ogłoszenie o zamówieniu

 

Białystok: Wykonanie w 2013 roku prac geodezyjnych obejmujących opracowania dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziałów

Numer ogłoszenia: 103538 - 2013; data zamieszczenia: 14.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 740 39 51, faks 85 740 39 82.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatbialostocki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie w 2013 roku prac geodezyjnych obejmujących opracowania dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziałów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie w 2013 roku prac geodezyjnych obejmujących opracowania dokumentacji geodezyjnej dotyczącej: Część A: podziałów geodezyjnych w celu wydzielenia gruntów pod budynkami i działek dożywotniego użytkowania celem nadania na własność osobom fizycznym w trybie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników - zamówienie obejmuje teren powiatu białostockiego, Część B: podziałów geodezyjnych w celu wydzielenia działek do zwrotu byłym właścicielom, uregulowania stanu prawnego nieruchomości z urzędu lub co do której strona wystąpiła z roszczeniami - zamówienie obejmuje teren powiatu białostockiego i finansowane będzie ze środków dotacji, Część C: opracowania dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb postępowań mających na celu aktualizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego w trybie przepisów § 37 i 38, Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków, obejmującej granice wspólne dla działek wymienionych poniżej oznaczonych numerami: 1) 476/9 i 476/3, 476/4, 476/5, 476/6, 476/7, 476/8; 2) 476/3, 476/4, 476/5, 476/6, 476/7, 476/8 i 475/6, 475/7, 475/8, 475/9, 475/10, 475/11; 3) 475/6, 475/7, 475/8, 475/9 i 475/5 oraz 474/16 i 475/11; 4) 474/11 i 474/10, 474/12, 474/13, 474/14; 5) 474/10, 474/12, 474/13, 474/14, 474/15, 474/16 i 473/16, 473/18, 473/15, 473/14, 473/13, 473/12, 473/11, 473/10; 6) 473/15, 473/14, 473/13, 473/12, 473/11, 473/10 i 473/17; 7) 472/4 i 472/5, 472/6, 472/7 oraz 472/9, 472/8 i 473/16 i 473/18; 8) 471 i 472/5, 472/6, 472/7, 472/8, 472/9 położonych w obrębie Niewodnica Kościelna gm. Turośń Kościelna; 9) 983 i 984, 985, 986, 1029/3, 1029/2, 982, 981, 980, 979 oraz 984 i 985, 985 i 986; 10) 915/25 i 1029/1, 981, 980, 979, 978 położonych w obrębie Czarna Białostocka; Część D: podziałów geodezyjnych w celu zbycia lub rozdysponowania nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, bądź innych nieruchomości co do których zajdzie potrzeba uporządkowania zapisów w ewidencji gruntów, w tym między innymi dotyczących takich działek, uporządkowania zapisów w ewidencji gruntów, w tym między innymi dotyczących działek, które powstały w następstwie wykonania prac geodezyjnych oraz scaleniowo - wymiennych i w toku tych prac błędnie ustalono ich stany prawne - zamówienie obejmuje teren powiatu białostockiego i finansowane będzie ze środków dotacji, Część E: podziałów geodezyjnych na terenie miasta Białystok, w celu wydzielenia działek do zwrotu byłym właścicielom, uregulowania stanu prawnego nieruchomości z urzędu lub co do której strona wystąpiła z roszczeniami, a wojewoda wyznaczył do prowadzenia sprawy Starostę Powiatu Białostockiego - zamówienie finansowane będzie ze środków dotacji, Część F: podziałów geodezyjnych w celu zbycia lub rozdysponowania nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Białostockiego, bądź też uporządkowania zapisów w ewidencji gruntów, w tym między innymi dotyczących działek, które powstały w następstwie wykonania prac geodezyjnych oraz scaleniowo-wymiennych i w toku tych prac błędnie ustalono ich stany prawne oraz dokumentacji geodezyjnej podziału nieruchomości drogowych stanowiących w części własność Powiatu Białostockiego, a w części własność gminy lub innej jednostki, a wykazanych w operacie ewidencyjnym jako jedna nieruchomość (średnia długość dzielonej nieruchomości drogowej - ok. 1 km - zamówienie obejmuje teren powiatu białostockiego i finansowane będzie ze środków powiatu ( w zdecydowanej większości będą to podziały na dwie działki). Część G: opracowania dwóch egzemplarzy dokumentacji geodezyjnej i prawnej wraz z wyznaczeniem punktów granicznych gruntów Skarbu Państwa, przekazywanych w zarząd administracji leśnej - zamówienie obejmuje teren powiatu białostockiego. Przedmiot zamówienia w każdej części musi posiadać co najmniej trzyletnią gwarancję.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.50.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał min. 3 podziały nieruchomości - warunek należy spełnić osobno dla każdej z części A, B, D, E i F. Prace powinny dotyczyć: - wydzielenia działek do nadania byłym właścicielom, - zwrotu nieruchomości, w tym nieruchomości drogowych lub uregulowań stanu prawnego nieruchomości w związku z prowadzonymi przez ministerstwa, wojewodę, starostę lub prezydenta postępowaniami administracyjnymi, zakończonymi decyzjami. W przypadku oferty C - należy wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonane zostały min. 2 dokumentacje w zakresie opisanym w części C. W przypadku oferty G - należy wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonane zostały min. 2 dokumentacje w zakresie opisanym w części G.

