Białystok, 2005. 10. 20

 

Or.O.3431-19/2005

 

 

OGŁOSZENIE

 o przetargu nieograniczonym

na dostawę autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

 

 

 

Powyższe ogłoszenie, w dniu 20 października 2005 roku, zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, celem publikacji.

 

Zamawiający

Zarząd Powiatu Białostockiego

15-569 Białystok, ul. Borsucza 2

tel. /085/ 7403951,  fax. /085/ 7403982

www.powiatbialostocki.pl

 

Przedmiot zamówienia

kod CPV 34.12.10.00 – 1 - autobusy

Dostawa autobusu (sztuk 1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – liczba miejsc siedzących minimum 35 i dodatkowo 2 miejsca przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich

 

Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wykonawca winien dostarczyć autobus na własny koszt do siedziby Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarneckiego w Łapach, przy ul. Gen. W. Sikorskiego 68.

 

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia do 24 marca 2006 roku.

 

Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie

Wykonawca musi spełnić warunki z  art. 22 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004, Nr 19, poz.177 z późń. zm.), nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnić inne warunki wskazane w siwz

 

Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana wg formuły: spełnia – nie spełnia

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

A. cena ofertowa brutto -  85 %

B. gwarancja na nadwozie autobusu -  1 %

C. gwarancja na silnik /bez osprzętu/, skrzynię biegów, oś tylną – 2 %

D. dodatkowe wyposażenie - 12 %

 

Oferty na czas związania ofertą należy zabezpieczyć wadium w wysokości:  10 000 zł

 

Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać bezpłatnie do dnia 9 grudnia 2005 roku

·        w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Borsucza 2, pokój nr 2 lub w pokoju nr 123 /I piętro/

·        lub po złożeniu wniosku o przekazanie siwz, ze wskazaniem adresu pod który należy ją przekazać

 

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 2 - Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Białymstoku, w terminie do dnia 16 grudnia  2005 roku, do godz. 930.

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2005 roku o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Borsucza 2, w sali konferencyjnej.

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje:

Opublikował: Tomasz Budnik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-12-2005

Data udostępnienia w BIP: 20-10-2005 00:00

Data modyfikacji informacji: 03-01-2006 10:38