ogłoszenie o zamówieniu

 

Białystok: Wykonanie w roku 2013 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości

Numer ogłoszenia: 132044 - 2013; data zamieszczenia: 04.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 740 39 51, faks 85 740 39 82.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie w roku 2013 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie w roku 2013 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową) położonych na terenie powiatu białostockiego, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących: Część A: nieruchomości, wymienionych poniżej, które przejęte zostały pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - w celu ustalenia za nie wysokości odszkodowania, przy wycenie wartości nieruchomości należy uwzględnić zmiany wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 165, poz. 985) - ogłoszone w dniu 11 sierpnia 2011r., weszło w życie i obowiązuje od 26 sierpnia 2011r; 1.Obręb Krupniki, gm. Choroszcz - działki oznaczone nr 47/14, 47/16 o łącznej pow. 0.0183 ha, KW BI1B/00092069/0, dec. lokalizacyjna nr 5/2008 znak AR.7331-1/08 z dn. 30.04.2008r. (droga gminna) nr spr. GKN.II.7222-2-13/09 - zastosować się do zaleceń sądu WSA w Białymstoku z wyroku sygn. akt II SA/Bk 479/12 2.Obr. Księżyno, gm. Juchnowiec Kościelny - działki oznaczone nr 3/3, 4/3 o łącznej pow. 0,0113 ha, KW BI1B/00027937/0, działka nr 5/3 o pow. 0,0028 ha, KW BI1B/00087878/6 dec. lokalizacyjna nr 5/2008 znak AR.7331-11/09 z dn. 16.11.2009r. (droga gminna) sprawa Nr GKN.II.7222-2-87/09 - zastosować się do zaleceń sądu WSA w Białymstoku z wyroku sygn. akt II SA/Bk 691/12; 3.Obręb HALICKIE, gm. Zabłudów - 22 działki wymienione poniżej, decyzja zrid AR.6740.03.3.2012 z dn. 31.07.2012r. (droga powiatowa) wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: -działka nr 94/1 o pow. 0,0020 ha, działka nr 97/1 o pow. 0,0028 ha, KW BI1B/00025619/1 - nr spr. 57.2012 -działka nr 95/1 o pow. 0,0058 ha, KW BI1B/00095562/7 - nr spr. 58.2012; -działka nr 96/1 o pow. 0,0033 ha, KW BI1B/00125286/8 - nr spr. 59.2012; -działka nr 99/1 o pow. 0,0058 ha, KW BI1B/00123011/6 - nr spr.60.2012; -działka nr 649/7 o pow. 0,0155 ha, KW BI1B/00203074/0 - nr spr. 61.2012; -działka nr 26/9 o pow. 0,0152 ha, KW BI1B/00026083/1 - nr spr. 62.2012; -działka nr 28/12 o pow. 0,0091 ha, KW BI1B/00131655/1 - nr spr. 63.2012; -działka nr 93/45 o pow. 0,0100 ha, działka nr 93/47 o pow. 0,0039 ha, działka nr 93/49 o pow. 0,0026 ha, KW BI1B/00101283/3 - nr spr. 65.2012; -działka nr 93/51 o pow. 0,0009 ha, KW BI1B/00205031/1 - nr spr. 66.2012; -działka nr 100/26 o pow. 0,0051 ha, KW BI1B/00126758/5 - nr spr. 67.2012; -działka nr 100/28 o pow. 0,0071 ha, KW BI1B/00126464/7 - nr spr. 68.2012; -działka nr 100/30 o pow. 0,0317 ha, KW BI1B/00136104/9 - nr spr. 69.2012; -działka nr 100/32 o pow. 0,0034 ha, KW BI1B/00126759/2 - nr spr. 70.2012; -działka nr 138/3 o pow. 0,0036 ha, KW BI1B/00049024/7 - nr spr. 71.2012; -działka nr 93/55 o pow. 0,0029 ha, działka nr 93/59 o pow. 0,0050 ha, działka nr 93/57 o pow. 0,0033 ha, KW BI1B/00151101/9 - nr spr. 72.2012; -działka nr 434/1 o pow. 0,0010 ha, KW BI1B/00169963/8; działka nr 257/1 o pow. 0,0089 ha, KW BI1B/00071375/... - nr spr. 2.2013; Łącznie 27 działek. Część B: nieruchomości gruntowej zainwestowanej przez Polski Związek Działkowców, położonej w Kleosinie gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej jako działki w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi: 371/43 o pow. 0.5114 ha, 371/39 o pow. 0.847 ha, 371/57 o pow. 0.1884 ha, 371/59 o pow. 0.1351 ha. Celem wyceny jest określenie wartości prawa własności nieruchomości podlegającej zwrotowi na rzecz byłych właścicieli (w tym wysokość zwaloryzowanego odszkodowania z tytułu zwrotu) oraz prawa własności znajdujących się na nieruchomości (w całości lub w części) - budynków, budowli oraz nasadzeń trwałych i kultur wieloletnich. W obszarze działki 371/43 wg stanu na rok 2001 znajdowało się: -część działki pracowniczej nr 5 - namiot foliowy, nasadzenia wieloletnie; -część działki pracowniczej nr 9 - altanka, przyłącze elektryczne, ogrodzenie, chodnik betonowy, studnia, treliaż 4, kompostownik, zestaw rekreacyjny, nasadzenia wieloletnie, rośliny ozdobne; -działka pracownicza na 13 - altana, przyłącze kablowe, ogrodzenie, chodnik betonowy, studnia, nasadzenia wieloletnie, rośliny ozdobne; -część działki pracowniczej nr 6 - altanka, ogrodzenie, chodnik betonowy, studnia, nasadzenia wieloletnie; -część działki pracowniczej nr 17 - altanka, instalacja elektryczna, ogrodzenie, chodnik betonowy, studnia, treliaż 2, oczko wodne, kładka nad oczkiem, nasadzenia wieloletnie, rośliny ozdobne, skalniaki; -część działki pracowniczej nr 21 - przyłącze kablowe, ogrodzenie, rabata, obrzeże trawnikowe betonowe; -działka pracownicza na 10 - altana, przyłącze kablowe, ogrodzenie, chodnik z płytek betonowych, chodnik betonowy, studnia, kompostownik, namiot foliowy, nasadzenia wieloletnie, rośliny ozdobne; -działka pracownicza na 14 - altanka, instalacja kablowa, ogrodzenie, chodnik betonowy, studnia, kompostownik, szklarnia, tunel