ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Białystok: Wykonanie w roku 2012 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych na terenie powiatu białostockiego
Numer ogłoszenia: 104992 - 2012; data zamieszczenia: 04.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 68810 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 740 39 51, faks 85 740 39 82.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie w roku 2012 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych na terenie powiatu białostockiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie w roku 2012 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową) położonych na terenie powiatu białostockiego, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących: Część A: nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi publiczne oraz wydzielonych pod drogi w trybie przepisów art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami; Część B: nieruchomości gruntowych do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i z tytułu trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa, a także gruntów niezabudowanych nabywanych lub zbywanych przez Skarb Państwa oraz nieruchomości objętych przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; Część C: nieruchomości gruntowych niezabudowanych (w skład których mogą wchodzić inne poza gruntem elementy wyceny, np. drzewostan, ogrodzenia, chodniki itp. z wyłączeniem budynków), dla których prowadzone jest postępowanie administracyjne o wywłaszczenie, ustalenie wysokości odszkodowania, zwrot nieruchomości uprzednio wywłaszczonych na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także z tytułu unieważnienia decyzji wywłaszczeniowej w części ustalenia wysokości odszkodowania - w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami - zamówienie dotyczy także nieruchomości położonych na terenie m. Białystok; Część D: nieruchomości gruntowych do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność Powiatu, a także gruntów niezabudowanych nabywanych lub zbywanych przez Powiat Białostocki; Część E: nieruchomości, które przejęte zostały pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - w celu ustalenia za nie wysokości odszkodowania; przy wycenie wartości nieruchomości należy uwzględnić zmiany wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 165, poz. 985) - ogłoszone w dniu 11 sierpnia 2011r., weszło w życie i obowiązuje od 26 sierpnia 2011r. Przedmiot zamówienia musi posiadać co najmniej dwuletnią gwarancję (dwuletni okres gwarancji przyjmuje się na wypadek przedłużenia się postępowania odwoławczego).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.90.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1
Nazwa: Część A
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Bogdan Ratasiewicz, ul. Częstochowska 16 lok U1, 15-459 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2845,53 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3000,00
Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00
Waluta: PLN.
Część NR: 2
Nazwa: Część B
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA, ul. Św. Rocha 5 lok 308A, 15-879 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5284,55 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4780,00
Oferta z najniższą ceną: 4780,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.
Część NR: 3
Nazwa: Część C
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Bogdan Ratasiewicz, ul. Częstochowska 16 lok U1, 15-459 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6504,07 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.
Część NR: 4
Nazwa: Część D
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA, ul. Św. Rocha 5 lok 308A, 15-879 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2439,02 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2390,00
Oferta z najniższą ceną: 2390,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00
Waluta: PLN.
Część NR: 5
Nazwa: Część E
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Bogdan Ratasiewicz, ul. Częstochowska 16 lok U1, 15-459 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3658,54 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2400,00
Oferta z najniższą ceną: 2400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2400,00
Waluta: PLN.
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiesław Pusz - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 04-04-2012

Data udostępnienia w BIP: 04-04-2012 08:09

Data modyfikacji informacji: 04-04-2012 08:09