ogłoszenie o zamówieniu

Białystok: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, które zostały przejęte pod drogi
Numer ogłoszenia: 372218 - 2011; data zamieszczenia: 09.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 740 39 51, faks 85 740 39 82.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, które zostały przejęte pod drogi.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część A Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkowa) wymienionych poniżej (łącznie 42 działki), które przejęte zostały pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - w celu ustalenia za nie wysokości odszkodowania; przy wycenie wartości nieruchomości należy uwzględnić zmiany wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 165, poz. 985) - ogłoszone w dniu 11 sierpnia 2011r., weszło w życie i obowiązuje od 26 sierpnia 2011r. Obręb Rostołty, gm. Juchnowiec Kościelny - 6 działek (decyzja zrid 16/2010) droga gminna, wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 395/1 o pow. 0,0109 ha, działka nr 504/1 o pow. 0,0023 ha, KW brak informacji - nr spr. 217/10 2. działka nr 493/1 o pow. 0,0137 ha, KW BI1B/00100315/0 - nr spr. 218/10 3. działka nr 490/1 o pow. 0,0052 ha, KW Nr BI1B/00047069/0 - nr spr.219/10 4. działka nr 438/1 o pow. 0,0023 ha, KW BI1B/00041596/1 - nr spr. 220/10 5. działka nr 320/1 o pow. 0,0024 ha, KW BI1B/00115150/3 - nr spr. 221/10 Obręb Bogdanki, gm. Juchnowiec Kościelny - 25 działek (decyzja zrid 16/2010) droga gminna, wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 12/6 o pow. 0,0503 ha, działka nr 12/10 o pow. 0,0068 ha, działka nr 12/12 o pow. 0,0212 ha, KW BI1B/00099726/3 - nr spr. 222/10 2. działka nr 12/8 o pow. 0,0034 ha, KW BI1B/00107177/9 - nr spr. 223/10 3. działka nr 16/44 o pow. 0,0184 ha, działka nr 16/54 o pow. 0,0085 ha, KW BI1B/00039396/2 - nr spr. 224/10 4. działka nr 16/56 o pow. 0,0047 ha, KW BI1B/00025465/6 - nr spr. 225/10 5. działka nr 16/46 o pow. 0,0102 ha, działka nr 16/52 o pow. 0,0139 ha, KW BI1B/00072888/1 - nr spr. 226/10 6. działka nr 16/48 o pow. 0,0024 ha, KW BI1B/00133070/0 - nr spr. 227/10 7. działka nr 17/7 o pow. 0,0104 ha, działka nr 17/11 o pow. 0,0030 ha, KW BI1B/00113493/5 - nr spr. 228/10 8. działka nr 18/8 o pow. 0,0123 ha, KW BI1B/00061984 - nr spr. 229/10 9. działka nr 18/10 o pow. 0,0067 ha, KW BI1B/00165449/1 - nr spr. 230/10 10. działka nr 18/12 o pow. 0,0030 ha, KW BI1B/00094177/4 - nr spr. 231/10 11. działka nr 5/16 o pow. 0,1096 ha, KW BI1B/00043896/8 - nr spr. 232/10 12. działka nr 5/14 o pow. 0,0922 ha, działka nr 5/18 o pow. 0,0729 ha, KW brak informacji - nr spr. 233/10 13. działka nr 17/5 o pow. 0,0072 ha, KW BI1B/00195718/1 - nr spr. 234/10 14. działka nr 17/9 o pow. 0,0001 ha, KW BI1B/00195719/4 - nr spr. 235/10 15. działka nr 16/50 o pow. 0,0026 ha, KW BI1B/00179515/6 - nr spr. 236/10 16. działka nr 16/58 o pow. 0,0009 ha, KW BI1B/00090259/5 - nr spr. 237/10 17. działka nr 500/1 o pow. 0,0129 ha, działka nr 500/2 o pow. 0,0762 ha, KW BI1B/00127173/7 - nr spr. 238/10 18. działka nr 428/1 o pow. 0,0012 ha, KW BI1B/00090406/1 - nr spr. 239/10 Obręb Solniczki, gm. Juchnowiec Kościelny - 6 działek (decyzja zrid 18/2010) droga gminna, wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 134/13 o pow. 0,0180 ha, KW BI1B/00089093/3 - nr spr. 11.2011 2. działka nr 135/17 o pow. 0,0214 ha, KW brak informacji - nr spr. 12.2011 3. działka nr 135/19 o pow. 0,0195 ha, KW BI1B/00074129/7 - nr spr. 13.2011 4. działka nr 135/21 o pow. 0,0207 ha, KW BI1B/00124761/5 - nr