ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Białystok: Wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Horodniany, Kleosin, Księżyno kolonie gmina Juchnowiec Kościelny
Numer ogłoszenia: 371366 - 2011; data zamieszczenia: 09.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 323254 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Białostockiego, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7403951, faks 085 7403982.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Horodniany, Kleosin, Księżyno kolonie gmina Juchnowiec Kościelny.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu: Horodniany, Kleosin, Księżyno, Księżyno Kolonia gmina Juchnowiec Kościelny powiat białostocki, woj. podlaskie w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali - łączna powierzchnia opracowania wynosi 730 ha, łączna liczba działek w obrębach ewidencyjnych - 3778, przybliżona liczba budynków - 2664, przybliżona liczba lokali - 869, dla około 45% obszaru opracowania należy dokonać weryfikacji użytków gruntowych. Zakres prac: Dostosowanie danych ewidencyjnych dotyczących wymienionych powyżej obrębów do standardu określonego przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454) poprzez: -uzupełnienie i przeliczenie poziomej osnowy geodezyjnej, -aktualizację obiektów gruntowych, -aktualizację użytków gruntowych, -założenie ewidencji budynków i lokali, -uzupełnienie istniejącej bazy danych ewidencyjnych w oprogramowaniu EWOPIS, zbiorami danych ewidencji gruntów i budynków i lokali, -sporządzenie operatu ewidencyjnego (geodezyjno-prawnego i opisowo-kartograficznego), a także udział w jego wyłożeniu Etapy prac związanych z wykonaniem zamówienia wyszczególnia punkt III warunków technicznych, stanowiących załącznik do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia powinien posiadać minimum 4-letnią gwarancję. Informacje dodatkowe: Wysokość opłaty za zgłoszenie pracy geodezyjnej w asortymencie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali zostanie naliczona zgodnie z postanowieniami załącznika Nr 1 tab. III lp.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19.02.2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego - tj. 3,00 zł za budynek oraz 5,00 zł za działkę, dla której będzie wykonana aktualizacja danych bądź weryfikacja użytków gruntowych. Przybliżony koszt obsługi przedmiotowych prac przez PODGiK w Białymstoku wynosi 14. tys. złotych..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne Sp. z o.o., ul. Grottgera 14A, 15-225 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81300,81 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 63700,00
Oferta z najniższą ceną: 63700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 268000,00
Waluta: PLN.
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiesław Pusz - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 09-11-2011

Data udostępnienia w BIP: 09-11-2011 10:15

Data modyfikacji informacji: 09-11-2011 10:15