Ogłoszenie o zamówieniu

 

Ogłoszenie nr 651983-N-2018 z dnia 2018-11-22 r.

Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku: wykonanie operatów szacunkowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I.1) NAZWA I ADRES: Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 050658396, ul. Borsucza  2 , 15-569   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 740 39 51, , e-mail przetargi@st.bialystok.wrotapodlasia.pl, , faks 85 740 39 82.

Adres strony internetowej (URL): http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Adres profilu nabywcy:


Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy

 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830) osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
Adres:
Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie operatów szacunkowych
Numer referencyjny: OR.272.14.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową), położonych na terenie powiatu białostockiego, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w podziale na następujące części: Część A Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową), położonych na terenie powiatu białostockiego, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących: nieruchomości, wymienionych poniżej, które przejęte zostały pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - w celu ustalenia za nie wysokości odszkodowania; przy wycenie wartości nieruchomości należy uwzględnić między innymi przepisy wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm): 1. Obręb Sielachowskie gmina Wasilków – 13 działek, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr AR.6740.3.7.2018 z dnia 21.08.2018r.(droga powiatowa), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 29/47 o pow.0,0005 ha, działka nr 29/48 o pow.0,0039 ha, działka nr 29/41o pow.0,0038 ha, BI1B/00213345/4, sygn. akt 122.2018, 2. działka nr 11/2 o pow.0,0013 ha, BI1B/00113642/5 sygn. akt 123.2018, 3. działka nr 36/57 o pow.0,0010 ha, BI1B/00242420/6, sygn. akt 124.2018, 4. działka nr 29/45 o pow.0,0056 ha, BI1B/00142355/8, sygn. akt 125.2018, 5. działka nr 29/43 o pow.0,0017 ha, BI1B/00136008/8, sygn. akt 126.2018, 6. działka nr 18/7 o pow.0,0002 ha, BI1B/00231747/4, sygn. akt 127.2018, 7. działka nr 19/9 o pow.0,0002 ha, BI1B/00131523/7, sygn. akt 128.2018, 8. działka nr 15/18 o pow.0,0009 ha, BI1B/00047551/6, sygn. akt 129.2018, 9. działka nr 15/21 o pow.0,0001 ha, BI1B/00141082/6, sygn. akt 130.2018, 10. działka nr 15/22 o pow.0,0004 ha, BI1B/00202542/5, sygn. akt 131.2018, 11. działka nr 15/24 o pow.0,0043 ha, BI1B/00199704/4, sygn. akt 132.2018, 2. Obręb Osowicze gmina Wasilków – 14 działek, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr AR.6740.3.7.2018 z dnia 21.08.2018r. (droga powiatowa), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1.działka nr 105/16 o pow.0,0012 ha, działka nr 105/18 o pow.0,0035 ha, BI1B/00178322/9, sygn. akt 133.2018, 2.działka nr 105/20 o pow.0,0036 ha, BI1B/00240116/8, sygn. akt 134.2018, 3.działka nr 138/5 o pow.0,0090 ha, BI1B/00081402/7, sygn. akt 135.2018, 4.działka nr 80/17 o pow.0,0009 ha, BI1B/00216343/1, sygn. akt 136.2018, 5.działka nr 76/31 o pow.0,0008 ha, BI1B/00180230/4, sygn. akt 137.2018, 6.działka nr 76/29 o pow.0,0023 ha, brak info o KW, sygn. akt 138.2018, 7.działka nr 104/1 o pow.0,0040 ha, BI1B/00103699/6, sygn. akt 139.2018, 8.działka nr 103/5 o pow.0,0024 ha, BI1B/00105114/6, sygn. akt 140.2018, 9.działka nr 103/3 o pow.0,0032 ha, BI1B/00105113/9, sygn. akt 141.2018, 10.działka nr 102/4 o pow.0,0050 ha, BI1B/00019993/1, sygn. akt 142.2018, 11.działka nr 80/16 o pow.0,0018 ha, BI1B/00079211/4, sygn. akt 143.2018, 12.działka nr 105/14 o pow.0,0029 ha, BI1B/00075561/4, sygn. akt 144.2018, 13.działka nr 138/3 o pow.0,0051 ha, BI1B/00148284/1, sygn. akt 145.2018. 3. Obręb Łapy II gmina Łapy – 1 działka, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr AR.6740.3.12.2016 z dnia 24.10.2016r. (droga gminna), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1.działka nr 372/58 o pow.0,0053 ha, BI1B/00205224/1, sygn. akt 32.2017, Łącznie 28 działek Część B Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową), niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących: nieruchomości gruntowych wydzielonych pod drogi publiczne w trybie przepisów art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami na podstawie: Decyzji Burmistrza Wasilkowa z 25 października 2017r. nr BGGN.6831.83.2016.KW, obręb Katrynka, gm. Wasilków: nr działki 11/10 o pow. 0,0477 ha, księga wieczysta BI1B/00095377/3 sygn. akt GKNII.683.117.2018; Decyzji Burmistrza Choroszczy z 12 lipca 2017r. nr G-I.6831.27.2017r. obręb Żółtki, gm. Choroszcz: nr działki: 514/4 o pow. 0,0324 ha, księga wieczysta BI1B/00247968/4, sygn. akt GKNII.683.116.2018; Łącznie 2 działki Część C Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową), niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących: 1) nieruchomości oznaczonej jako działka nr 297/43 o pow.0,0184 ha, położonej w obrębie Porosły, gm. Choroszcz, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00070309/5 - na potrzeby postępowania wywłaszczeniowego prowadzonego na podstawie art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), sprawa nr GKNII.6821.95.2017 2) nieruchomości oznaczonej jako działka nr 297/41 o pow. 0,0185 ha, położonej w obrębie Porosły, gm. Choroszcz, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00070259/9 - na potrzeby postępowania wywłaszczeniowego prowadzonego na podstawie art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), sprawa nr GKNII.6821.94.2017. Łącznie 2 działki Przedmiot zamówienia musi posiadać co najmniej dwuletnią gwarancję.

