zaproszenie do składania ofert cenowych

Białystok, dnia 07.07.2016                  

 OR.271.1.385.2016    

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

 

                Starostwo Powiatowe w Białymstoku, jako Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym dla udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tysięcy euro na wykonanie dokumentacji projektowej w związku z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania w północnej części budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15/1 - realizowanego na podstawie Zarządzenia Nr 9/2014 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 25 kwietnia 2014 r.

               Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia. Oferty cenowe podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Sprzedającego należy przesyłać na adres: przetargi@powiatbialostocki.pl  lub złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul Borsuczej 2 w pokoju nr 10 – Biuro Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Białymstoku do dnia 22 lipca 2016 roku.

               Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w ciągu 14 dni od upływu terminu do ich składania. Główne kryterium oceny ofert stanowi cena brutto za realizację całego zamówienia. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie zawarta umowa.

 

 

Podpisał:

Antoni Pełkowski - Starosta

 

Załącznik:

Opis przedmiotu zamówienia

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Antoni Pełkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 07-07-2016

Data udostępnienia w BIP: 07-07-2016 11:13

Data modyfikacji informacji: 07-07-2016 11:13