spr. 14.2011 5. działka nr 133/113 o pow. 0,0535 ha, KW BI1B/00149508/5 - nr spr. 15.2011 6. działka nr 134/3 o pow. 0,0410 ha, KW brak informacji - nr spr. 16.2011 Obręb Horodniany, gm. Juchnowiec Kościelny - 2 działki (decyzja zrid 19/2010) droga gminna, wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 187/4 o pow. 0,0028 ha, KW brak informacji - nr spr. 17.2011 2. działka nr 196/2 o pow. 0,0011 ha, KW BI1B/00137122/8 - nr spr. 18.2011 Obręb Księżyno, gm. Juchnowiec Kościelny - 3 działki (decyzja zrid 19/2010) droga gminna, wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 38/3 o pow. 0,0043 ha, KW brak informacji - nr spr. 19.2011 2. działka nr 590/1 o pow. 0,0185 ha, KW BI1B/00065323/1 - nr spr. 20.2011 3. działka nr 598/2 o pow. 0,0043 ha, KW BI1B/00164200/7 - nr spr. 21.2011 Część B Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkowa prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją) wymienionych poniżej (łącznie 39 działek), które przejęte zostały pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - w celu ustalenia za nie wysokości odszkodowania; przy wycenie wartości nieruchomości należy uwzględnić zmiany wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 165, poz. 985) - ogłoszone w dniu 11 sierpnia 2011r., weszło w życie i obowiązuje od 26 sierpnia 2011r. Obręb Gródek, gm. Gródek - 4 działki (decyzja zrid 3/2011) droga gminna, wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 972/2 o pow. 0,0177 ha, KW BI1B/00106220/9 - nr spr. 24.2011 2. działka nr 982/3 o pow. 0,0003 ha, działka nr 983/3 o pow. 0,0055 ha - KW BI1B/00090714/3, działka nr 1066/3 o pow. 0,0214 ha - KW BI1B/00082106/9 - nr spr. 25.2011 Obręb Księżyno, gm. Juchnowiec Kościelny - 1 działka (decyzja zrid 4/2011) droga gminna, wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 517/2 o pow. 0,0014 ha, KW BI1B/00041400/1 - nr spr. 26.2011 Obręb Księżyno Kolonia, gm. Juchnowiec Kościelny - 31 działek (decyzja zrid 4/2011) droga gminna, wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 77/28 o pow. 0,0112 ha, KW BI1B/00148026/5 - nr spr. 27.2011 2. działka nr 77/30 o pow. 0,0035 ha, działka nr 111/2 o pow. 0,0055 ha, KW BI1B/00034986/0 - nr spr. 28.2011 3. działka nr 77/32 o pow. 0,0133 ha, KW BI1B/00148025/8 - nr spr. 29.2011 4. działka nr 77/34 o pow. 0,0206 ha, KW BI1B/00188030/8 - nr spr. 30.2011 5. działka nr 28/27 o pow. 0,0041 ha, działka nr 78/29 o pow. 0,0018 ha, KW BI1B/00064717/3 - nr spr. 31.2011 6. działka nr 78/31 o pow. 0,0007 ha, KW BI1B/00157602/3 - nr spr. 32.2011 7. działka nr 77/36 o pow. 0,0083 ha, KW BI1B/00130352/0 - nr spr. 33.2011 8. działka nr 113/18 o pow. 0,0108 ha, KW BI1B/00083073/5 - nr spr. 34.2011 9. działka nr 113/8 o pow. 0,0029 ha, działka nr 113/16 o pow. 0,0040 ha, działka nr 113/10 o pow. 0,0029 ha, KW BI1B/00171804/3 - nr spr. 35.2011 10. działka nr 113/14 o pow. 0,0029 ha, KW BI1B/00147152/0 - nr spr. 36.2011 11. działka nr 113/12 o pow. 0,0030 ha, KW BI1B/00163217/2 - nr spr. 37.2011 12. działka nr 77/7 o pow. 0,0395 ha, KW BI1B/00034624/5 - nr spr. 38.2011 13. działka nr 112/2 o pow. 0,0094 ha, KW BI1B/00037413/4 - nr spr. 39.2011 14. działka nr 72/2 o pow. 0,0077 ha, KW BI1B/00047534/1 - nr spr. 40.2011 15. działka nr 71/2 o pow. 0,0062 ha, KW brak informacji - nr spr. 41.2011 16. działka nr 70/2 o pow. 0,0081 ha, KW BI1B/00034626/9 - nr spr. 42.2011 17. dz. nr 113/18 o pow. 0,0108 ha, KW BI1B/00036779/0 - nr spr. 43.2011 18. działka nr 68/2 o pow. 0,0074 ha, KW brak informacji - nr spr. 44.2011 19. działka