OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zabłudów: Remont dachu pałacyku na terenie Domu Dziecka w Krasnem.
Numer ogłoszenia: 266023 - 2011; data zamieszczenia: 10.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 289512 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Dziecka w Krasnem, Krasne 3, 16-060 Zabłudów, woj. podlaskie, tel. 85 7177134, faks 85 7177135.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu pałacyku na terenie Domu Dziecka w Krasnem..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont kominów wraz z ich odgruzowaniem i udrożnieniem - 3szt Rozebranie pokrycia dachowego wraz z obróbkami i deskowaniem - 364,71m2 Impregnacja starego deskowania - 271,10m2 Montaż łat, kontrłat i folii dachowej - 319,8m2 Pokrycie dachu blachą stalową powlekaną płaską wraz z wykonaniem obróbek blacharskich, rynien, rur i płotków przeciwśniegowych - 384,45m2 Remont instalacji odgromowej Wymiana okien dachowych - 3szt.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.09.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·         PBH Modern-Rem Mikołaj Grygoruk, Kolejowa 12c, 15-701 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 64313,22 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 62261,32
·         Oferta z najniższą ceną: 62261,32 / Oferta z najwyższą ceną: 75611,25
·         Waluta: PLN.
 
 
 
Dyrektor Domu Dziecka w Krasnem
Anna Zieniewicz
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Dyrektor Domu Dziecka w Krasnem-Anna Zieniewicz

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 10-10-2011

Data udostępnienia w BIP: 10-10-2011 15:21

Data modyfikacji informacji: 10-10-2011 15:21