zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Białystok, 19.12.2013

OR.272.23.2013

  

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  

          Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm./ Zamawiający informuje, iż w wyniku dokonanej oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 3 000 000 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Białostockiego na 2013 rok jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Powszechną Kasę Oszczędności BANK POLSKI S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Białymstoku Al. 1000-lecia PP 6, 15-111 Białystok. Oferta otrzymała 100,00 punktów.

         Zgodnie z art. 94 ust 2 pkt. 3) lit a) ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

        Jednocześnie informuję, iż oferty złożyli również:

  1. Bank Spółdzielczy w Białymstoku ul. Zamenhoffa 4, 15-435 Białystok, oferta otrzymała 68,90 punktów,
  2. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok, oferta otrzymała 90,44 punktów,
  3. Bank Polska Kasa Opieki S.A. Podlaskie Centrum Korporacyjne ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok, oferta otrzymała 98,46 punktów,
  4. Bank Ochrony Środowiska S.A. Centrum Korporacyjne w Olsztynie ul. Piękna 1 15-282 Białystok – oferta otrzymała 80,96 punktów.

 

 

 

Podpisał:

Wiesław Pusz- Starosta

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiesław Pusz - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-12-2013

Data udostępnienia w BIP: 19-12-2013 15:00

Data modyfikacji informacji: 19-12-2013 15:00