Kontrola przeprowadzona w dniu 01.09.2008 w oparciu o Zarządzenie Wewnętrzne nr 20/2005 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 30 sierpnia 2005 roku. Temat kontroli: Pięcioletnia kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności obiektów budowlanych, urządzeń technicznych i instalacji znajdujących się na posesji Domu Pomocy Społecznej  w Czerewkach.
8.     Kontrola Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadzona w dniach 23 i 24 października 2008 r. roku w zakresie:
•    oceny stopnia realizacji programu naprawczego,
•    oceny poziomu świadczonych usług,
•    przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności mieszkańców do informacji o swoich prawach,
•    oceny zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami,
•    opracowywania i realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców w okresie od dnia 01.01.2007 r. do dnia kontroli.
9.    Nadzór sanitarny PSSE w Białymstoku (pobranie próbek wody ciepłej z instalacji wewnętrznej obiektu w dniu 04.12.2008 r.)

ROK 2009

1.    Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku przeprowadzona w dniach 17-18.03.2009 roku o zakresie: stosunek pracy, urlopy pracownicze, czas pracy, wynagrodzenie za pracę, gospodarowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, przegotowanie pracowników do pracy.
2.    Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku przeprowadzona w dniu 19.05.2009 roku w zakresie: sprawdzenie realizacji uprzednich decyzji i wystąpień Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.
3.     Kontrola Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadzona w dniu 17 sierpnia 2009 roku, w związku z wnioskiem Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 06.08.2009 r. w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie DPS w Czerewkach na czas nieokreślony, na 95 miejsc. Przedmiot kontroli: sprawdzenie standardu świadczonych usług oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganiami kwalifikacyjnymi.
4.    Kontrola PSSE w Białymstoku przeprowadzona w dniu 06.08.2008 r. Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego DPS w zakresie higieny komunalnej i epidemiologii.
5.    Kontrola PSSE w Białymstoku przeprowadzona w dniu 06.08.2009 r. – kompleksowa kontrola bloku żywienia.
6.    Monitoring PSSE w Białymstoku (pobranie próbek wody do spożycia w dniu 20.10.2009).
7.    Bieżący nadzór sanitarny PSSE w Białymstoku (pobranie próbek wody ciepłej z instalacji wewnętrznej obiektu w dniu 20.10.2009 r.).
8.    Kontrola PCPR w Białymstoku przeprowadzona w dniu 7 grudnia 2009 r. w zakresie pokrywania przez DPS opłat ryczałtowych i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny, przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia w latach 2004-2008.


ROK 2010

1.    Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku przeprowadzona w okresie od 22.06.2010 r. do 29.06.2010 r. w zakresie:
-    prawidłowości dokonywania wyrejestrowań ubezpieczonych z okresem wstecznym oraz korekt dokumentów rozliczeniowych skutkującym obniżeniem podstawy wymiaru składki,
-    prawidłowości rozliczania świadczeń w ciężar składek na ubezpieczenie społeczne.
2.    Audyt Wewnętrzny Starostwa Powiatowego w Białymstoku dotyczący realizacji obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych przeprowadzony w dniach 14 i 16.09.2010 roku.
3.    Kontrola Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku przeprowadzona w dniu 26.11.2010 r. z zakresu przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.
4.    Kontrola Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku przeprowadzona w dniach 29.11.2010 i 08.12.2010 r. Zakres przedmiotowy kontroli - kontrola kompleksowa w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia.
5.    Kontrola Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku przeprowadzona w dniu 29.11.2010 i 08.12.2010. Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola kompleksowa obiektu w związku z prowadzonym bieżącym nadzorem sanitarnym w zakresie oceny stanu sanitarnego DPS, oceny jakości wody ciepłej w instalacji wewnętrznej pod względem obecności bakterii Legionella sp., warunków zdrowotnych środowiska pracy.
6.    Kontrola Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku przeprowadzona w dniu 08.12.2010. Zakres kontroli: Bieżący nadzór sanitarny w zakresie higieny radiacyjnej.

ROK 2011


1.    Kontrola Starostwa Powiatowego w Białymstoku dokonana w dniu 17.02.2011 r. w zakresie prawidłowości pozyskiwania środków finansowych od pensjonariuszy za ich pobyt w placówce.
2.    Kontrola przeprowadzona w dniu 21.04.2011 r. w oparciu o Zarządzenie Wewnętrzne nr 20/2005 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 30 sierpnia 2005 r. Zakres kontroli: Roczna kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności obiektów budowlanych, urządzeń technicznych i instalacji znajdujących się na posesji Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.
3.    Kontrola Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadzona w dniu 11.X.2011 r. Przedmiot kontroli: zapewnienie mieszkańcom Domu dostępu do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej w okresie do dnia 01.01.2011 r. do dnia kontroli.
4.    Kontrola Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku przeprowadzona w dniu 23.11.2011 r. Zakres przedmiotowy kontroli: - rekontrola decyzji Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku Nr 44/D-I/HK/2010 z dnia 22.12.2010 roku, - kontrola kompleksowa w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia.

