obwieszczenie z dnia 24.12.2009r.(W.Arch.)

 
OBWIESZCZENIE
 
 
                        Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227/ Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia o wydaniu w dniu 24 grudnia 2009r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr AR.7351-16-5/2009p, Uniwersytetowi w Białymstoku 15-097 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, obejmującego budowę Wydziału Fizyki oraz Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku oraz zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 30.04.2009r., znak: AR.7351-16-1/2009p (489) obejmującej Uniwersyteckie Centrum Kultury w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku – pierwszy etap projektowy, zlokalizowanego na działce 1018/4, przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku
wraz z: wewnętrzną instalacją gazową, siecią dróg wewnętrznych, miejscami postojowymi, elementami małej architektury: wiata śmietnikowa, Plac Syntezy z fontanną, zalicznikowymi sieciami energetycznymi NN, SN, oświetlenia, stacjami transformatorowymi, kanalizacją deszczową z układem zbiorników retencyjno-ozdobnych, sieciami gazowymi wraz z przyłączami, sieciami i przyłączami sieci cieplnej, zalicznikową siecią wodociągową z przyłączami, zalicznikową siecią kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przyłączem, kanalizacją teletechniczną pierwotną, na działce nr geod. 1018/4 przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku.
 
         Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r, nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z decyzją tą oraz dokumentacją strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 313, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Z up. Starosty
Karina Kurzewska
Dyrektor
Wydziału Architektury
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Karina Kurzewska

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-12-2009

Data udostępnienia w BIP: 28-12-2009 09:24

Data modyfikacji informacji: 28-12-2009 09:24