ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Białystok: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3 800 000 zł
Numer ogłoszenia: 440636 - 2011; data zamieszczenia: 29.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 407418 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Białostockiego, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7403951, faks 085 7403982.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3 800 000 zł.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3 800 000 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Białostockiego na 2011 rok. Kredyt zostanie udzielony na okres 4 lat, spłacany w ratach miesięcznych począwszy od stycznia 2012r. Okres kredytowania: od uruchomienia kredytu - 48 miesięcy. Odsetki: opłacane w ratach miesięcznych, liczone od faktycznie wykorzystanych środków (postawienie środków do dyspozycji i ich wysokość ma charakter orientacyjny i nie stanowi podstawy do naliczania odsetek). Oprocentowanie kredytu: zmienne w stosunku do stopy procentowej WIBOR 3M liczone jako średnia z 10 dni (notowań poprzedzających okres obrachunkowy). Prowizja lub inne koszty za przyznanie i uruchomienie kredytu - liczona jako procent od całej kwoty kredytu. Spłata kapitału: w ratach miesięcznych (według harmonogramu). Spłata odsetek: w ratach miesięcznych płatnych ostatniego dnia roboczego miesiąca. Forma zabezpieczenia kredytu - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. W załączeniu dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Puławska 15, 02-515 Warszawa, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 460183,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 459194,00
Oferta z najniższą ceną: 459194,00 / Oferta z najwyższą ceną: 488029,00
Waluta: PLN.
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiesław Pusz - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-12-2011

Data udostępnienia w BIP: 29-12-2011 00:00

Data modyfikacji informacji: 29-12-2011 08:15