ogłoszenie o zamówieniu

Białystok: Dostawa dwóch mikrobusów 9-cio miejscowych oraz przystosowanie ich do przewozu 8 osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim, wyposażenie w najazdy.
Numer ogłoszenia: 187485 - 2013; data zamieszczenia: 16.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Białostockiego , ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7403951, faks 085 7403982.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatbialostocki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa dwóch mikrobusów 9-cio miejscowych oraz przystosowanie ich do przewozu 8 osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim, wyposażenie w najazdy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch mikrobusów 9-cio miejscowych oraz ich przystosowanie do przewozu 8 osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim, wyposażenie w najazdy. 1. Każdy z oferowanych mikrobusów musi spełniać następujące minimalne wymagania: - rok produkcji: 2013, - rodzaj paliwa: olej napędowy, - silnik wysokoprężny DIESEL z turbodoładowaniem, - moc silnika nie mniejsza niż 130 KM, - pojemność skokowa nie mniejsza niż 1900 cm3 oraz nie większa niż 2200 cm3, - skrzynia manualna, - rozstaw osi minimum 3400 mm, - masa całkowita (DMC) 3000-3500 kg, - hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej, - układ zabezpieczający blokowania kół - ABS, - system stabilizacji toru jazdy - ESP, - system zapobiegający poślizgowi kół napędowych - ASR, - wspomaganie układu kierowniczego, - minimum 2 poduszki powietrzne: kierowcy i pasażerów obok kierowcy, - immobiliser, - autoalarm, - centralny zamek sterowany pilotem i kluczykiem, - drzwi przesuwne boczne z prawej strony, - tylna klapa przeszklona (z wycieraczką i szybą tylną ogrzewaną oraz spryskiwaczem). Zamawiający dopuszcza również mikrobus z tylnymi drzwiami dwuskrzydłowymi. - kolor do wyboru przez zamawiającego z oferowanych kolorów przez producenta, - lakier metalik, - nadwozie samochodu w pełni przeszklone, - szyby boczne przednie elektrycznie sterowane, - szyby przyciemniane - atermiczne, - elektrycznie podgrzewane i regulowane lusterka zewnętrzne, - lusterko wsteczne wewnętrzne, - światła przeciwmgielne, - adaptacyjne światła stop, - oświetlenia wnętrza z tyłu, - zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz, - szybkie mocowanie rzędów siedzeń, - pokrowce ochronne na siedzenia, - klimatyzacja min. manualna, - kanał doprowadzający ciepłe/zimne powietrze do przestrzeni pasażerskiej, - regulacja wysokości kolumny kierownicy, - fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem, - kanapa 3-miejscowa lub 3 fotele w II rzędzie siedzeń, uchylny fotel zewnętrzny, - kanapa 3-miejscowa lub 3 fotele w III rzędzie siedzeń, - podsufitka tapicerowana, - pełne poszycie ścian bocznych, - radioodtwarzacz z CD/Mp3 z kompletem głośników, - dywaniki gumowe dla trzech rzędów foteli, - trójkąt ostrzegawczy, - atestowana gaśnica z aktualnym atestem, - pełnowymiarowe koło zapasowe, - komplet opon (dodatkowy komplet opon letnich z felgami i pełnymi kołpakami), - apteczka samochodowa, - komplet narzędzi min. podnośnik samochodowy i klucz do kół, wkrętak, klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora, - hak holowniczy, - linka holownicza, - oznakowanie samochodu dla osób niepełnosprawnych, - wielkość zużywanej energii [obliczona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 96 poz. 559) jako iloczyn zużycia paliwa [l/km] i wartości energetycznej paliwa równej 36[MJ/l] mniejsza lub równa 288 [MJ/100km], - wielkość emisji dwutlenku węgla [obliczona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 96 poz. 559)] mniejsza lub równa 205 [g/km], - wielkość łączna emisji: tlenków azotu, cząstek stałych, węglowodanów [obliczona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 96 poz. 559)] mniejsza lub równa 0,230 [g/km], - pojazd spełniający wymogi EURO 5 w zakresie emisji spalin. 2. Przystosowanie dwóch mikrobusów do przewozu osoby na wózku inwalidzkim będzie polegało na zrobieniu: - stanowiska wózka inwalidzkiego wraz z najazdami, - atestowanych mocowań do wózka inwalidzkiego (listwy w podłodze, pasy do mocowania wózka, pas biodrowy bezpieczeństwa dla osoby na wózku inwalidzkim), Zgodnie z obowiązującymi przepisami przystosowanie pojazdu do przewozu osoby na wózku inwalidzkim będzie możliwe po uzyskaniu stałego dowodu rejestracyjnego na dostarczone mikrobusy. GWARANCJE: - gwarancja na mechanizmy bez limitu przebiegu min. 2 lata od dnia odbioru, - gwarancja na lakier min 2 lata od dnia odbioru, - gwarancja na perforację nadwozia min 10 lat od dnia odbioru..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona na okres związania ofertą wadium. Wysokość wadium dla całego zamówienia wynosi 6 000,00 zł. 2.Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert. 3.Wadium może być wniesione w następujących formach: -w pieniądzu -w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym -w gwarancjach bankowych -w gwarancjach ubezpieczeniowych -w poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 ze zmianami). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Białymstoku: Bank PKO BP S.A. 46 10201332 0000 1102 0385 2449 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które do terminu składania ofert, znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Poręczenia lub gwarancję należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 123, lub przekazać za pośrednictwem poczty. Za skuteczne wniesienie wadium w poręczeniu lub gwarancji Zamawiający uważa złożenie do terminu składania ofert oryginału poręczenia lub gwarancji. 5.Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy 6.Zamawiający zatrzyma wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy

 • nie dotyczy

 • nie dotyczy

 • nie dotyczy

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2013 godzina 09:30, miejsce: Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok pok. nr 10- Biuro Obsługi Interesantów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiesław Pusz - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 16-09-2013

Data udostępnienia w BIP: 16-09-2013 13:12

Data modyfikacji informacji: 16-09-2013 13:12