ROK 2012


1.    Kontrola sprawdzająca realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy, przeprowadzona w dniu 17.01.2012 roku przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku.
2.    Kontrola Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku przeprowadzona w dniu 26.03.2012 roku Zakres przedmiotowy kontroli: sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z obowiązującymi przepisami sanitarnymi w zakresie stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.
3.    Kontrola przeprowadzona w dniu 05.06.2012 roku w oparciu o Zarządzenie Wewnętrzne nr 20/2005 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 30 sierpnia 2005 roku Zakres kontroli: Roczna kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności obiektów budowlanych, urządzeń technicznych i instalacji znajdujących się na posesji Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.
4.    Kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przeprowadzona w dniach 9 - 11 lipca 2012 roku Przedmiot kontroli: Działalność Domu w zakresie świadczonych usług mieszkańcom zgodnie z obowiązującymi standardami oraz ich indywidualnymi potrzebami.
5.    Kontrola Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku przeprowadzona w dniu 13.11.2012 roku Zakres przedmiotowy kontroli: sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z obowiązującymi przepisami sanitarnymi w bloku żywienia Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.
6.    Kontrola Starostwa Powiatowego w Białymstoku dokonana w dniu 10 grudnia 2012 roku w zakresie spraw pracowniczych: - dostosowanie nowych przepisów ustawy o pracownikach samorządowych i przepisów wykonawczych do tej ustawy do istniejącej dokumentacji pracowniczej.

ROK 2013


1.    Kontrola przeprowadzona w dniu 04.06.2013 roku w oparciu o Zarządzenie Wewnętrzne nr 20/2005 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 30 sierpnia 2005 roku Zakres kontroli: Roczna kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności obiektów budowlanych, urządzeń technicznych i instalacji znajdujących się na posesji Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.
2.    Kontrola  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  Wydział  Kontroli  Płatników Składek w Białymstoku przeprowadzona w dniach 1, 2, 7, 12, 13, 26, 28, 30 sierpnia 2013 roku w zakresie: 1) Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2) Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3) Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4) Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
3.    Kontrola przeprowadzona w dniach 9, 10, 11, 12, 23, 24, 26 września 2013 roku przez upoważnionych pracowników Starostwa Powiatowego w Białymstoku w zakresie: „Realizacja planu finansowego na 2012 rok i funkcjonowanie kontroli zarządczej”.
4.    Kontrola Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku przeprowadzona w dniu 28.11.2013 roku. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola kompleksowa w związku z prowadzonym bieżącym nadzorem sanitarnym w sprawie sprawdzenia zgodności stanu faktycznego z obowiązującymi przepisami sanitarnymi oraz w zakresie przestrzegania przepisów dot. warunków zdrowotnych w środowisku pracy oraz stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.
5.    Kontrola Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku przeprowadzona w dniu 29.11.2013 roku. Zakres przedmiotowy kontroli: sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z obowiązującymi przepisami sanitarnymi w bloku żywienia Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.


ROK 2014

1.    Kontrola kompleksowa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadzona w dniach 24, 25 i 26 lutego 2014 r. w zakresie przestrzegania standardu świadczonych usług oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganiami kwalifikacyjnymi w okresie od dnia 01.02.2013 r. do dnia kontroli.
2.    Kontrola przeprowadzona w dniu 12.06.2014 roku w oparciu o Zarządzenie Wewnętrzne nr 20/2005 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 30 sierpnia 2005 roku Zakres kontroli: Roczna kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności obiektów budowlanych, urządzeń technicznych i instalacji znajdujących się na posesji Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.
3.    Audyt Wewnętrzny Starostwa Powiatowego w Białymstoku dotyczący „Analizy procedur regulujących przechowywanie depozytów mieszkańców” przeprowadzony w dniach 21 i 27.08.2014 roku.
4.    Kontrola Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku przeprowadzona w dniu 25.09.2014 roku. Zakres przedmiotowy kontroli: sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z obowiązującymi przepisami sanitarnymi w bloku żywienia Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.
5.    Kontrola Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku przeprowadzona w dniu 02.12.2014 roku w zakresie jakości wody ciepłej z instalacji wewnętrznej w kierunku bakterii Legionella sp.
ROK 2015
1.    Kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przeprowadzona w dniu 24 marca 2015 r. w zakresie zapewnienia mieszkańcom Domu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych oraz postępowania z depozytami zmarłych mieszkańców.
2.    Kontrola przeprowadzona w dniu 30 marca 2015 r. roku przez upoważnionych pracowników Starostwa Powiatowego w Białymstoku w zakresie spraw pracowniczych: 1) Prawidłowość stosowania przepisów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników samorządowych, 2) Ocena prowadzenia akt osobowych, terminowość przeprowadzania szkoleń bhp oraz badań lekarskich pracowników, 3) Realizacja urlopów wypoczynkowych, 4) Sprawy związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.
3.    Kontrola PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przeprowadzona w dniu 9 kwietnia 2015 r. w zakresie sprawdzenia stanu technicznego i działanie układu pomiarowo-rozliczeniowego dla WO.
4. Roczna kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności obiektów budowlanych, urządzeń technicznych i instalacji znajdujących się na posesji Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach przeprowadzona w dniu 29.05.2015 roku w oparciu o Uchwałę Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2012 roku nr 231/2012 w sprawie przeprowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, urządzeń technicznych i instalacji znajdujących się na posesjach stanowiących mienie Powiatu Białostockiego.
5. Kontrola doraźna przeprowadzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku w dniu 13 lipca 2015 roku w zakresie zapewnienia mieszkance możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych oraz świadczenie usług pielęgnacyjnych.
6. Kontrola przeprowadzona w dniach 9, 10, 13, 14, 15, 16 lipca 2015 roku przez pracowników Starostwa Powiatowego w Białymstoku w zakresie: „Realizacja planu finansowego na 2014 rok”.

