ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Białystok: Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do obiektu Starostwa Powiatowego w Białymstoku
Numer ogłoszenia: 426352 - 2011; data zamieszczenia: 14.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 740 39 51, faks 85 740 39 82.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do obiektu Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do obiektu położonego przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku przez okres 4 lat począwszy od 01.01.2012r..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Warszawska 27, 15-062 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 321544,72 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 321544,72
Oferta z najniższą ceną: 321544,72 / Oferta z najwyższą ceną: 321544,72
Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
 
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienia udzielono na podstawie art. 67 ust 1 pkt 1 lit b). Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku jest jedynym Wykonawcą dostarczającym ciepło do obiektu Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15/1.
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiesław Pusz - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 14-12-2011

Data udostępnienia w BIP: 14-12-2011 12:40

Data modyfikacji informacji: 14-12-2011 12:40