ogłoszenie o zamówieniu

 

Supraśl: Dostawa mięsa i przetworów mięsnych dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji BUKOWISKO w Supraślu

Numer ogłoszenia: 278181 - 2013; data zamieszczenia: 20.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji "BUKOWISKO" w Supraślu, ul. J. Piłsudskiego 64, 16-030 Supraśl, woj. podlaskie, tel. 85 718 35 45, faks 85 718 35 45.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bukowisko.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mięsa i przetworów mięsnych dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji BUKOWISKO w Supraślu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został wyszczególniony, co do rodzaju i ilości maksymalnych w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Dostawa mięsa i przetworów mięsnych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia. Średnia częstotliwość dostaw mięsa i przetworów mięsnych wynosi od 2 do 3 razy w tygodniu w zależności od potrzeb. 3. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość dostarczanego towaru i oświadcza, że dostarczone artykuły nie są przeterminowane i posiadają termin ważności nie krótszy niż połowa okresu przydatności do spożycia określonego przez producenta. 4. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego, a w szczególności zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: 1) Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z dnia 27 września 2006 r. Nr 171, poz. 1225); 2) Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.); 3) Rozporządzenie WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r.). 5. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie w opakowaniach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego, a w szczególności z: 1) Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 220, poz. 1856 z późn. zm.); 2) Rozporządzeniem WE nr 1935 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG; 3) ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225). 6. Wymagania w zakresie znakowania opakowań: Każde opakowanie musi posiadać etykietę zawierającą, co najmniej następujące dane: 1) nazwa produktu odmiana; 2) termin przydatności do spożycia; 3) masę netto; 4) warunki przechowywania; 5) nazwę i adres producenta. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niepełnej realizacji wartości zamówienia. 8. Wszystkie stwierdzone po odbiorze i zgłoszone przez Zamawiającego wady jakościowe artykułów spożywczych zobowiązują Wykonawcę do bezpłatnej wymiany artykułów spożywczych na wolne od wad w terminie 2 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń jakościowych towaru. Zwrot złej jakości towaru i dostarczenie towaru wolnego od wad następuje na koszt Wykonawcy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.00.00-2, 15.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie dotyczy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie dotyczy

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie dotyczy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie dotyczy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bukowisko.com.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji BUKOWISKO w Supraślu ul. Piłsudskiego 64, 16-030 Supraśl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2013 godzina 09:30, miejsce: Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji BUKOWISKO w Supraślu ul. Piłsudskiego 64, 16-030 Supraśl.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wacław Muszyński - Dyrektor

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 20-12-2013

Data udostępnienia w BIP: 20-12-2013 12:38

Data modyfikacji informacji: 20-12-2013 12:38