ogłoszenie o zamówieniu

 

Białystok: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, które zostały przejęte pod drogi

Numer ogłoszenia: 358182 - 2012; data zamieszczenia: 20.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 740 39 51, faks 85 740 39 82.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatbialostocki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, które zostały przejęte pod drogi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część A: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkowa) wymienionych poniżej (łącznie 24 działki), które przejęte zostały pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - w celu ustalenia za nie wysokości odszkodowania; przy wycenie wartości nieruchomości należy uwzględnić zmiany wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 165, poz. 985) - ogłoszone w dniu 11 sierpnia 2011r., weszło w życie i obowiązuje od 26 sierpnia 2011r. Obręb Ruda Rzeczka, gm. Czarna Białostocka - 21 działek, (decyzja zrid AR.6740.03.6.2011) droga powiatowa, wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 24/1 o pow. 0,0030 ha, KW BI1B/00061327/1 - nr spr. 60.2011 2. działka nr 63/1 o pow. 0,0013 ha, działka nr 72/1 o pow. 0,0038 ha, KW brak informacji - nr spr. 61.2011 3. działka nr 95/1 o pow. 0,0016 ha, KW BI1B/00024757/3 - nr spr. 62.2011 4. działka nr 61/1 o pow. 0,0040 ha, KW BI1B/00039278/9 - nr spr. 63.2011 5. działka nr 60/1 o pow. 0,0041 ha, KW BI1B/00141292/1 - nr spr. 64.2011 6. działka nr 99/3 o pow. 0,0116 ha, KW BI1B/00135208/1 - nr spr. 65.2011 7. działka nr 51/6 o pow. 0,0074 ha, KW BI1B/00080058/3 - nr spr. 66.2011 8. działka nr 51/8 o pow. 0,0027 ha, KW BI1B/00147207/1 - nr spr. 67.2011 9. działka nr 51/10 o pow. 0,0167 ha, KW BI1B/00146863/0 - nr spr. 68.2011 10. działka nr 48/1 o pow. 0,0220 ha, KW brak informacji - nr spr. 69.2011 11. działka nr 110/1 o pow. 0,0008 ha, KW brak informacji - nr spr. 70.2011 12. działka nr 44/1 o pow. 0,0042 ha, KW brak informacji - nr spr. 71.2011 13. działka nr 103/7 o pow. 0,0075 ha, działka nr 103/5 o pow. 0,0060 ha, działka nr 186/1 o pow. 0,0034 ha, działka nr 192/1 o pow. 0,0057 ha, KW BI1B/00073528/7 - nr spr. 72.2011 14. działka nr 189/1 o pow. 0,0008 ha, KW BI1B/00025291/5 - nr spr. 73.2011 15. działka nr 43/8 o pow. 0,0013 ha, działka nr 43/6 o pow. 0,0016 ha, działka nr 191/1 o pow. 0,0024 ha, KW BI1B/00148551/4 - nr spr. 74.2011; Obręb Rudnia, gm. Czarna Białostocka - 2 działki (decyzja zrid AR.7331-6/09) droga powiatowa, wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 23/1 o pow. 0,0024 ha, działka nr 25/1 o pow. 0,0136 ha, KW brak - nr spr. GKN.II.7222-2-55/09 Obręb Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka - 1 działka, (decyzja lokalizacyjna AR.7331-2-3/07/08) droga gminna, wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka. nr 724/2 o pow. 0,0018 ha, KW BI1B/00097151/7 - nr spr. 45.2012 Część B: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkowa) wymienionych poniżej (łącznie 27 działek), które przejęte zostały pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - w celu ustalenia za nie wysokości odszkodowania; przy wycenie wartości nieruchomości