foliowy, pergola stalowa, nasadzenia wieloletnie, rośliny ozdobne; -część działki pracowniczej nr 18 - altanka, instalacja kablowa, ogrodzenie, chodnik betonowy, studnia, treliaż 3, wiata na drewno, nasadzenia wieloletnie, rośliny ozdobne; -część działki pracowniczej nr 3 - altanka, przyłącze kablowe, ogrodzenie, chodnik betonowy, opaska betonowa, studnia, nasadzenia wieloletnie; -działka pracownicza na 7 - fundament, studnia, ogrodzenie, kompostownik, namiot foliowy, nasadzenia wieloletnie, rośliny ozdobne; -działka pracownicza na 11 - altanka, instalacja kablowa, ogrodzenie, studnia, chodnik z płytek betonowych, kompostownik, namiot foliowy, pergola, treliaż, nasadzenia wieloletnie, rośliny ozdobne; -działka pracownicza na 15 - studnia, nasadzenia wieloletnie, rabata kwiatowa; -część działki pracowniczej nr 19 - ogrodzenie, nasadzenia wieloletnie, rabata kwiatowa; -część działki pracowniczej nr 4 - altana, przyłącze kablowe, ogrodzenie, studnia, nasadzenia wieloletnie, rabaty kwiatowe; -działka pracownicza na 8 - altanka, instalacja kablowa, ogrodzenie, chodnik betonowy, studnia, kompostownik, treliaż, nasadzenia wieloletnie, rośliny ozdobne; -działka pracownicza na 12 - ogrodzenie, studnia, nasadzenia wieloletnie, krzewy ozdobne; -część działki pracowniczej nr 16 - altanka, instalacja kablowa, ogrodzenie, chodnik betonowy, tunel foliowy, studnia, oczko wodne, kompostownik, skalniak, treliaż, drabinka, nasadzenia wieloletnie, rośliny ozdobne; -ogrodzenie zewnętrzne ogrodu działkowego; -kablowa linia elektryczna; W obszarze działki 371/39 wg stanu na rok 2001 znajdowało się: -część działki pracowniczej nr 1 - altanka, ogrodzenie, studnia, nasadzenia wieloletnie, rośliny ozdobne; -część działki pracowniczej nr 2 - ogrodzenie; -część działki pracowniczej nr 5; -część działki pracowniczej nr 80; -część działki pracowniczej nr 86; -część działki pracowniczej nr 81 - altana, ogrodzenie, chodnik betonowy, nasadzenia wieloletnie, rośliny ozdobne; -część działki pracowniczej nr 76 - altana, ogrodzenie, chodnik betonowy, wiata, studnia, nasadzenia wieloletnie, rośliny ozdobne; -ogrodzenie zewnętrzne ogrodu działkowego; W obszarze działki 371/57 wg stanu na rok 2001 znajdowało się: -część działki pracowniczej nr 57 - altanka, przyłącze, ogrodzenie, studnia, szklarnia, nasadzenia wieloletnie, rośliny ozdobne; -część działki pracowniczej nr 61 - ogrodzenie, nasadzenia wieloletnie, rośliny ozdobne; -część działki pracowniczej nr 65 - ogrodzenie; -część działki pracowniczej nr 54 - ogrodzenie, nasadzenia wieloletnie, rośliny ozdobne; -część działki pracowniczej nr 58 - altanka, wiata, przyłącze kablowe, ogrodzenie, studnia, nasadzenia wieloletnie, rośliny ozdobne; -część działki pracowniczej nr 62 - ogrodzenie, przyłącze kablowe, nasadzenia wieloletnie, rośliny ozdobne; -część działki pracowniczej nr 51 - ogrodzenie, nasadzenia wieloletnie, rośliny ozdobne; -część działki pracowniczej nr 55 - ogrodzenie, studnia, nasadzenia wieloletnie, rośliny ozdobne; -część działki pracowniczej nr 59 - altana, ogrodzenie, nasadzenia wieloletnie, rośliny ozdobne; -część działki pracowniczej nr 52 - fundament, przyłącze kablowe, ogrodzenie, nasadzenia wieloletnie, rośliny ozdobne; -część działki pracowniczej nr 56 - altana, ogrodzenie, studnia, przyłącze kablowe, chodnik betonowy, nasadzenia wieloletnie, rośliny ozdobne; -część działki pracowniczej nr 60 - ogrodzenie, rośliny ozdobne; W obszarze działki 371/59 wg stanu na rok 2001 znajdowało się: -część działki pracowniczej nr 65 - ogrodzenie, przyłącze kablowe, nasadzenia wieloletnie, rośliny ozdobne; -część działki pracowniczej nr 69 - ogrodzenie, chodnik betonowy, nasadzenia wieloletnie, rośliny ozdobne; -część działki pracowniczej nr 66 - altana, ogrodzenie, przyłącze kablowe, chodnik, nasadzenia wieloletnie, rośliny ozdobne; -część działki pracowniczej nr 70 - fundament, ogrodzenie, nasadzenia wieloletnie, rośliny ozdobne; -część działki pracowniczej nr 63 - altana, ogrodzenie, nasadzenia wieloletnie, rośliny ozdobne; -część działki pracowniczej nr 67 - altana, ogrodzenie, nasadzenia wieloletnie, -rośliny ozdobne; -część działki pracowniczej nr 64 - altana, ogrodzenie, przyłącze kablowe, studnia, chodnik, namiot foliowy, kompostownik, nasadzenia wieloletnie, rośliny ozdobne; -część działki pracowniczej nr 68 - ogrodzenie; -część działki pracowniczej nr 60 - ogrodzenie; Podstawę materialno prawną sporządzania wyceny stanowią przepisy: -ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, -rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 165, poz. 985), -ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw. Przedmiot zamówienia w każdej części musi posiadać co najmniej dwuletnią gwarancję.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.90.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał min. 2 zamówienia odpowiadające charakterowi zamówienia pkt. A i min. 1 zamówienie odpowiadające charakterowi zamówienia pkt. B lub podobne. Wyceny winny być wykonane na zamówienie organów administracji publicznej w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami administracyjnymi.

