ogłoszenie o zamówieniu

 

Białystok: Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim wyposażonego w najazdy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Uhowie

Numer ogłoszenia: 57224 - 2013; data zamieszczenia: 12.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Białostockiego, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7403951, faks 085 7403982.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatbialostocki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim wyposażonego w najazdy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Uhowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: -dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego (8 miejsc +kierowca) przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, wyposażonego w najazdy, -rok produkcji 2012 lub 2013, -rodzaj paliwa: olej napędowy, -silnik wysokoprężny DIESEL z turbodoładowaniem, -moc silnika nie mniejsza niż 130 KM, -pojemność skokowa minimum 1900 cm3, -skrzynia 6 biegowa, manualna, -rozstaw osi min. 3400 mm, -masa całkowita (DMC) 3000-3500 kg, -hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej, -układ zabezpieczający blokowania kół - ABS, -system stabilizacji toru jazdy - ESP, -system zapobiegający poślizgowi kół napędowych - ASR, -wspomaganie układu kierowniczego, -minimum 2 poduszki powietrzne: kierowcy i pasażerów obok kierowcy, -immobiliser, -autoalarm, -centralny zamek sterowany pilotem i kluczykiem, -drzwi przesuwne boczne z prawej strony, -tylna klapa przeszklona (z wycieraczką i szybą tylną ogrzewaną oraz spryskiwaczem). Zamawiający dopuszcza również samochód z tylnymi drzwiami dwuskrzydłowymi. -kolor do wyboru przez zamawiającego z oferowanych kolorów przez producenta, -nadwozie samochodu w pełni przeszklone, -stanowisko wózka inwalidzkiego wraz z najazdami, -atestowane mocowanie do wózka inwalidzkiego (listwy w podłodze, pasy do mocowania wózka, pas biodrowy bezpieczeństwa dla osoby na wózku inwalidzkim), -szyby boczne przednie elektrycznie sterowane, -szyby przyciemniane - atermiczne, -elektrycznie podgrzewane i regulowane lusterka zewnętrzne, -lusterko wsteczne wewnętrzne, -światła przeciwmgielne, -adaptacyjne światła stop, -oświetlenia wnętrza z tyłu, -zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz, -szybkie mocowanie rzędów siedzeń, -pokrowce ochronne na siedzenia, -podłogi wyłożone odporną na uszkodzenia mechaniczne, łatwo zmywalną i antypoślizgową wykładziną, -klimatyzacja min. manualna, -kanał doprowadzający ciepłe/zimne powietrze do przestrzeni pasażerskiej, -regulacja wysokości kolumny kierownicy, -fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem, -kanapa 3-miejscowa lub 3 fotele w II rzędzie siedzeń, uchylny fotel zewnętrzny, -kanapa 3-miejscowa lub 3 fotele w III rzędzie siedzeń, -pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach, -podsufitka tapicerowana, -pełne poszycie ścian bocznych, -radioodtwarzacz z CD/Mp3 z kompletem 4 głośników, -dywaniki gumowe dla trzech rzędów foteli, -trójkąt ostrzegawczy, -atestowana gaśnica z aktualnym atestem, -pełnowymiarowe koło zapasowe, -komplet opon (dodatkowy komplet opon zimowych z felgami i pełnymi kołpakami), -apteczka samochodowa, -komplet narzędzi min. podnośnik samochodowy i klucz do kół, wkrętak, klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora, -hak holowniczy, -linka holownicza, -oznakowanie samochodu dla osób niepełnosprawnych, -wielkość zużywanej energii [obliczona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 96 poz. 559) jako iloczyn zużycia paliwa [l/km] i wartości energetycznej paliwa równej 36[MJ/l] mniejsza lub równa 288 [MJ/km], -wielkość emisji dwutlenku węgla [obliczona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 96 poz. 559)] mniejsza lub równa 205 [g/km], -wielkość łączna emisji: tlenków azotu, cząstek stałych, węglowodanów [obliczona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 96 poz. 559)] mniejsza lub równa 0,230[g/km], -samochód spełniający wymogi EURO 5 w zakresie emisji spalin. GWARANCJE: -gwarancja na mechanizmy bez limitu przebiegu min. 2 lata od dnia odbioru, -gwarancja na lakier min 2 lata od dnia odbioru, -gwarancja na perforację nadwozia min 10 lat od dnia odbioru. Brak jakiegokolwiek z wymienionych powyżej wymogów spowoduje odrzucenie oferty. Najpóźniej w dniu dostawy samochodu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wyciąg ze świadectwa homologacji oraz inne dokumenty niezbędne przy rejestracji samochodu jako przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona na okres związania ofertą wadium. Wysokość wadium dla całego zamówienia wynosi 3 000,00 zł. 2.Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert. 3.Wadium może być wniesione w następujących formach: -w pieniądzu -w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym -w gwarancjach bankowych -w gwarancjach ubezpieczeniowych -w poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 ze zmianami). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Białymstoku: Bank PKO BP S.A. 46 10201332 0000 1102 0385 2449 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które do terminu składania ofert, znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Poręczenia lub gwarancję należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 123, lub przekazać za pośrednictwem poczty. Za skuteczne wniesienie wadium w poręczeniu lub gwarancji Zamawiający uważa złożenie do terminu składania ofert oryginału poręczenia lub gwarancji. 5.Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy 6.Zamawiający zatrzyma wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Niewniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust 2 pkt. 2). Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą..

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. nr 123.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.02.2013 godzina 09:30, miejsce: Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. nr 10.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiesław Pusz - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 12-02-2013

Data udostępnienia w BIP: 12-02-2013 10:44

Data modyfikacji informacji: 12-02-2013 10:44