ROK 2015

 1. Kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przeprowadzona w dniu 24 marca 2015 roku w zakresie zapewnienia mieszkańcom Domu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych oraz postępowania z depozytami zmarłych mieszkańców.
 2. Kontrola przeprowadzona w dniu 30 marca 2015 roku roku przez upoważnionych pracowników Starostwa Powiatowego w Białymstoku w zakresie spraw pracowniczych: 1) Prawidłowość stosowania przepisów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników samorządowych, 2) Ocena prowadzenia akt osobowych, terminowość przeprowadzania szkoleń bhp oraz badań lekarskich pracowników, 3) Realizacja urlopów wypoczynkowych, 4) Sprawy związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.
 3. Kontrola PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przeprowadzona w dniu 9 kwietnia 2015 roku w zakresie sprawdzenia stanu technicznego i działanie układu pomiarowo-rozliczeniowego dla WO.
 4. Roczna kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności obiektów budowlanych, urządzeń technicznych i instalacji znajdujących się na posesji Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach przeprowadzona w dniu 29 maja 2015 roku w oparciu o Uchwałę Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2012 roku nr 231/2012 w sprawie przeprowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, urządzeń technicznych i instalacji znajdujących się na posesjach stanowiących mienie Powiatu Białostockiego.
 5. Kontrola doraźna przeprowadzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku w dniu 13 lipca 2015 roku w zakresie zapewnienia mieszkance możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych oraz świadczenie usług pielęgnacyjnych.
 6. Kontrola przeprowadzona w dniach 9, 10, 13, 14, 15, 16 lipca 2015 roku przez pracowników Starostwa Powiatowego w Białymstoku w zakresie: „Realizacja planu finansowego na 2014 rok”.
 7. Kontrola Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku przeprowadzona w dniu 29.10.2015 roku. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola kompleksowa w związku z prowadzonym bieżącym nadzorem sanitarnym w sprawie sprawdzenia zgodności stanu faktycznego z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.
 8. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku przeprowadzona w dniach 9, 13, 19, 25, 26.11.2015 roku w zakresie:
  Ustalenie stanu przestrzegania przepisów prawa pracy oraz przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności:
  - nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
  - czasu pracy,
  - wynagrodzeń,
  - szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  - badań lekarskich,
  - oceny ryzyka zawodowego,
  - czynników środowiska pracy,
  - obiektów i pomieszczeń pracy,
  - informacji składanych do ZUS przez pracodawcę - formularz ZUS P-IWA

Kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 17 listopada 2015 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku w celu wyjaśnienia kwestii dot. sprawowania opieki nad mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach, podnoszonych w piśmie, które wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Białymstoku w dniu 12.11.2015 roku.


Zalecenia pokontrolne udostępniane są na pisemny wniosek, zatwierdzony przez dyrektora z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, oraz innych przepisów o ochronie praw i danych, w siedzibie Domu, w godzinach urzędowania, w sekretariacie Domu.Opracował: Józef Domaszuk
 

Załączniki do treści

 • regulaminorganizacyjny (PDF, 5,77 MB)

  Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach nadany Uchwałą Nr 521/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 sierpnia 2013 roku.

 • stalezezwolenie (PDF, 583,89 KB)

  3. Decyzja Wojewody Podlaskiego nr PS.V.MN. 90130-3/09 z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach 1, przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku – 53 miejsca i dla osób przewlekle somatycz

 • statutdps (PDF, 935,91 KB)

  Statut Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach nadany Uchwałą Nr XXXII/253/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 czerwca 2013 roku.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Dyrektor DPS w Czerewkach - Józef Domaszuk

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 02-03-2010

Data udostępnienia w BIP: 19-03-2010 00:00

Data modyfikacji informacji: 11-02-2016 12:40