ogłoszenie o zamówieniu

Białystok: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, które przejęte zostały pod drogi
Numer ogłoszenia: 304678 - 2012; data zamieszczenia: 17.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 740 39 51, faks 85 740 39 82.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, które przejęte zostały pod drogi.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część A: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkowa) wymienionych poniżej (łącznie 15 działek), które przejęte zostały pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - w celu ustalenia za nie wysokości odszkodowania; przy wycenie wartości nieruchomości należy uwzględnić zmiany wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 165, poz. 985) - ogłoszone w dniu 11 sierpnia 2011r., weszło w życie i obowiązuje od 26 sierpnia 2011r. Obręb Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny - 1 działka (decyzja zrid AR.7351D-17/2010) droga powiatowa, wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 41/8 o pow. 0,0133 ha, KW BI1B/00115300/0 - nr spr. 8.2011 Obręb Zabłudów, gm. Zabłudów - 5 działek (decyzja zrid AR.6740.03.9.2011), droga gminna, wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 387/1 o pow. 0,0007 ha, KW brak informacji - nr spr. 83.2011 2. działka nr 374/1 o pow. 0,0058 ha, KW BI1B/00003331/8 - nr spr. 84.2011 3. działka nr 383/1 o pow. 0,0010 ha, KW BI1B/00043122/2 - nr spr. 85.2011 4. działka nr 445/13 o pow. 0,0009 ha, KW BI1B/00168423/4 - nr spr. 86.2011 5. działka nr 388/3 o pow. 0,0111 ha, KW BI1B/00071170/8 - nr spr. 85.2011 Obręb Grabówka, gm. Supraśl - 2 działki (decyzja zrid AR.6740.03.11.2011), droga gminna, wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 7/112 o pow. 0,0016 ha, KW brak informacji - nr spr. 2.2012 2. działka nr 7/110 o pow. 0,0232 ha, KW BI1B/00204842/2 - nr spr. 3.2012 Obręb Ponure, gm. Czarna Białostocka - 7 działek, (decyzja zrid AR.6740.03.6.2011), droga powiatowa, wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 179/1 o pow. 0,0043 ha, działka nr 179/2 o pow. 0,0244 ha, działka nr 181/1 o pow. 0,0024 ha, działka nr 181/2 o pow. 0,0104 ha, działka nr 181/3 o pow. 0,0100 ha, działka nr 182/1 o pow. 0,0005 ha, działka nr 183/1 o pow. 0,0568 ha, KW BI1B/00126578/9 - nr spr. 75.2011 Część B: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkowa) wymienionych poniżej (łącznie 13 działek), które przejęte zostały pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - w celu ustalenia za nie wysokości odszkodowania; przy wycenie wartości nieruchomości należy uwzględnić zmiany wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 165, poz. 985) - ogłoszone w dniu 11 sierpnia 2011r., weszło w życie i obowiązuje od 26 sierpnia 2011r. Obręb Wólka Ratowiecka, gm. Czarna Białostocka - 13 działek, (decyzja zrid AR.6740.03.6.2011), droga powiatowa, wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 28/5 o pow. 0,0105 ha, KW BI1B/00046081/3 - nr spr. 48.2011 2. działka nr 104/1 o pow. 0,0028 ha, KW BI1B/00045588/0 - nr spr. 49.2011 3. działka nr 28/3 o pow. 0,0166 ha, KW BI1B/00046082/0 - nr spr. 50.2011 4. działka nr 100/1 o pow. 0,0043 ha, KW BI1B/00123949/0 - nr spr. 51.2011 5. działka nr 99/1 o pow. 0,0046 ha, KW BI1B/00118195/1 - nr spr. 52.2011 6. działka nr 98/1 o pow. 0,0055 ha, KW BI1B/00112583/6 - nr spr. 53.2011 7. działka nr 97/1 o pow. 0,0048 ha, KW BI1B/00166498/6 - nr spr. 54.2011 8. działka nr 96/3 o pow. 0,0024 ha, KW BI1B/00104020/3 - nr spr. 55.2011 9. działka nr 96/5 o pow. 0,0004 ha, KW BI1B/00045586/6 - nr spr. 56.2011 10. działka nr 243/1 o pow. 0,0006 ha, KW BI1B/00123950/0 - nr spr. 57.2011 11. działka nr 95/1 o pow. 0,0092 ha, KW brak informacji - nr spr. 58.2011 12. działka nr 276/1 o pow. 0,0259 ha, KW brak informacji - nr spr. 59.2011 13. działka nr 277/2 o pow. 0,1600 ha, KW BI1B/00145895/6 - nr spr. 76.2011 Część C: Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości gruntowej (wartość rynkową) przejętą pod drogę publiczną na podstawie decyzji zatwierdzającej podział, w trybie przepisów art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Przedmiotem wyceny jest grunt o pow. 0,0423 ha położony w obr. Czarna Białostocka, przejęty na własność Gminy Czarna Białostocka w wyniku scalenia i podziału nieruchomości, jako potrącenie pod drogi gminne, z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych o pow. 1,2252 ha, jednostka rejestrowa 1127 i 1128, obręb geod. Czarna Białostocka (dawny Buksztel) - spr. nr 2.2012 Przedmiot zamówienia musi posiadać co najmniej dwuletnią gwarancję.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.90.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał min. 2 zamówienia dotyczące wycen odpowiadających charakterowi opisanego powyżej zamówienia (min. po 2 zamówienia do każdej części)
III.3.3) Potencjał techniczny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wyznaczone przez niego osoby do realizacji powyższego zamówienia posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania szacowania nieruchomości
