ogłoszenie o zamówieniu

 

Białystok: Wykonanie w roku 2013 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości

Numer ogłoszenia: 37462 - 2013; data zamieszczenia: 28.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 740 39 51, faks 85 740 39 82.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie w roku 2013 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie w roku 2013 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową) położonych na terenie powiatu białostockiego, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących: Część A: nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi publiczne oraz wydzielonych pod drogi w trybie przepisów art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami; Część B: nieruchomości gruntowych do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i z tytułu trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa, a także gruntów niezabudowanych nabywanych lub zbywanych przez Skarb Państwa oraz nieruchomości objętych przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; Część C: nieruchomości gruntowych niezabudowanych (w skład których mogą wchodzić inne poza gruntem elementy wyceny, np. drzewostan, ogrodzenia, chodniki itp. z wyłączeniem budynków), dla których prowadzone jest postępowanie administracyjne o wywłaszczenie, ustalenie wysokości odszkodowania, zwrot nieruchomości uprzednio wywłaszczonych na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także z tytułu unieważnienia decyzji wywłaszczeniowej w części ustalenia wysokości odszkodowania - w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami - zamówienie dotyczy także nieruchomości położonych na terenie m. Białystok; Część D: nieruchomości gruntowych do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność Powiatu, a także gruntów niezabudowanych nabywanych lub zbywanych przez Powiat Białostocki; Część E: nieruchomości, wymienionych poniżej, które przejęte zostały pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - w celu ustalenia za nie wysokości odszkodowania; przy wycenie wartości nieruchomości należy uwzględnić zmiany wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 165, poz. 985) - ogłoszone w dniu 11 sierpnia 2011r., weszło w życie i obowiązuje od 26 sierpnia 2011r; 1. Obręb Krupniki, gm. Choroszcz - 7 działek, dec. lokalizacyjna nr 5/2008 znak AR.7331-1/08 z dn. 30.04.2008r. (droga gminna) wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1) działka nr 63/17 o pow. 0,0048 ha, KW BI1B/00149855/2 - nr spr. GKN.II.7222-2-9/08 - zastosować się do zaleceń sądu WSA w Białymstoku z wyroku sygn. akt II SA/Bk 443/12; 2) działka nr 47/18 o pow. 0,0158 ha, KW BI1B/00021991/4 - nr spr. GKN.II.7222-2-11/08 - zastosować się do zaleceń sądu WSA w Białymstoku z wyroku sygn. akt II SA/Bk 442/12; 3) działka nr 63/12 o pow. 0,0410 ha, KW BI1B/00049545/5 - nr spr. GKN.II.7222-2-66/09; 4) działka nr 191 o pow. 0,0071 ha, działka nr 241 o pow. 0,0209 ha, KW BI1B/00073935/3 - nr spr. GKN.II.7222-2-4/10; 5) działka nr 63/16 o pow. 0,0136 ha, KW BI1B/00037603/3 - nr spr. GKN.II.7222-2-64/09; 6) działka nr 106/9 o pow. 0,0077 ha, KW BI1B/00022535/7 - nr spr. GKN.II.7222-2-14/10; 2. Obręb Złotniki, gm. Juchnowiec Kościelny - działka nr 410/1 o pow. 0,0569 ha, KW BI1B/00113899/1, nr sprawy: GKN.II.7222-2-77/10 - decyzja zrid znak AR.7331D-13/2010 z dn. 15.09.2010r. (droga powiatowa) wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 3. Obręb Wólka, gm. Juchnowiec Kościelny - działka nr 97/5 o pow. 0,0137 ha, KW BI1B/00155239/3, nr sprawy: GKN.II.7222-2-139/10 - decyzja zrid znak AR.7331D-13/2010 z dn. 15.09.2010r. (droga powiatowa) wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 4. Obręb Juchnowiec Dolny, gm. Juchnowiec Kościelny - działka nr 347/19 o pow. 0,0233 ha, KW BI1B/00054458/6, nr sprawy: GKN.II.7222-2-136/10 - decyzja zrid znak AR.7331D-13/2010 z dn. 15.09.2010r. (droga powiatowa) wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 5. Obręb Supruny -Koleśno, gm. Michałowo - 10 działek; obręb Nowa Wola, gm. Michałowo - 1 działka, decyzja zrid AR.6740.03.2.2012 z dn. 04.07.2012r. (droga powiatowa) wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1) działka nr 1876/3 o pow. 0,0300 ha, obr. Nowa Wola, KW BI1B/00129662/6, nr spr. 74.2012; 2) działka nr 289/1 o pow. 0,0446 ha, działka nr 300/1 o pow. 0,0106 ha, działka nr 304/1 o pow. 0,0017 ha, działka nr 305/1 o pow. 0,0007 ha, KW BI1B/00166898/0, obr. Supruny Koleśno - nr spr. 74.2012; 3) działka nr 285/1 o pow. 0,0458 ha, działka nr 287/1 o pow. 0,0175 ha, KW BI1B/00144190/7, działka nr 288/1 o pow. 0,0309 ha, KW BI1B/00206395/7, obr. Supruny Koleśno - nr spr. 75.2012; 4) działka nr 301/1 o pow. 0,0101 ha, KW BI1B/00089173/8, obr. Supruny Koleśno - nr spr. 76.2012; 5) działka nr 302/1 o pow. 0,0142 ha, KW BI1B/00028650/1, obr. Supruny Koleśno - nr spr.77.2012; 6. działka nr 303/1 o pow. 0,0023 ha, KW brak informacji, obr. Supruny Koleśno - nr spr. 78.2012. Część F: nieruchomości, wymienionych poniżej, które przejęte zostały pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - w celu ustalenia za nie wysokości odszkodowania; przy wycenie wartości nieruchomości należy uwzględnić zmiany wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 165, poz. 985) - ogłoszone w dniu 11 sierpnia 2011r., weszło w życie i obowiązuje od 26 sierpnia 2011r; Obręb Rybniki, gm. Wasilków - 24 działki, decyzja zrid AR.6740.03.6.2012 z dn. 04.09.2012r. (droga powiatowa) wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1) działka nr 527/2 o pow. 0,0009 ha, KW BI1B/00166458/4 - nr spr. 104.2012; 2) działka nr 528/2 o pow. 0,0013 ha, działka nr 532/2 o pow. 0,0011 ha, KW BI1B/00177758/7 - nr spr. 105.2012; 3) działka nr 530/11 o pow. 0,0403 ha, działka nr 530/15 o pow. 0,0425 ha, KW BI1B/00047392/3 - nr spr. 106.2012; 4) działka nr 530/13 o pow. 0,0026 ha, KW BI1B/00047445/0 - nr spr. 107.2012; 5) działka nr 543/10 o pow. 0,0162 ha, KW BI1B/00111163/9 - nr spr. 108.2012; 6) działka nr 544/1 o pow. 0,0101 ha, KW BI1B/00120978/1 - nr spr. 109.2012; 7) działka nr 545/1 o pow. 0,0109 ha, KW BI1B/00073925/0 - nr spr. 110.2012; 8) działka nr 546/1 o pow. 0,0181 ha, KW BI1B/00068114/4 - nr spr. 111.2012; 9) działka nr 547/3 o pow. 0,0205 ha, KW BI1B/00060684/4 - nr spr. 112.2012; 10) działka nr 547/5 o pow. 0,0473 ha, KW BI1B/00060685/1 - nr spr. 113.2012; 11) działka nr 616/4 o pow. 0,0755 ha, działka nr 616/5 o pow. 0,0292 ha, działka nr 622/5 o pow. 0,0366 ha, działka nr 624/5 o pow. 0,0596 ha, działka nr 625/9 o pow. 0,0485 ha, działka nr 625/10 o pow. 0,0277 ha, działka nr 625/11 o pow. 0,0071 ha, działka nr 625/13 o pow. 0,0457 ha, działka nr 625/14 o pow. 0,0382 ha, KW BI1B/00109396/4 - nr spr. 114.2012; 12) działka nr 526/6 o pow. 0,0021 ha, KW BI1B/00204659/2 - nr spr. 115.2012; 13) działka nr 526/8 o pow. 0,0247 ha, KW BI1B/00205741/1 - nr spr. 116.2012; 14) działka nr 526/10 o pow. 0,0117 ha, KW BI1B/00202305/2 - nr spr. 117.2012. Przedmiot zamówienia w każdej części musi posiadać co najmniej dwuletnią gwarancję..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.90.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał min. po 2 zamówienia odpowiadające charakterowi poszczególnych zamówień - liczone oddzielnie dla części A, B, C, D, E, F (min. 2 zamówienia do każdej części). Wyceny winny być wykonane na zamówienie organów administracji publicznej w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami administracyjnymi.