należy uwzględnić zmiany wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 165, poz. 985) - ogłoszone w dniu 11 sierpnia 2011r., weszło w życie i obowiązuje od 26 sierpnia 2011r. Obręb Księżyno, gm. Juchnowiec Kościelny - 27 działek, (decyzja zrid AR.6740.03.12.2011) droga gminna, wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 135/8 o pow. 0,0034 ha, KW BI1B/00029760/2 - nr spr. 4.2012 2. działka nr 85/3 o pow. 0,0007 ha, KW BI1B/00099457/6; działka nr 84/5 o pow. 0,0034 ha, KW BI1B/00089079/9 - nr spr. 5.2012 3. działka nr 86/4 o pow. 0,0015 ha, KW BI1B/00078840/5; działka nr 85/5 o pow. 0,0007 ha, KW BI1B/00103180/5 - nr spr. 6.2012 4. działka nr 82/1 o pow. 0,0018 ha, brak informacji - nr spr. 7.2012 5. działka nr 90/4 o pow. 0,0083 ha, brak informacji - nr spr. 8.2012 6. działka nr 81/1 o pow. 0,0019 ha, KW BI1B/00132132/6 - nr spr. 9.2012 7. działka nr 83/1 o pow. 0,0031 ha, KW BI1B/00091131/9 - nr spr. 10.2012 8. działka nr 121/7 o pow. 0,0032 ha, brak informacji - nr spr. 11.2012 9. działka nr 121/9 o pow. 0,0095 ha, brak informacji - nr spr. 12.2012 10. działka nr 89/1 o pow. 0,0078 ha, KW BI1B/00036537/2 - nr spr. 13.2012 11. działka nr 120/1 o pow. 0,0034 ha, KW BI1B/00049782/8 - nr spr. 14.2012 12. działka nr 119/1 o pow. 0,0050 ha, KW brak informacji - nr spr. 15.2012 13. działka nr 80/1 o pow. 0,0027 ha, KW BI1B/00018356/7 - nr spr. 16.2012 14. działka nr 135/10 o pow. 0,0025 ha, KW BI1B/00029759/2 - nr spr. 17.2012 15. działka nr 135/12 o pow. 0,0167 ha, KW BI1B/00171804/3 - nr spr. 18.2012 16. działka nr 134/5 o pow. 0,0005 ha, działka nr 135/6 o pow. 0,0049 ha, KW BI1B/00063512/9 - nr spr. 19.2012 17. działka nr 134/3 o pow. 0,0013 ha, KW BI1B/00088564/9 - nr spr. 20.2012 18. działka nr 131/2 o pow. 0,0040 ha, KW BI1B/00056197/2 - nr spr. 21.2012 19. działka nr 130/1 o pow. 0,0065 ha, KW BI1B/00043223/0 - nr spr. 22.2012 20. działka nr 129/1 o pow. 0,0017 ha, KW BI1B/00137279/3 - nr spr. 23.2012 21. działka nr 127/1 o pow. 0,0044 ha, KW BI1B/00132133/3 - nr spr. 24.2012 22. działka nr 126/11 o pow. 0,0038 ha, brak informacji - nr spr. 25.2012 23. działka nr 125/5 o pow. 0,0031 ha, KW BI1B/00074071/5 - nr spr. 26.2012 24. działka nr 122/1 o pow. 0,0133 ha, KW BI1B/00060022/6 - nr spr. 27.2012 Przedmiot zamówienia musi posiadać co najmniej dwuletnią gwarancję w każdej części. 1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek udzielenia pisemnych wyjaśnień na żądanie organów administracji publicznej w związku z prowadzonymi postępowaniami, dla których zlecono dokonanie szacunku oraz udział w rozprawach administracyjnych prowadzonych w starostwie; 2. W przypadku zmian uwarunkowań prawnych lub istotnych zmian czynników, o których mowa w art. 154 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wykonanie zamówienia obejmuje aktualizację operatu szacunkowego, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego. Wykonawca dokona aktualizacji poprzez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.90.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał min. 2 zamówienia dotyczące wycen odpowiadających charakterowi opisanego powyżej zamówienia (min. po 2 zamówienia do każdej części).