III.3.3) Potencjał techniczny

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wyznaczone przez niego osoby do realizacji powyższego zamówienia posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania szacowania nieruchomości.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza 2 15-569 Białystok.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2013 godzina 09:30, miejsce: Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza 2 15-569 Białystok, pok. nr 10- Biuro Obsługi Interesantów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część A.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie w roku 2013 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową) położonych na terenie powiatu białostockiego, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących nieruchomości, które przejęte zostały pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - w celu ustalenia za nie wysokości odszkodowania; przy wycenie wartości nieruchomości należy uwzględnić zmiany wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 165, poz. 985) - ogłoszone w dniu 11 sierpnia 2011r., weszło w życie i obowiązuje od 26 sierpnia 2011r.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.90.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 70.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część B.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie w roku 2013 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową) położonych na terenie powiatu białostockiego, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących nieruchomości gruntowej zainwestowanej przez Polski Związek Działkowców, położonej w Kleosinie gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej jako działki w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi: 371/43 o pow. 0.5114 ha, 371/39 o pow. 0.847 ha, 371/57 o pow. 0.1884 ha, 371/59 o pow. 0.1351 ha. Celem wyceny jest określenie wartości prawa własności nieruchomości podlegającej zwrotowi na rzecz byłych właścicieli (w tym wysokość zwaloryzowanego odszkodowania z tytułu zwrotu) oraz prawa własności znajdujących się na nieruchomości (w całości lub w części) - budynków, budowli oraz nasadzeń trwałych i kultur wieloletnich.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.90.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 70.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiesław Pusz - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 04-04-2013

Data udostępnienia w BIP: 04-04-2013 14:50

Data modyfikacji informacji: 04-04-2013 14:50