ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie w roku 2011 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości
Numer ogłoszenia: 75283 - 2011; data zamieszczenia: 07.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7403951, faks 085 7403982.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatbialostocki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie w roku 2011 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie w roku 2011 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową) położonych na terenie powiatu białostockiego, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych: Część A: nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi publiczne oraz wydzielonych pod drogi w trybie przepisów art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami; Część B: nieruchomości gruntowych do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i z tytułu trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa, a także gruntów niezabudowanych nabywanych lub zbywanych przez Skarb Państwa; Część C: nieruchomości niezabudowanych (w skład których mogą wchodzić inne poza gruntem elementy wyceny, np. drzewostan, ogrodzenia, chodniki itp. z wyłączeniem budynków), dla których prowadzone jest postępowanie administracyjne o wywłaszczenie, ustalenie wysokości odszkodowania, zwrot nieruchomości uprzednio wywłaszczonych na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także z tytułu unieważnienia decyzji wywłaszczeniowej w części ustalenia wysokości odszkodowania - w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami - zamówienie dotyczy także nieruchomości położonych na terenie m. Białystok 1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek udzielenia pisemnych wyjaśnień na żądanie organów administracji publicznej w związku z prowadzonymi postępowaniami, dla których zlecono dokonanie szacunku oraz udział w rozprawach administracyjnych; 2. W przypadku zmian uwarunkowań prawnych lub istotnych zmian czynników, o których mowa w art. 154 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wykonanie zamówienia obejmuje aktualizację operatu szacunkowego, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego - dotyczy części B, C. Wykonawca dokona aktualizacji poprzez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym. Przedmiot zamówienia musi posiadać co najmniej dwuletnią gwarancję..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.90.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał min. po 3 wyceny odpowiadające charakterowi niniejszego zamówienia - liczone oddzielnie dla części A, B, C .
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wyznaczone przez niego osoby do realizacji powyższego zamówienia posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania szacowania nieruchomości.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza 2 15-569 Białystok pok. nr 10 - Biuro Obsługi Interesantów lub pok. nr 123.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza 2 15-569 Białystok pok. nr 10 - Biuro Obsługi Interesantów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część A.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie w roku 2011 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową) położonych na terenie powiatu białostockiego, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych - nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi publiczne oraz wydzielonych pod drogi w trybie przepisów art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.90.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część B.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie w roku 2011 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową) położonych na terenie powiatu białostockiego, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych - nieruchomości gruntowych do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i z tytułu trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa, a także gruntów niezabudowanych nabywanych lub zbywanych przez Skarb Państwa.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.90.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część C.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie w roku 2011 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową) położonych na terenie powiatu białostockiego, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych - nieruchomości niezabudowanych (w skład których mogą wchodzić inne poza gruntem elementy wyceny, np. drzewostan, ogrodzenia, chodniki itp. z wyłączeniem budynków), dla których prowadzone jest postępowanie administracyjne o wywłaszczenie, ustalenie wysokości odszkodowania, zwrot nieruchomości uprzednio wywłaszczonych na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także z tytułu unieważnienia decyzji wywłaszczeniowej w części ustalenia wysokości odszkodowania - w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami - zamówienie dotyczy także nieruchomości położonych na terenie m. Białystok.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.90.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

   

   

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starosta - Wiesław Pusz

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 07-03-2011

Data udostępnienia w BIP: 07-03-2011 14:34

Data modyfikacji informacji: 07-03-2011 14:34