III.3.3) Potencjał techniczny

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wyznaczone przez niego osoby do realizacji powyższego zamówienia posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresie min. 1, 2 w przypadku części A, B, C, D, E, F, G - a w przypadku części D także i z zakresu 5.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2013 godzina 09:30, miejsce: Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. nr 10- Biuro Obsługi Interesantów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część A.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie w 2013 roku prac geodezyjnych obejmujących opracowania dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziałów geodezyjnych w celu wydzielenia gruntów pod budynkami i działek dożywotniego użytkowania celem nadania na własność osobom fizycznym w trybie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników - zamówienie obejmuje teren powiatu białostockiego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.50.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część B.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie w 2013 roku prac geodezyjnych obejmujących opracowania dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziałów geodezyjnych w celu wydzielenia działek do zwrotu byłym właścicielom, uregulowania stanu prawnego nieruchomości z urzędu lub co do której strona wystąpiła z roszczeniami - zamówienie obejmuje teren powiatu białostockiego i finansowane będzie ze środków dotacji.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.50.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część C.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie w 2013 roku prac geodezyjnych obejmujących opracowania dokumentacji geodezyjnej dotyczącej opracowania dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb postępowań mających na celu aktualizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego w trybie przepisów § 37 i 38, Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków, obejmującej granice wspólne dla działek wymienionych poniżej oznaczonych numerami: 1) 476/9 i 476/3, 476/4, 476/5, 476/6, 476/7, 476/8; 2) 476/3, 476/4, 476/5, 476/6, 476/7, 476/8 i 475/6, 475/7, 475/8, 475/9, 475/10, 475/11; 3) 475/6, 475/7, 475/8, 475/9 i 475/5 oraz 474/16 i 475/11; 4) 474/11 i 474/10, 474/12, 474/13, 474/14; 5) 474/10, 474/12, 474/13, 474/14, 474/15, 474/16 i 473/16, 473/18, 473/15, 473/14, 473/13, 473/12, 473/11, 473/10; 6) 473/15, 473/14, 473/13, 473/12, 473/11, 473/10 i 473/17; 7) 472/4 i 472/5, 472/6, 472/7 oraz 472/9, 472/8 i 473/16 i 473/18; 8) 471 i 472/5, 472/6, 472/7, 472/8, 472/9 położonych w obrębie Niewodnica Kościelna gm. Turośń Kościelna; 9) 983 i 984, 985, 986, 1029/3, 1029/2, 982, 981, 980, 979 oraz 984 i 985, 985 i 986; 10) 915/25 i 1029/1, 981, 980, 979, 978 położonych w obrębie Czarna Białostocka.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.50.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 140.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część D.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie w 2013 roku prac geodezyjnych obejmujących opracowania dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziałów geodezyjnych w celu zbycia lub rozdysponowania nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, bądź innych nieruchomości co do których zajdzie potrzeba uporządkowania zapisów w ewidencji gruntów, w tym między innymi dotyczących takich działek, uporządkowania zapisów w ewidencji gruntów, w tym między innymi dotyczących działek, które powstały w następstwie wykonania prac geodezyjnych oraz scaleniowo - wymiennych i w toku tych prac błędnie ustalono ich stany prawne - zamówienie obejmuje teren powiatu białostockiego i finansowane będzie ze środków dotacji.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.50.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Część E.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie w 2013 roku prac geodezyjnych obejmujących opracowania dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziałów geodezyjnych na terenie miasta Białystok, w celu wydzielenia działek do zwrotu byłym właścicielom, uregulowania stanu prawnego nieruchomości z urzędu lub co do której strona wystąpiła z roszczeniami, a wojewoda wyznaczył do prowadzenia sprawy Starostę Powiatu Białostockiego - zamówienie finansowane będzie ze środków dotacji.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.50.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Część F.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie w 2013 roku prac geodezyjnych obejmujących opracowania dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziałów geodezyjnych w celu zbycia lub rozdysponowania nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Białostockiego, bądź też uporządkowania zapisów w ewidencji gruntów, w tym między innymi dotyczących działek, które powstały w następstwie wykonania prac geodezyjnych oraz scaleniowo-wymiennych i w toku tych prac błędnie ustalono ich stany prawne oraz dokumentacji geodezyjnej podziału nieruchomości drogowych stanowiących w części własność Powiatu Białostockiego, a w części własność gminy lub innej jednostki, a wykazanych w operacie ewidencyjnym jako jedna nieruchomość (średnia długość dzielonej nieruchomości drogowej - ok. 1 km - zamówienie obejmuje teren powiatu białostockiego i finansowane będzie ze środków powiatu (w zdecydowanej większości będą to podziały na dwie działki).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.50.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Część G.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie w 2013 roku prac geodezyjnych obejmujących opracowania dokumentacji geodezyjnej dotyczącej opracowania dwóch egzemplarzy dokumentacji geodezyjnej i prawnej wraz z wyznaczeniem punktów granicznych gruntów Skarbu Państwa, przekazywanych w zarząd administracji leśnej - zamówienie obejmuje teren powiatu białostockiego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.50.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiesław Pusz - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 14-03-2013

Data udostępnienia w BIP: 14-03-2013 14:54

Data modyfikacji informacji: 15-03-2013 10:55