nr 57/29 o pow. 0,0020 ha, KW BI1B/00071231/4 - nr spr. 45.2011 20. działka nr 57/1 o pow. 0,1360 ha, działka nr 57/27 o pow. 0,0034 ha, KW BI1B/00031227/1 - nr spr. 46.2011 21. działka nr 114/1 o pow. 0,0267 ha, działka nr 58/2 o pow. 0,0016 ha, działka nr 59/2 o pow. 0,0203 ha, działka nr 76/1 o pow. 0,0649 ha, działka nr 79/1 o pow. 0,0089 ha, działka nr 142/1 o pow. 0,0338 ha - KW brak informacji - nr spr. 47.2011 Obręb Kopisk, gm. Dobrzyniewo Duże - 2 działki (decyzja zrid 9/2010) droga powiatowa, wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 83/3 o pow. 0,0706 ha, KW brak informacji - nr spr. 43/10 2. działka nr 94/5 o pow. 0.0028 ha, KW brak informacji - nr spr. 50/10 Obręb Supraśl, gm. Supraśl - 1 działka (decyzja zrid 2/2008) droga gminna, wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 166/26 o pow. 0,0044 ha, KW BI1B/00105345/4 - nr spr. 22.2011 W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek udzielenia pisemnych wyjaśnień na żądanie organów administracji publicznej w związku z prowadzonymi postępowaniami, dla których zlecono dokonanie szacunku oraz udział w rozprawach administracyjnych prowadzonych w starostwie; W przypadku zmian uwarunkowań prawnych lub istotnych zmian czynników, o których mowa w art. 154 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wykonanie zamówienia obejmuje aktualizację operatu szacunkowego, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego. Wykonawca dokona aktualizacji poprzez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.90.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2011
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał min. 2 zamówienia dotyczące wycen odpowiadających charakterowi opisanego powyżej zamówienia (min po 2 zamówienia do każdej części).
III.3.3) Potencjał techniczny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wyznaczone przez niego osoby do realizacji powyższego zamówienia posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania szacowania nieruchomości.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
-wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
-wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
-oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
-aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
-wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.st.bialystok.wrotapodlsia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 123.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.11.2011 godzina 09:30, miejsce: Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 10- Biuro Obsługi Interesantów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część A.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkowa) wymienionych poniżej (łącznie 42 działki), które przejęte zostały pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - w celu ustalenia za nie wysokości odszkodowania; przy wycenie wartości nieruchomości należy uwzględnić zmiany wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 165, poz. 985) - ogłoszone w dniu 11 sierpnia 2011r., weszło w życie i obowiązuje od 26 sierpnia 2011r. Obręb Rostołty, gm. Juchnowiec Kościelny - 6 działek (decyzja zrid 16/2010) droga gminna, wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 395/1 o pow. 0,0109 ha, działka nr 504/1 o pow. 0,0023 ha, KW brak informacji - nr spr. 217/10 2. działka nr 493/1 o pow. 0,0137 ha, KW BI1B/00100315/0 - nr spr. 218/10 3. działka nr 490/1 o pow. 0,0052 ha, KW Nr BI1B/00047069/0 - nr spr.219/10 4. działka nr 438/1 o pow. 