III.3.3) Potencjał techniczny

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wyznaczone przez niego osoby do realizacji powyższego zamówienia posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania szacowania nieruchomości.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. nr 123.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.09.2012 godzina 09:30, miejsce: Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. nr 10 - Biuro Obsługi Interesantów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część A.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkowa) wymienionych poniżej (łącznie 24 działki), które przejęte zostały pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - w celu ustalenia za nie wysokości odszkodowania; przy wycenie wartości nieruchomości należy uwzględnić zmiany wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 165, poz. 985) - ogłoszone w dniu 11 sierpnia 2011r., weszło w życie i obowiązuje od 26 sierpnia 2011r. Obręb Ruda Rzeczka, gm. Czarna Białostocka - 21 działek, (decyzja zrid AR.6740.03.6.2011) droga powiatowa, wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 24/1 o pow. 0,0030 ha, KW BI1B/00061327/1 - nr spr. 60.2011 2. działka nr 63/1 o pow. 0,0013 ha, działka nr 72/1 o pow. 0,0038 ha, KW brak informacji - nr spr. 61.2011 3. działka nr 95/1 o pow. 0,0016 ha, KW BI1B/00024757/3 - nr spr. 62.2011 4. działka nr 61/1 o pow. 0,0040 ha, KW BI1B/00039278/9 - nr spr. 63.2011 5. działka nr 60/1 o pow. 0,0041 ha, KW BI1B/00141292/1 - nr spr. 64.2011 6. działka nr 99/3 o pow. 0,0116 ha, KW BI1B/00135208/1 - nr spr. 65.2011 7. działka nr 51/6 o pow. 0,0074 ha, KW BI1B/00080058/3 - nr spr. 66.2011 8. działka nr 51/8 o pow. 0,0027 ha, KW BI1B/00147207/1 - nr spr. 67.2011 9. działka nr 51/10 o pow. 0,0167 ha, KW BI1B/00146863/0 - nr spr. 68.2011 10. działka nr 48/1 o pow. 0,0220 ha, KW brak informacji - nr spr. 69.2011 11. działka nr 110/1 o pow. 0,0008 ha, KW brak informacji - nr spr. 70.2011 12. działka nr 44/1 o pow. 0,0042 ha, KW brak informacji - nr spr. 71.2011 13. działka nr 103/7 o pow. 0,0075 ha, działka nr 103/5 o pow. 0,0060 ha, działka nr 186/1 o pow. 0,0034 ha, działka nr 192/1 o pow. 0,0057 ha, KW BI1B/00073528/7 - nr spr. 72.2011 14. działka nr 189/1 o pow. 0,0008 ha, KW BI1B/00025291/5 - nr spr. 73.2011 15. działka nr 43/8 o pow. 0,0013 ha, działka nr 43/6 o pow. 0,0016 ha, działka nr 191/1 o pow. 0,0024 ha, KW BI1B/00148551/4 - nr spr. 74.2011; Obręb Rudnia, gm. Czarna Białostocka - 2 działki (decyzja zrid AR.7331-6/09) droga powiatowa, wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 23/1 o pow. 0,0024 ha, działka nr 25/1 o pow. 0,0136 ha, KW brak - nr spr. GKN.II.7222-2-55/09 Obręb Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka - 1 działka, (decyzja lokalizacyjna AR.7331-2-3/07/08) droga gminna, wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka. nr 724/2 o pow. 0,0018 ha, KW BI1B/00097151/7 - nr spr. 45.2012.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.90.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.11.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część B.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkowa) wymienionych poniżej (łącznie 27 działek), które przejęte zostały pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - w celu ustalenia za nie wysokości odszkodowania; przy wycenie wartości nieruchomości należy uwzględnić zmiany wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 165, poz. 985) - ogłoszone w dniu 11 sierpnia 2011r., weszło w życie i obowiązuje od 26 sierpnia 2011r. Obręb Księżyno, gm. Juchnowiec Kościelny - 27 działek, (decyzja zrid AR.6740.03.12.2011) droga gminna, wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 135/8 o pow. 0,0034 ha, KW BI1B/00029760/2 - nr spr. 4.2012 2. działka nr 85/3 o pow. 0,0007 ha, KW BI1B/00099457/6; działka nr 84/5 o pow. 0,0034 ha, KW BI1B/00089079/9 - nr spr. 5.2012 3. działka nr 86/4 o pow. 0,0015 ha, KW BI1B/00078840/5; działka nr 85/5 o pow. 0,0007 ha, KW BI1B/00103180/5 - nr spr. 6.2012 4. działka nr 82/1 o pow. 0,0018 ha, brak informacji - nr spr. 7.2012 5. działka nr 90/4 o pow. 0,0083 ha, brak informacji - nr spr. 8.2012 6. działka nr 81/1 o pow. 0,0019 ha, KW BI1B/00132132/6 - nr spr. 9.2012 7. działka nr 83/1 o pow. 0,0031 ha, KW BI1B/00091131/9 - nr spr. 10.2012 8. działka nr 121/7 o pow. 0,0032 ha, brak informacji - nr spr. 11.2012 9. działka nr 121/9 o pow. 0,0095 ha, brak informacji - nr spr. 12.2012 10. działka nr 89/1 o pow. 0,0078 ha, KW BI1B/00036537/2 - nr spr. 13.2012 11. działka nr 120/1 o pow. 0,0034 ha, KW BI1B/00049782/8 - nr spr. 14.2012 12. działka nr 119/1 o pow. 0,0050 ha, KW brak informacji - nr spr. 15.2012 13. działka nr 80/1 o pow. 0,0027 ha, KW BI1B/00018356/7 - nr spr. 16.2012 14. działka nr 135/10 o pow. 0,0025 ha, KW BI1B/00029759/2 - nr spr. 17.2012 15. działka nr 135/12 o pow. 0,0167 ha, KW BI1B/00171804/3 - nr spr. 18.2012 16. działka nr 134/5 o pow. 0,0005 ha, działka nr 135/6 o pow. 0,0049 ha, KW BI1B/00063512/9 - nr spr. 19.2012 17. działka nr 134/3 o pow. 0,0013 ha, KW BI1B/00088564/9 - nr spr. 20.2012 18. działka nr 131/2 o pow. 0,0040 ha, KW BI1B/00056197/2 - nr spr. 21.2012 19. działka nr 130/1 o pow. 0,0065 ha, KW BI1B/00043223/0 - nr spr. 22.2012 20. działka nr 129/1 o pow. 0,0017 ha, KW BI1B/00137279/3 - nr spr. 23.2012 21. działka nr 127/1 o pow. 0,0044 ha, KW BI1B/00132133/3 - nr spr. 24.2012 22. działka nr 126/11 o pow. 0,0038 ha, brak informacji - nr spr. 25.2012 23. działka nr 125/5 o pow. 0,0031 ha, KW BI1B/00074071/5 - nr spr. 26.2012 24. działka nr 122/1 o pow. 0,0133 ha, KW BI1B/00060022/6 - nr spr. 27.2012.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.90.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.11.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiesław Pusz - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 20-09-2012

Data udostępnienia w BIP: 20-09-2012 14:13

Data modyfikacji informacji: 20-09-2012 14:13