II.5) Główny kod CPV: 71319000-7
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-20

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: • w odniesieniu do części A - jedno zamówienie - umowę dotyczące wyceny gruntów przejętych pod drogi publiczne, wyceny te winny być wykonane na zamówienie organów administracji publicznej i w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami w trybie przepisów ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jedną umowę należy traktować jako jedno zamówienie); • w odniesieniu do części B - jedno zamówienie – umowę dotyczące wyceny gruntów przejętych pod drogi w trybie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami bądź specustawy drogowej. Wycena winna być wykonana na zamówienie organów administracji publicznej w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami administracyjnymi (jedną umowę należy traktować jako jedno zamówienie); • w odniesieniu do części C - jedno zamówienie – umowę dotyczące wyceny gruntów dotyczącej wywłaszczenia nieruchomości. Wycena winna być wykonana na zamówienie organów administracji publicznej w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami administracyjnymi (jedną umowę należy traktować jako jedno zamówienie); • oraz Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wyznaczone przez niego osoby do realizacji powyższego zamówienia posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania szacowania nieruchomości.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający informuje, iż dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie podlegania wykluczeniu z postępowania (na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy) jest odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, który Zamawiający uzyska za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy tj. określonych poniżej. Potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa opisanych w punkcie V SIWZ: - wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami;


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Do oferty wykonawca załącza pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena ofertowa brutto

60,00

okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-30, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

