ogłoszenie o zamówieniu

Białystok: Zakup autobusu 39-miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dwa miejsca na wózki inwalidzkie na potrzeby Ośrodka Wsparcia w Łaźniach
Numer ogłoszenia: 150308 - 2012; data zamieszczenia: 11.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Białostockiego, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7403951, faks 085 7403982.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatbialostocki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup autobusu 39-miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dwa miejsca na wózki inwalidzkie na potrzeby Ośrodka Wsparcia w Łaźniach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Dane ogólne autobusu: -dostawa fabrycznie nowego autobusu 39-miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dwa miejsca na wózki inwalidzkie wraz z szynami najazdowymi, -rok produkcji 2012, -liczba siedzących miejsc pasażerskich - 39 w standardzie, przystosowane do przewozu dwóch osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, -długość całkowita - co najmniej 9,00 m -szerokość całkowita - co najwyżej 2,55 m -rozstaw osi co najmniej 4,00 m. Podwozie: -rama podłużnicowo- kratownicowa współpracująca z nadwoziem Układ jezdny: -silnik wysokoprężny, turbodoładowany, chłodzony cieczą, rzędowy, pionowy, min. 4 cylindrowy o mocy nie mniej niż 200 KM, spełniający normę EURO 5 -sprzęgło tarczowe, suche -skrzynia biegów manualna, synchronizowana -zawieszenie pneumatyczne stabilizowane -mechanizm kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym -przednia oś - belka sztywna lub zawieszenie niezależne -most napędowy sztywny do ruchu międzymiastowego -ogumienie bezdętkowe Układ hamulcowy: -roboczy tarczowy sterowany pneumatycznie, dwuobwodowy z układem ABS, ASR -postojowy mechaniczny -hamulce przednie i tylne typu tarczowego Nadwozie: -szkieletowo- kratownicowe zintegrowane z ramą podwozia -szkielet nadwozia wykonany z profili stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie -poszycie zewnętrzne nadwozia odporne na korozję (blachy nierdzewne np. chromoniklowe, tworzywa sztuczne, aluminium) klejone do szkieletu -nadwozie lakier akrylowy w kolorze (do wyboru przez Zamawiającego) -zbiornik paliwa na co najmniej 1000 km jazdy -drzwi pasażerskie umieszczone z przodu i po środku autobusu sterowane elektropneumatycznie ze stanowiska kierowcy, jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz Wyposażenie wnętrza autobusu: -ogrzewanie wodne - niezależne -poszycie ścian i sufit wyklejony na miękko -fotele pasażerów wysokie, tapicerowane wraz z podłokietnikiem od strony przejścia -fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym z trzy punktowymi pasami -instalacja elektryczna 24V -półki bagażowe podsufitowe -roleta na przedniej szybie po stronie kierowcy, na pozostałych oknach rolety lub zasłony okienne z tkaniny, -podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej pokryta wykładziną antypoślizgową, szczelna umożliwiająca mycie urządzeniem mechanicznym -szyby: przednia i tylna, boczne klejone do nadwozia - wszystkie szyby boczne podwójne, szyba przednia i tylna pojedyncza. -radioodtwarzacz wraz ze wzmacniaczem i nagłośnieniem w przestrzeni pasażerskiej, anteną i mikrofonem -lusterko wewnętrzne -oznakowanie wyjścia awaryjne + wybijaki szyb Pozostałe wyposażenie: -tachograf cyfrowy przystosowany do pracy dwóch kierowców -trójkąt ostrzegawczy, apteczka -podnośnik przenośny, klin, stojak, przewód elastyczny do pompowania kół, komplet narzędzi (kluczy), gaśnice z aktualnym atestem -lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektronicznie ze stanowiska kierowcy -koło zapasowe z zamocowaniem -halogeny przeciwmgielne przednie i tylne -sygnalizacja dźwiękowa biegu wstecznego -klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej -lakierowania dekoracyjne Pozostałe wymagania: -Certyfikaty jakościowe: w celu potwierdzenia, że oferent dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy dołączyć do oferty zaświadczenia niezależnych podmiotów zajmujących się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy Zn/w norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-EN ISO 18001:2004. Wymaga się dołączenia przez Wykonawcę do oferty w/w certyfikatów w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. -Wielkość zużywanej energii [obliczona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 96 poz. 559) jako iloczyn zużycia paliwa [l/km] i wartości energetycznej paliwa równej 36[MJ/l] mniejsza lub równa 288 [MJ/km], -wielkość emisji dwutlenku węgla [obliczona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 96 poz. 559)] mniejsza lub równa 1,00 [kg/km], -wielkość emisji [obliczona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 96 poz. 559)]: a) tlenków azotu mniejsza lub równa 1,50 [g/km], b) cząstek stałych mniejsza lub równa 0,03 [g/km], c) węglowodanów mniejsza lub równa 0,05 [g/km]. -samochód spełniający wymogi EURO 5 w zakresie emisji spalin. GWARANCJE: -gwarancja na cały autobus bez limitu przebiegu min 24 miesiące od dnia odbioru, -gwarancja na powłokę lakierniczą min 60 miesięcy od dnia odbioru, -gwarancja na występowanie korozji poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia na min 60 miesięcy od dnia odbioru. Wykonawca musi najpóźniej w dniu dostawy przedmiotu zamówienia dostarczyć kopię świadectwa homologacji oraz dokumenty niezbędne do jego rejestracji jako przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.10.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona na okres związania ofertą wadium. Wysokość wadium wynosi 10 000,00 zł. 2.Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert. 3.Wadium może być wniesione w następujących formach: -w pieniądzu -w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym -w gwarancjach bankowych -w gwarancjach ubezpieczeniowych -w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 ze zmianami). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Białymstoku: Bank PKO BP S.A. 46 10201332 0000 1102 0385 2449 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które do terminu składania ofert, znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Poręczenia lub gwarancję należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 123, lub przekazać za pośrednictwem poczty. Za skuteczne wniesienie wadium w poręczeniu lub gwarancji Zamawiający uważa złożenie do terminu składania ofert oryginału poręczenia lub gwarancji. 5.Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy 6.Zamawiający zatrzyma wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
III.3.3) Potencjał techniczny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Zaświadczenia niezależnych podmiotów zajmujących się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z n/w norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-EN ISO 18001:2004. Wymaga się dołączenia przez Wykonawcę do oferty w/w certyfikatów w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. nr 123.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.05.2012 godzina 09:30, miejsce: Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. nr 10- Biuro Obsługi Interesantów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiesław Pusz - Starosta Jarosław Wądołowski - Członek Zarządu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 11-05-2012

Data udostępnienia w BIP: 11-05-2012 09:18

Data modyfikacji informacji: 11-05-2012 09:18