ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Białystok: Wymiana instalacji elektrycznej, teletechnicznej oraz wykonanie instalacji kontroli dostępu budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2.
Numer ogłoszenia: 257646-2011; data zamieszczenia: 24.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 199920 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 740 39 51, faks 85 740 39 82.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana instalacji elektrycznej, teletechnicznej oraz wykonanie instalacji kontroli dostępu budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: - wymianie instalacji elektrycznej na I, II i III piętrze zgodnie z dokumentacją stanowiącą w zał. nr 8 do SIWZ, - wymianie instalacji telefonicznej i logicznej bez pomieszczeń biurowych w piwnicy i na parterze zgodnie z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ, - wykonaniu instalacji kontroli dostępu - oprzewodowania na I, II i III piętrze wraz z portiernią zgodnie z dokumentacją stanowiącą zał. nr 10 do SIWZ. UWAGA: Przedstawione w w/w dokumentach wskazania na materiały i urządzenia lub rozwiązania technologiczne należy traktować jako przykładowe. W przypadku wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz lub równoważny. Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia efektu i oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecania podwykonawcom przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Przedmiot zamówienia musi posiadać co najmniej 5 letnią gwarancję.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.43.10-7, 45.31.53.00-1, 45.31.73.00-5, 31.52.41.00-6, 31.52.42.00-7, 45.31.42.00-3, 45.31.43.00-4, 45.31.43.20-0, 45.31.20.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.08.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
MAX-ELEKTRYK Jerzy Skutnik, ul. Szosa Knyszyńska 28, 15-694 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26432224,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 178054,40
Oferta z najniższą ceną: 178054,40 / Oferta z najwyższą ceną: 506781,53
Waluta: PLN.
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiesław Pusz-Starosta

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-08-2011

Data udostępnienia w BIP: 24-08-2011 14:07

Data modyfikacji informacji: 24-08-2011 14:07