0,0023 ha, KW BI1B/00041596/1 - nr spr. 220/10 5. działka nr 320/1 o pow. 0,0024 ha, KW BI1B/00115150/3 - nr spr. 221/10 Obręb Bogdanki, gm. Juchnowiec Kościelny - 25 działek (decyzja zrid 16/2010) droga gminna, wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 12/6 o pow. 0,0503 ha, działka nr 12/10 o pow. 0,0068 ha, działka nr 12/12 o pow. 0,0212 ha, KW BI1B/00099726/3 - nr spr. 222/10 2. działka nr 12/8 o pow. 0,0034 ha, KW BI1B/00107177/9 - nr spr. 223/10 3. działka nr 16/44 o pow. 0,0184 ha, działka nr 16/54 o pow. 0,0085 ha, KW BI1B/00039396/2 - nr spr. 224/10 4. działka nr 16/56 o pow. 0,0047 ha, KW BI1B/00025465/6 - nr spr. 225/10 5. działka nr 16/46 o pow. 0,0102 ha, działka nr 16/52 o pow. 0,0139 ha, KW BI1B/00072888/1 - nr spr. 226/10 6. działka nr 16/48 o pow. 0,0024 ha, KW BI1B/00133070/0 - nr spr. 227/10 7. działka nr 17/7 o pow. 0,0104 ha, działka nr 17/11 o pow. 0,0030 ha, KW BI1B/00113493/5 - nr spr. 228/10 8. działka nr 18/8 o pow. 0,0123 ha, KW BI1B/00061984 - nr spr. 229/10 9. działka nr 18/10 o pow. 0,0067 ha, KW BI1B/00165449/1 - nr spr. 230/10 10. działka nr 18/12 o pow. 0,0030 ha, KW BI1B/00094177/4 - nr spr. 231/10 11. działka nr 5/16 o pow. 0,1096 ha, KW BI1B/00043896/8 - nr spr. 232/10 12. działka nr 5/14 o pow. 0,0922 ha, działka nr 5/18 o pow. 0,0729 ha, KW brak informacji - nr spr. 233/10 13. działka nr 17/5 o pow. 0,0072 ha, KW BI1B/00195718/1 - nr spr. 234/10 14. działka nr 17/9 o pow. 0,0001 ha, KW BI1B/00195719/4 - nr spr. 235/10 15. działka nr 16/50 o pow. 0,0026 ha, KW BI1B/00179515/6 - nr spr. 236/10 16. działka nr 16/58 o pow. 0,0009 ha, KW BI1B/00090259/5 - nr spr. 237/10 17. działka nr 500/1 o pow. 0,0129 ha, działka nr 500/2 o pow. 0,0762 ha, KW BI1B/00127173/7 - nr spr. 238/10 18. działka nr 428/1 o pow. 0,0012 ha, KW BI1B/00090406/1 - nr spr. 239/10 Obręb Solniczki, gm. Juchnowiec Kościelny - 6 działek (decyzja zrid 18/2010) droga gminna, wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 134/13 o pow. 0,0180 ha, KW BI1B/00089093/3 - nr spr. 11.2011 2. działka nr 135/17 o pow. 0,0214 ha, KW brak informacji - nr spr. 12.2011 3. działka nr 135/19 o pow. 0,0195 ha, KW BI1B/00074129/7 - nr spr. 13.2011 4. działka nr 135/21 o pow. 0,0207 ha, KW BI1B/00124761/5 - nr spr. 14.2011 5. działka nr 133/113 o pow. 0,0535 ha, KW BI1B/00149508/5 - nr spr. 15.2011 6. działka nr 134/3 o pow. 0,0410 ha, KW brak informacji - nr spr. 16.2011 Obręb Horodniany, gm. Juchnowiec Kościelny - 2 działki (decyzja zrid 19/2010) droga gminna, wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 187/4 o pow. 0,0028 ha, KW brak informacji - nr spr. 17.2011 2. działka nr 196/2 o pow. 0,0011 ha, KW BI1B/00137122/8 - nr spr. 18.2011 Obręb Księżyno, gm. Juchnowiec Kościelny - 3 działki (decyzja zrid 19/2010) droga gminna, wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 38/3 o pow. 0,0043 ha, KW brak informacji - nr spr. 19.2011 2. działka nr 590/1 o pow. 0,0185 ha, KW BI1B/00065323/1 - nr spr. 20.2011 3. działka nr 598/2 o pow. 0,0043 ha, KW BI1B/00164200/7 - nr spr. 21.2011.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.90.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część B.