ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Białystok: Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
Numer ogłoszenia: 166972 - 2012; data zamieszczenia: 22.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 740 39 51, faks 85 740 39 82.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dystrybucja energii elektrycznej dla następujących obiektów Starostwa Powiatowego w Białymstoku: a) przy ul. Borsuczej 2, nr licznika: 12330413, taryfa: C11, moc umowna: 40,0 kW b) przy ul. Słonimskiej 15/1, nr licznika: 13404557, taryfa: C11, moc umowna: 32,0 kW c) przy ul. Słonimskiej 15/1, nr licznika: 22658006, taryfa: C11, moc umowna: 5,0 kW d) przy ul. Słonimskiej 15/1, nr licznika: 9802772, taryfa: C11, moc umowna: 32,0 kW e) przy ul. Nowowarszawskiej 32A, Nr licznika: 11993581, taryfa: C11, moc umowna: 40,0 kW.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.31.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, kraj/woj. lubelskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 90650,41 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 90650,41
Oferta z najniższą ceną: 90650,41 / Oferta z najwyższą ceną: 90650,41
Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Umowa została zawarta z PGE Dystrybucja S.A. jako jedynym Wykonawcą mogącym zrealizować przedmiot zamówienia, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych.
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiesław Pusz - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-05-2012

Data udostępnienia w BIP: 22-05-2012 14:01

Data modyfikacji informacji: 22-05-2012 14:01