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. nr 123.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2012 godzina 09:30, miejsce: Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. nr 10- Biuro Obsługi Interesantów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część A.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkowa) wymienionych poniżej (łącznie 15 działek), które przejęte zostały pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - w celu ustalenia za nie wysokości odszkodowania; przy wycenie wartości nieruchomości należy uwzględnić zmiany wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 165, poz. 985) - ogłoszone w dniu 11 sierpnia 2011r., weszło w życie i obowiązuje od 26 sierpnia 2011r. Obręb Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny - 1 działka (decyzja zrid AR.7351D-17/2010) droga powiatowa, wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 41/8 o pow. 0,0133 ha, KW BI1B/00115300/0 - nr spr. 8.2011 Obręb Zabłudów, gm. Zabłudów - 5 działek (decyzja zrid AR.6740.03.9.2011), droga gminna, wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 387/1 o pow. 0,0007 ha, KW brak informacji - nr spr. 83.2011 2. działka nr 374/1 o pow. 0,0058 ha, KW BI1B/00003331/8 - nr spr. 84.2011 3. działka nr 383/1 o pow. 0,0010 ha, KW BI1B/00043122/2 - nr spr. 85.2011 4. działka nr 445/13 o pow. 0,0009 ha, KW BI1B/00168423/4 - nr spr. 86.2011 5. działka nr 388/3 o pow. 0,0111 ha, KW BI1B/00071170/8 - nr spr. 85.2011 Obręb Grabówka, gm. Supraśl - 2 działki (decyzja zrid AR.6740.03.11.2011), droga gminna, wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 7/112 o pow. 0,0016 ha, KW brak informacji - nr spr. 2.2012 2. działka nr 7/110 o pow. 0,0232 ha, KW BI1B/00204842/2 - nr spr. 3.2012 Obręb Ponure, gm. Czarna Białostocka - 7 działek, (decyzja zrid AR.6740.03.6.2011), droga powiatowa, wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 179/1 o pow. 0,0043 ha, działka nr 179/2 o pow. 0,0244 ha, działka nr 181/1 o pow. 0,0024 ha, działka nr 181/2 o pow. 0,0104 ha, działka nr 181/3 o pow. 0,0100 ha, działka nr 182/1 o pow. 0,0005 ha, działka nr 183/1 o pow. 0,0568 ha, KW BI1B/00126578/9 - nr spr. 75.2011.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.90.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.10.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część B.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkowa) wymienionych poniżej (łącznie 13 działek), które przejęte zostały pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - w celu ustalenia za nie wysokości odszkodowania; przy wycenie wartości nieruchomości należy uwzględnić zmiany wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 165, poz. 985) - ogłoszone w dniu 11 sierpnia 2011r., weszło w życie i obowiązuje od 26 sierpnia 2011r. Obręb Wólka Ratowiecka, gm. Czarna Białostocka - 13 działek, (decyzja zrid AR.6740.03.6.2011), droga powiatowa, wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 28/5 o pow. 0,0105 ha, KW BI1B/00046081/3 - nr spr. 48.2011 2. działka nr 104/1 o pow. 0,0028 ha, KW BI1B/00045588/0 - nr spr. 49.2011 3. działka nr 28/3 o pow. 0,0166 ha, KW BI1B/00046082/0 - nr spr. 50.2011 4. działka nr 100/1 o pow. 0,0043 ha, KW BI1B/00123949/0 - nr spr. 51.2011 5. działka nr 99/1 o pow. 0,0046 ha, KW BI1B/00118195/1 - nr spr. 52.2011 6. działka nr 98/1 o pow. 0,0055 ha, KW BI1B/00112583/6 - nr spr. 53.2011 7. działka nr 97/1 o pow. 0,0048 ha, KW BI1B/00166498/6 - nr spr. 54.2011 8. działka nr 96/3 o pow. 0,0024 ha, KW BI1B/00104020/3 - nr spr. 55.2011 9. działka nr 96/5 o pow. 0,0004 ha, KW BI1B/00045586/6 - nr spr. 56.2011 10. działka nr 243/1 o pow. 0,0006 ha, KW BI1B/00123950/0 - nr spr. 57.2011 11. działka nr 95/1 o pow. 0,0092 ha, KW brak informacji - nr spr. 58.2011 12. działka nr 276/1 o pow. 0,0259 ha, KW brak informacji - nr spr. 59.2011 13. działka nr 277/2 o pow. 0,1600 ha, KW BI1B/00145895/6 - nr spr. 76.2011.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.90.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.10.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część C.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości gruntowej (wartość rynkową) przejętą pod drogę publiczną na podstawie decyzji zatwierdzającej podział, w trybie przepisów art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Przedmiotem wyceny jest grunt o pow. 0,0423 ha położony w obr. Czarna Białostocka, przejęty na własność Gminy Czarna Białostocka w wyniku scalenia i podziału nieruchomości, jako potrącenie pod drogi gminne, z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych o pow. 1,2252 ha, jednostka rejestrowa 1127 i 1128, obręb geod. Czarna Białostocka (dawny Buksztel) - spr. nr 2.2012.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.90.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.09.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Jolanta Den- Wicestarosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 17-08-2012

Data udostępnienia w BIP: 17-08-2012 15:14

Data modyfikacji informacji: 17-08-2012 15:14