część A

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową), położonych na terenie powiatu białostockiego, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w podziale na następujące części: Część A Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową), położonych na terenie powiatu białostockiego, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących: nieruchomości, wymienionych poniżej, które przejęte zostały pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - w celu ustalenia za nie wysokości odszkodowania; przy wycenie wartości nieruchomości należy uwzględnić między innymi przepisy wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm): 1. Obręb Sielachowskie gmina Wasilków – 13 działek, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr AR.6740.3.7.2018 z dnia 21.08.2018r.(droga powiatowa), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 29/47 o pow.0,0005 ha, działka nr 29/48 o pow.0,0039 ha, działka nr 29/41o pow.0,0038 ha, BI1B/00213345/4, sygn. akt 122.2018, 2. działka nr 11/2 o pow.0,0013 ha, BI1B/00113642/5 sygn. akt 123.2018, 3. działka nr 36/57 o pow.0,0010 ha, BI1B/00242420/6, sygn. akt 124.2018, 4. działka nr 29/45 o pow.0,0056 ha, BI1B/00142355/8, sygn. akt 125.2018, 5. działka nr 29/43 o pow.0,0017 ha, BI1B/00136008/8, sygn. akt 126.2018, 6. działka nr 18/7 o pow.0,0002 ha, BI1B/00231747/4, sygn. akt 127.2018, 7. działka nr 19/9 o pow.0,0002 ha, BI1B/00131523/7, sygn. akt 128.2018, 8. działka nr 15/18 o pow.0,0009 ha, BI1B/00047551/6, sygn. akt 129.2018, 9. działka nr 15/21 o pow.0,0001 ha, BI1B/00141082/6, sygn. akt 130.2018, 10. działka nr 15/22 o pow.0,0004 ha, BI1B/00202542/5, sygn. akt 131.2018, 11. działka nr 15/24 o pow.0,0043 ha, BI1B/00199704/4, sygn. akt 132.2018, 2. Obręb Osowicze gmina Wasilków – 14 działek, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr AR.6740.3.7.2018 z dnia 21.08.2018r. (droga powiatowa), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1.działka nr 105/16 o pow.0,0012 ha, działka nr 105/18 o pow.0,0035 ha, BI1B/00178322/9, sygn. akt 133.2018, 2.działka nr 105/20 o pow.0,0036 ha, BI1B/00240116/8, sygn. akt 134.2018, 3.działka nr 138/5 o pow.0,0090 ha, BI1B/00081402/7, sygn. akt 135.2018, 4.działka nr 80/17 o pow.0,0009 ha, BI1B/00216343/1, sygn. akt 136.2018, 5.działka nr 76/31 o pow.0,0008 ha, BI1B/00180230/4, sygn. akt 137.2018, 6.działka nr 76/29 o pow.0,0023 ha, brak info o KW, sygn. akt 138.2018, 7.działka nr 104/1 o pow.0,0040 ha, BI1B/00103699/6, sygn. akt 139.2018, 8.działka nr 103/5 o pow.0,0024 ha, BI1B/00105114/6, sygn. akt 140.2018, 9.działka nr 103/3 o pow.0,0032 ha, BI1B/00105113/9, sygn. akt 141.2018, 10.działka nr 102/4 o pow.0,0050 ha, BI1B/00019993/1, sygn. akt 142.2018, 11.działka nr 80/16 o pow.0,0018 ha, BI1B/00079211/4, sygn. akt 143.2018, 12.działka nr 105/14 o pow.0,0029 ha, BI1B/00075561/4, sygn. akt 144.2018, 13.działka nr 138/3 o pow.0,0051 ha, BI1B/00148284/1, sygn. akt 145.2018. 3. Obręb Łapy II gmina Łapy – 1 działka, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr AR.6740.3.12.2016 z dnia 24.10.2016r. (droga gminna), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1.działka nr 372/58 o pow.0,0053 ha, BI1B/00205224/1, sygn. akt 32.2017, Łącznie 28 działek


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71319000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-20


5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena ofertowa brutto

60,00

okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

część B

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową), położonych na terenie powiatu białostockiego, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w podziale na następujące części: Część B Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową), niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących: nieruchomości gruntowych wydzielonych pod drogi publiczne w trybie przepisów art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami na podstawie: Decyzji Burmistrza Wasilkowa z 25 października 2017r. nr BGGN.6831.83.2016.KW, obręb Katrynka, gm. Wasilków: nr działki 11/10 o pow. 0,0477 ha, księga wieczysta BI1B/00095377/3 sygn. akt GKNII.683.117.2018; Decyzji Burmistrza Choroszczy z 12 lipca 2017r. nr G-I.6831.27.2017r. obręb Żółtki, gm. Choroszcz: nr działki: 514/4 o pow. 0,0324 ha, księga wieczysta BI1B/00247968/4, sygn. akt GKNII.683.116.2018; Łącznie 2 działki


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71319000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-20


5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena ofertowa brutto

60,00

okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

część C

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową), położonych na terenie powiatu białostockiego, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w podziale na następujące części: Część C Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową), niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących: 1) nieruchomości oznaczonej jako działka nr 297/43 o pow.0,0184 ha, położonej w obrębie Porosły, gm. Choroszcz, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00070309/5 - na potrzeby postępowania wywłaszczeniowego prowadzonego na podstawie art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), sprawa nr GKNII.6821.95.2017 2) nieruchomości oznaczonej jako działka nr 297/41 o pow. 0,0185 ha, położonej w obrębie Porosły, gm. Choroszcz, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00070259/9 - na potrzeby postępowania wywłaszczeniowego prowadzonego na podstawie art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), sprawa nr GKNII.6821.94.2017. Łącznie 2 działki


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71319000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-20


5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena ofertowa brutto

60,00

okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-11-2018

Data udostępnienia w BIP: 22-11-2018 14:46

Data modyfikacji informacji: 22-11-2018 14:46