ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Białystok: Wykonanie w 2012 roku prac geodezyjnych obejmujących opracowanie dokumentacji dotyczącej podziałów geodezyjnych
Numer ogłoszenia: 89194 - 2012; data zamieszczenia: 22.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 48872 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 740 39 51, faks 85 740 39 82.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie w 2012 roku prac geodezyjnych obejmujących opracowanie dokumentacji dotyczącej podziałów geodezyjnych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie w 2012 roku prac geodezyjnych obejmujących opracowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej: Część A: podziałów geodezyjnych w celu wydzielenia gruntów pod budynkami i działek dożywotniego użytkowania celem nadania na własność osobom fizycznym w trybie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników - zamówienie obejmuje teren powiatu białostockiego, Część B1: podziałów geodezyjnych w celu wydzielenia działek do zwrotu byłym właścicielom, uregulowania stanu prawnego nieruchomości z urzędu lub co do której strona wystąpiła z roszczeniami - zamówienie obejmuje teren powiatu białostockiego i finansowane będzie ze środków dotacji, Część B2: podziałów geodezyjnych w celu wydzielenia działek do zwrotu byłym właścicielom, uregulowania stanu prawnego nieruchomości z urzędu lub co do której strona wystąpiła z roszczeniami - zamówienie obejmuje teren powiatu białostockiego i finansowane będzie ze środków powiatu, Część C: opracowania dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb postępowań mających na celu aktualizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego w trybie przepisów § 37 i 38, Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w tym opracowanie dokumentacji obejmującej granicę wspólną dla działek o nr 1807/2, 1810, 1811, 1812, 1814, 1816, 1817/2, 1818, 1820 z działkami nr 1808/2, 1808/1, 1809/2, 1813, 1815, 1819/5, 1819/4, 1819/3, 1821 oraz granicę wspólną działki nr 1814 z działkami nr 1816, 1812, 560 położonych w obrębie Supraśl, Część D1: podziałów geodezyjnych w celu zbycia lub rozdysponowania nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, bądź też uporządkowania zapisów w ewidencji gruntów, w tym między innymi dotyczących działek, które powstały w następstwie wykonania prac geodezyjnych oraz scaleniowo - wymiennych i w toku tych prac błędnie ustalono ich stany prawne - zamówienie obejmuje teren powiatu białostockiego i finansowane będzie ze środków dotacji, Część D2: podziałów geodezyjnych w celu zbycia lub rozdysponowania nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, bądź też uporządkowania zapisów w ewidencji gruntów, w tym między innymi dotyczących działek, które powstały w następstwie wykonania prac geodezyjnych oraz scaleniowo - wymiennych i w toku tych prac błędnie ustalono ich stany prawne - zamówienie obejmuje teren powiatu białostockiego i finansowane będzie ze środków powiatu, Część E: Podziałów geodezyjnych na terenie miasta Białystok, w celu wydzielenia działek do zwrotu byłym właścicielom, uregulowania stanu prawnego nieruchomości z urzędu lub co do której strona wystąpiła z roszczeniami, a wojewoda wyznaczył do prowadzenia sprawy Starostę Powiatu Białostockiego, Część F: podziałów geodezyjnych w celu zbycia lub rozdysponowania nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Białostockiego, bądź też uporządkowania zapisów w ewidencji gruntów, w tym między innymi dotyczących działek, które powstały w następstwie wykonania prac geodezyjnych oraz scaleniowo-wymiennych i w toku tych prac błędnie ustalono ich stany prawne oraz dokumentacji geodezyjnej podziału nieruchomości drogowych stanowiących w części własność Powiatu Białostockiego, a w części własność gminy lub innej jednostki, a wykazanych w operacie ewidencyjnym jako jedna nieruchomość (średnia długość dzielonej nieruchomości drogowej - ok. 1 km - zamówienie obejmuje teren powiatu białostockiego), W zdecydowanej większości będą to podziały na dwie działki. Część G: opracowania dwóch egzemplarzy dokumentacji geodezyjnej i prawnej wraz z wyznaczeniem punktów granicznych gruntów Skarbu Państwa, przekazywanych w zarząd administracji leśnej - zamówienie obejmuje teren powiatu białostockiego. Przedmiot zamówienia musi posiadać co najmniej trzyletniej gwarancję w każdej z części.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.50.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Część A
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Usługi Geodezyjno- Kartograficzne Janusz Zaniewski, Niewodnicka 43, 15-635 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
Pracownia Geodezji i Terenów Rolnych, ul. 3-go Maja 19B lok 16, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16260,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14686,00  
Oferta z najniższą ceną: 14686,00 / Oferta z najwyższą ceną: 19446,00
Waluta: PLN.
Część NR: 2
Nazwa: Część B1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Usługi Geodezyjno- Kartograficzne Janusz Zaniewski, ul. Niewodnicka 43, 15-635 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
Pracownia Geodezji i Terenów Rolnych, ul. 3-go Maja 19B lok 16, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2439,02 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2178,00
Oferta z najniższą ceną: 2178,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2916,00
Waluta: PLN.
Część NR: 3
Nazwa: Część B2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Usługi Geodezyjno- Kartograficzne Janusz Zaniewski, ul. Niewodnicka 43, 15-635 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
Pracownia Geodezji i Terenów Rolnych, ul. 3-go Maja 19B lok 16, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4878,05 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4356,00
Oferta z najniższą ceną: 4356,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5832,00
Waluta: PLN.
Część NR: 4
Nazwa: Część C
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne Sp. z o.o., ul. Grottgera 14A, 15-225 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7317,07 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7275,00 Oferta z najniższą ceną: 7275,00 / Oferta z najwyższą ceną: 15501,00
Waluta: PLN.
Część NR: 5
Nazwa: Część D1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Podlaskie Biuro Geodezji Sp. z o.o., ul. Branickiego 15, 15-085 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4065,05 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3405,00
Oferta z najniższą ceną: 3405,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3405,00
Waluta: PLN.
Część NR: 6
Nazwa: Część D2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Podlaskie Biuro Geodezji Sp. z o.o., ul. Branickiego 15, 15-085 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3252,03 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3405,00
Oferta z najniższą ceną: 3405,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3405,00
Waluta: PLN.
Część NR: 7
Nazwa: Część E
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Usługi Geodezyjno- Kartograficzne Janusz Zaniewski, ul. Niewodnicka 43, 15-635 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
Pracownia Geodezji i Terenów Rolnych, ul. 3-go Maja 19B lok 16, 17-100 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2439,02 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2016,00
Oferta z najniższą ceną: 2016,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2780,00
Waluta: PLN.
Część NR: 8
Nazwa: Część F
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych GEO- SERWIS, ul. Warszawska 36, 15-077 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11382,11 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8500,00
Oferta z najniższą ceną: 8500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14580,00
Waluta: PLN.
Część NR: 9
Nazwa: Część G
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Usługi Geodezyjne STALOŃCZYK, ul. Spacerowa 8, 16-030 Supraśl, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36585,37 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 31707,32  
Oferta z najniższą ceną: 31707,32 / Oferta z najwyższą ceną: 36900,00
Waluta: PLN.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiesław Pusz - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-03-2012

Data udostępnienia w BIP: 22-03-2012 09:02

Data modyfikacji informacji: 22-03-2012 09:02