ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Białystok: Aktualizacja oraz weryfikacja wektorowej mapy ewidencji gruntów
Numer ogłoszenia: 356744 - 2011; data zamieszczenia: 28.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 320068 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 740 39 51, faks 85 740 39 82.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Aktualizacja oraz weryfikacja wektorowej mapy ewidencji gruntów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Aktualizacja oraz weryfikacja wektorowej mapy ewidencji gruntów powstałej w wyniku realizacji opracowania Wektoryzacja map katastralnych Phare PL 2003/005-710.01.08 o dane zarejestrowane w zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Zakres opracowania obejmuje 8 obrębów: Dąbrówki, Horodnianka, Katrynka, Rybniki, Sochonie, Studzianki, Wólka Przedmieście, Zapiecki - z gminy Wasilków o łącznej powierzchni 8 049 ha. Celem opracowania jest wykonanie wektorowej mapy ewidencji gruntów w oprogramowaniu EWMAPA. Skala użytkowa wykonanej mapy wynosić będzie 1:5000. Mapa numeryczna powinna zastąpić analogową mapę ewidencyjną prowadzoną w skali 1:5000. Efektem końcowym wykonanych prac będzie wektorowa mapa ewidencji gruntów i budynków, która będzie stanowiła część kartograficzną informacyjną spójną z częścią opisową bez prawa udostępniania danych szczegółowych i wykorzystywania ich do opracowań prawnych w tym: podziałów, rozgraniczeń, wznowień punktów granicznych jak również map do celów projektowych w zakresie stanu władania. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, stanowiącymi załączniki do SIWZ. Przedmiot zamówienia powinien posiadać minimum 2-letnią gwarancję. Informacje dodatkowe: Wysokość opłaty za zgłoszenie pracy geodezyjnej naliczyć jak dla opracowania okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych zgodnie z postanowieniami załącznika Nr 1 tab. III lp.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19.02.2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego - tj. 12,00 zł oraz 0,30 zł za działkę, dla której będzie wykonana aktualizacja danych bądź weryfikacja użytków gruntowych. Przybliżony koszt obsługi przedmiotowych prac przez PODGiK w Białymstoku wynosi - 1.8 tys. złotych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne Sp. z o.o., ul. Grottgera 14A, 15-225 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24390,24 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 15240,00
Oferta z najniższą ceną: 15240,00 / Oferta z najwyższą ceną: 118260,00
Waluta: PLN.
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiesław Pusz - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-10-2011

Data udostępnienia w BIP: 28-10-2011 11:59

Data modyfikacji informacji: 28-10-2011 11:59