ogłoszenie o zamówieniu

 

Białystok: Zakup nowego samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku
Numer ogłoszenia: 62310 - 2013; data zamieszczenia: 14.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 740 39 51, faks 85 740 39 82.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatbialostocki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup nowego samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: - dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego, - rok produkcji 2012 lub 2013, - rodzaj paliwa: olej napędowy, - silnik wysokoprężny DIESEL z turbodoładowaniem, - moc silnika nie mniejsza niż 110 KM, - pojemność skokowa nie większa niż 1800 cm3, - napęd na obie osie, - ilość miejsc - nie mniejsza niż 5, - skrzynia 6 biegowa, manualna, - hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej, - układ zabezpieczający blokowania kół - ABS, - system stabilizacji toru jazdy - ESP, - system zapobiegający poślizgowi kół napędowych - ASR, - wspomaganie układu kierowniczego, - minimum 2 poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera obok kierowcy, - immobiliser, - autoalarm, - centralny zamek sterowany pilotem i kluczykiem, - lakier metalizowany, kolor do wyboru przez zamawiającego z oferowanych kolorów przez producenta, - szyby boczne przednie i tylne sterowane elektrycznie, - szyby przyciemniane - atermiczne, - elektrycznie podgrzewane i regulowane lusterka zewnętrzne, - lusterko wsteczne wewnętrzne, - zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz, - pokrowce ochronne na siedzenia, - klimatyzacja min. manualna, - kanał doprowadzający ciepłe/zimne powietrze do przestrzeni pasażerskiej, - regulacja wysokości kolumny kierownicy, - fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem, - pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach, - podsufitka tapicerowana, - pełne poszycie ścian bocznych, - radioodtwarzacz z CD/Mp3 z kompletem głośników, - trójkąt ostrzegawczy, - atestowana gaśnica z aktualnym atestem, - felgi aluminiowe 16, - pełnowymiarowe koło zapasowe, - dodatkowy komplet opon zimowych z felgami i pełnymi kołpakami, - apteczka samochodowa, - komplet narzędzi min. podnośnik samochodowy i klucz do kół, wkrętak, klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora, - hak holowniczy, - linka holownicza, - wielkość zużywanej energii [obliczona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 96 poz. 559) jako iloczyn zużycia paliwa [l/km] i wartości energetycznej paliwa równej 36[MJ/l] mniejsza lub równa 220 [MJ/km], -wielkość emisji dwutlenku węgla [obliczona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 96 poz. 559)] mniejsza lub równa 137 [g/km], - wielkość łączna emisji: tlenków azotu, cząstek stałych, węglowodanów [obliczona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 96 poz. 559)] mniejsza lub równa 0,230 [g/km], - samochód spełniający wymogi EURO 5 w zakresie emisji spalin. GWARANCJE: - gwarancja na mechanizmy bez limitu przebiegu min. 2 lata od dnia odbioru, - gwarancja na lakier min. 2 lata od dnia odbioru, - gwarancja na perforację nadwozia min. 10 lat od dnia odbioru. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił co najmniej 1 autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie miasta Białystok. Brak jakiegokolwiek z wymienionych powyżej wymogów spowoduje odrzucenie oferty. Najpóźniej w dniu dostawy samochodu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wyciąg ze świadectwa homologacji.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona na okres związania ofertą wadium. Wysokość wadium dla całego zamówienia wynosi 2 000,00 zł. 2.Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert. 3.Wadium może być wniesione w następujących formach: -w pieniądzu -w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym -w gwarancjach bankowych -w gwarancjach ubezpieczeniowych -w poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 ze zmianami). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Białymstoku: Bank PKO BP S.A. 46 10201332 0000 1102 0385 2449 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które do terminu składania ofert, znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Poręczenia lub gwarancję należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 123, lub przekazać za pośrednictwem poczty. Za skuteczne wniesienie wadium w poręczeniu lub gwarancji Zamawiający uważa złożenie do terminu składania ofert oryginału poręczenia lub gwarancji. 5.Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy 6.Zamawiający zatrzyma wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. nr 123.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.02.2013 godzina 09:30, miejsce: Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. nr 10.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiesław Pusz - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 14-02-2013

Data udostępnienia w BIP: 14-02-2013 14:22

Data modyfikacji informacji: 14-02-2013 14:22