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkowa prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją) wymienionych poniżej (łącznie 39 działek), które przejęte zostały pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - w celu ustalenia za nie wysokości odszkodowania; przy wycenie wartości nieruchomości należy uwzględnić zmiany wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 165, poz. 985) - ogłoszone w dniu 11 sierpnia 2011r., weszło w życie i obowiązuje od 26 sierpnia 2011r. Obręb Gródek, gm. Gródek - 4 działki (decyzja zrid 3/2011) droga gminna, wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 972/2 o pow. 0,0177 ha, KW BI1B/00106220/9 - nr spr. 24.2011 2. działka nr 982/3 o pow. 0,0003 ha, działka nr 983/3 o pow. 0,0055 ha - KW BI1B/00090714/3, działka nr 1066/3 o pow. 0,0214 ha - KW BI1B/00082106/9 - nr spr. 25.2011 Obręb Księżyno, gm. Juchnowiec Kościelny - 1 działka (decyzja zrid 4/2011) droga gminna, wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 517/2 o pow. 0,0014 ha, KW BI1B/00041400/1 - nr spr. 26.2011 Obręb Księżyno Kolonia, gm. Juchnowiec Kościelny - 31 działek (decyzja zrid 4/2011) droga gminna, wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 77/28 o pow. 0,0112 ha, KW BI1B/00148026/5 - nr spr. 27.2011 2. działka nr 77/30 o pow. 0,0035 ha, działka nr 111/2 o pow. 0,0055 ha, KW BI1B/00034986/0 - nr spr. 28.2011 3. działka nr 77/32 o pow. 0,0133 ha, KW BI1B/00148025/8 - nr spr. 29.2011 4. działka nr 77/34 o pow. 0,0206 ha, KW BI1B/00188030/8 - nr spr. 30.2011 5. działka nr 28/27 o pow. 0,0041 ha, działka nr 78/29 o pow. 0,0018 ha, KW BI1B/00064717/3 - nr spr. 31.2011 6. działka nr 78/31 o pow. 0,0007 ha, KW BI1B/00157602/3 - nr spr. 32.2011 7. działka nr 77/36 o pow. 0,0083 ha, KW BI1B/00130352/0 - nr spr. 33.2011 8. działka nr 113/18 o pow. 0,0108 ha, KW BI1B/00083073/5 - nr spr. 34.2011 9. działka nr 113/8 o pow. 0,0029 ha, działka nr 113/16 o pow. 0,0040 ha, działka nr 113/10 o pow. 0,0029 ha, KW BI1B/00171804/3 - nr spr. 35.2011 10. działka nr 113/14 o pow. 0,0029 ha, KW BI1B/00147152/0 - nr spr. 36.2011 11. działka nr 113/12 o pow. 0,0030 ha, KW BI1B/00163217/2 - nr spr. 37.2011 12. działka nr 77/7 o pow. 0,0395 ha, KW BI1B/00034624/5 - nr spr. 38.2011 13. działka nr 112/2 o pow. 0,0094 ha, KW BI1B/00037413/4 - nr spr. 39.2011 14. działka nr 72/2 o pow. 0,0077 ha, KW BI1B/00047534/1 - nr spr. 40.2011 15. działka nr 71/2 o pow. 0,0062 ha, KW brak informacji - nr spr. 41.2011 16. działka nr 70/2 o pow. 0,0081 ha, KW BI1B/00034626/9 - nr spr. 42.2011 17. dz. nr 113/18 o pow. 0,0108 ha, KW BI1B/00036779/0 - nr spr. 43.2011 18. działka nr 68/2 o pow. 0,0074 ha, KW brak informacji - nr spr. 44.2011 19. działka nr 57/29 o pow. 0,0020 ha, KW BI1B/00071231/4 - nr spr. 45.2011 20. działka nr 57/1 o pow. 0,1360 ha, działka nr 57/27 o pow. 0,0034 ha, KW BI1B/00031227/1 - nr spr. 46.2011 21. działka nr 114/1 o pow. 0,0267 ha, działka nr 58/2 o pow. 0,0016 ha, działka nr 59/2 o pow. 0,0203 ha, działka nr 76/1 o pow. 0,0649 ha, działka nr 79/1 o pow. 0,0089 ha, działka nr 142/1 o pow. 0,0338 ha - KW brak informacji - nr spr. 47.2011 Obręb Kopisk, gm. Dobrzyniewo Duże - 2 działki (decyzja zrid 9/2010) droga powiatowa, wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 83/3 o pow. 0,0706 ha, KW brak informacji - nr spr. 43/10 2. działka nr 94/5 o pow. 0.0028 ha, KW brak informacji - nr spr. 50/10 Obręb Supraśl, gm. Supraśl - 1 działka (decyzja zrid 2/2008) droga gminna, wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 166/26 o pow. 0,0044 ha, KW BI1B/00105345/4 - nr spr. 22.2011.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.90.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiesław Pusz - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 09-11-2011

Data udostępnienia w BIP: 09-11-2011 14:50

Data modyfikacji informacji: 09-11-2011 14:50