ogłoszenie o zamówieniu

Białystok: Kompleksowa modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000
Numer ogłoszenia: 189064 - 2012; data zamieszczenia: 05.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 740 39 51, faks 85 740 39 82.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowa modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (zasadnicza mapa numeryczna obejmująca zakres treści obligatoryjnej i fakultatywnej) - obrębów: ŻÓŁTKI, DZIKIE, gmina Choroszcz oraz DĄBRÓWKI, gmina Wasilków, powiat białostocki, woj. Podlaskie: część A: Żółtki gm. Choroszcz powiat białostocki, woj. podlaskie - powierzchnia obrębu wynosi 798 ha, łączna liczba działek w obrębach ewidencyjnych - 1387, przybliżona liczba budynków - 500, powierzchnia do opracowania mapy zasadniczej -240 ha; część B: Dzikie gm. Choroszcz powiat białostocki, woj. podlaskie - powierzchnia obrębu wynosi 139 ha, łączna liczba działek w obrębach ewidencyjnych - 268, przybliżona liczba budynków - 150, powierzchnia do opracowania mapy zasadniczej -90 ha; część C: Dąbrówki gm. Wasilków powiat białostocki, woj. podlaskie - powierzchnia obrębu wynosi 599 ha, łączna liczba działek w obrębie ewidencyjnym - 982, przybliżona liczba budynków - 450, powierzchnia do opracowania mapy zasadniczej - 250 ha; Zakres prac: Dostosowanie danych ewidencyjnych dotyczących wymienionych powyżej obrębów do standardu określonego przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454) poprzez: -uzupełnienie i przeliczenie poziomej osnowy geodezyjnej, -aktualizację obiektów gruntowych, -aktualizację użytków gruntowych, -założenie ewidencji budynków i lokali, -uzupełnienie istniejącej bazy danych ewidencyjnych w oprogramowaniu EWOPIS, zbiorami danych ewidencji gruntów i budynków i lokali, -sporządzenie operatu ewidencyjnego (geodezyjno-prawnego i opisowo-kartograficznego), a także udział w jego wyłożeniu oraz opracowanie na podstawie baz danych osnów geodezyjnych, ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i funkcjonujących w zasobie analogowych map zasadniczych, dla terenów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę, obejmujących obszar wymienionych obrębów - bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000, (numerycznej mapy zasadniczej w zakresie treści obligatoryjnej i fakultatywnej) w oprogramowaniu EWMAPA. Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapewnienie przechowywania, udostępniania oraz utrzymywania danych przestrzennych na odpowiednim szczeblu, tak aby było możliwe łączenie w jednolity sposób danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł i korzystanie z nich przez wielu użytkowników i wiele aplikacji. Etapy prac związanych z wykonaniem zamówienia wyszczególnia punkt III warunków technicznych, stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia powinien posiadać minimum 4-letnią gwarancję w każdej części. Informacje dodatkowe: Wysokość opłaty za zgłoszenie pracy geodezyjnej w asortymencie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali zostanie naliczona zgodnie z postanowieniami załącznika Nr 1 tab. III lp. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19.02.2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego - tj. 3,00 zł za budynek oraz 5,00 zł za działkę, dla której będzie wykonana aktualizacja danych bądź weryfikacja użytków gruntowych. Przybliżony koszt obsługi przedmiotowych prac przez PODGiK w Białymstoku wynosi: Żółtki gm. Choroszcz - 8.5 tys. zł, Dzikie gm. Choroszcz - 1.8 tys. zł, Dąbrówki gm. Wasilków - 6.5 tys. zł.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.09.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona na okres związania ofertą wadium. Wysokość wadium dla całego zamówienia (dla wszystkich części) wynosi 6 500,00 zł. Dla poszczególnych części zamówienia wysokości wadium przedstawiają się następująco: -część A - 3 300,00 zł -część B - 700,00 zł -część C - 2 500,00 zł 2.Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert. 3.Wadium może być wniesione w następujących formach: -w pieniądzu -w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym -w gwarancjach bankowych -w gwarancjach ubezpieczeniowych -w poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 ze zmianami). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Białymstoku: Bank PKO BP S.A. 46 10201332 0000 1102 0385 2449 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które do terminu składania ofert, znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Poręczenia lub gwarancję należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 123, lub przekazać za pośrednictwem poczty. Za skuteczne wniesienie wadium w poręczeniu lub gwarancji Zamawiający uważa złożenie do terminu składania ofert oryginału poręczenia lub gwarancji. 5.Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy 6.Zamawiający zatrzyma wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedno zamówienie z zakresu kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków z opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej w treści obligatoryjnej i fakultatywnej (obszar opracowania > 200 ha) dla każdej z części. W przypadku składania oferty do części A, B i C należy przedstawić trzy wykonane zamówienia, o których mowa powyżej.
III.3.3) Potencjał techniczny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wyznaczone przez niego osoby (co najmniej dwie) do realizacji powyższego zamówienia posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1, 2
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza2, 15-569 Białystok, pok. nr 123.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.06.2012 godzina 09:30, miejsce: Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza2, 15-569 Białystok, pok. nr 10- Biuro Obsługi Interesantów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: część A.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowa modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (zasadnicza mapa numeryczna obejmująca zakres treści obligatoryjnej i fakultatywnej) - obrębu Żółtki gm. Choroszcz powiat białostocki, woj. podlaskie - powierzchnia obrębu wynosi 798 ha, łączna liczba działek w obrębach ewidencyjnych - 1387, przybliżona liczba budynków - 500, powierzchnia do opracowania mapy zasadniczej -240 ha.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.09.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: część B.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowa modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (zasadnicza mapa numeryczna obejmująca zakres treści obligatoryjnej i fakultatywnej) - obrębu Dzikie gm. Choroszcz powiat białostocki, woj. podlaskie - powierzchnia obrębu wynosi 139 ha, łączna liczba działek w obrębach ewidencyjnych - 268, przybliżona liczba budynków - 150, powierzchnia do opracowania mapy zasadniczej -90 ha.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.09.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: część C.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowa modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (zasadnicza mapa numeryczna obejmująca zakres treści obligatoryjnej i fakultatywnej) - obrębu Dąbrówki gm. Wasilków powiat białostocki, woj. podlaskie - powierzchnia obrębu wynosi 599 ha, łączna liczba działek w obrębie ewidencyjnym - 982, przybliżona liczba budynków - 450, powierzchnia do opracowania mapy zasadniczej - 250 ha.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.09.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiesław Pusz - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 05-06-2012

Data udostępnienia w BIP: 05-06-2012 14:19

Data modyfikacji informacji: 05-06-2012 14:19