III.3.3) Potencjał techniczny

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wyznaczone przez niego osoby do realizacji powyższego zamówienia posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania szacowania nieruchomości.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.02.2013 godzina 09:30, miejsce: Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. nr 10 - Biuro Obsługi Interesantów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część A.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie w roku 2013 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi publiczne oraz wydzielonych pod drogi w trybie przepisów art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.90.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część B.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie w roku 2013 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i z tytułu trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa, a także gruntów niezabudowanych nabywanych lub zbywanych przez Skarb Państwa oraz nieruchomości objętych przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.90.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część C.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie w roku 2013 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych niezabudowanych (w skład których mogą wchodzić inne poza gruntem elementy wyceny, np. drzewostan, ogrodzenia, chodniki itp. z wyłączeniem budynków), dla których prowadzone jest postępowanie administracyjne o wywłaszczenie, ustalenie wysokości odszkodowania, zwrot nieruchomości uprzednio wywłaszczonych na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także z tytułu unieważnienia decyzji wywłaszczeniowej w części ustalenia wysokości odszkodowania - w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami - zamówienie dotyczy także nieruchomości położonych na terenie m. Białystok.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.90.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część D.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie w roku 2013 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność Powiatu, a także gruntów niezabudowanych nabywanych lub zbywanych przez Powiat Białostocki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.90.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Część E.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie w roku 2013 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości które przejęte zostały pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.90.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Część F.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie w roku 2013 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości które przejęte zostały pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - w celu ustalenia za nie wysokości odszkodowania.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.90.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiesław Pusz - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-01-2013

Data udostępnienia w BIP: 28-01-2013 13:14

Data modyfikacji informacji: 28-01-2013 13:14