Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część A

 

Białystok, 2017.08.07

OR.272.11.2017

 

dot. postępowania przetargowego na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku

15-569 Białystok, ul. Borsucza 2

tel. 85 7403951/ fax. 85 7403982 

www.powiatbiałostocki.pl

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w części A za ofertę najkorzystniejszą, która otrzymała największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, została uznana oferta złożona przez Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych GEO- RAW s. c. ul. Magnoliowa 4, 15-669 Białystok, z zaoferowaną ceną brutto 97 858,80 zł oraz gwarancją 72 miesiące. Wybrana oferta w kryterium cena ofertowa brutto otrzymała 6,00 punktów, a w kryterium gwarancja 4,00 punkty. Łącznie oferta otrzymała 10,00 punktów.

 

Zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w poszczególnych częściach, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż w postępowaniu ofertę złożyło również Podlaskie Biuro Geodezji Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s. c. Grzegorz Kotyński, Jerzy Kołomyjski ul. E. Orzeszkowej 32, 15-084 Białystok z ceną brutto 356 700,00 zł oraz gwarancją 5 lat. Wykonawca podczas oceny ofert otrzymał łącznie 3,65 punktów, w tym 1,65 punktu w kryterium cena ofertowa brutto oraz 2,00 punkty w kryterium gwarancja.

 

 

Podpisała:

Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 07-08-2017

Data udostępnienia w BIP: 07-08-2017 14:31

Data modyfikacji informacji: 07-08-2017 14:31