ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Białystok: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Starostwa Powiatowego w Białymstoku
Numer ogłoszenia: 57952 - 2012; data zamieszczenia: 27.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 20064 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 740 39 51, faks 85 740 39 82.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej do obiektów Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2, przy ul. Słonimskiej 15/1 oraz przy ul. Nowowarszawskiej 32A. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz.625 z późn. zm.) oraz w wydanych do tej ustawy przepisach wykonawczych. Prognozowana ilość energii elektrycznej, którą zamierza kupić Zamawiający w okresie obowiązywania umowy -378 060 kWh. Określone przez Zamawiającego prognozowane zużycie energii ma charakter orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Zamawiający zastrzega, że może zakupić większą lub mniejszą ilość energii od ilości prognozowanej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 09.31.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.02.2012r.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ENERGA- OBRÓT S.A., Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 127804,87 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 104533,59
Oferta z najniższą ceną: 104533,59 / Oferta z najwyższą ceną: 105629,96
Waluta: PLN.
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiesław Pusz - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-02-2012

Data udostępnienia w BIP: 27-02-2012 14:14

Data modyfikacji informacji: 27-02-2012 14:14