zawiadomienie z dnia 24.04.2009r.

Białystok, dnia 24 kwietnia 2009 r.
 
RŚ.II.76452-4/08
 
 
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
 
Na podstawie art. 39, 40 i 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227) Starostwo Powiatowe w Białymstoku informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla SOBSMAK-BIS Sp. z o.o., ul. Sokołowska 32, 16-080 Tykocin.
Z dokumentami zapoznać się można w godzinach pracy urzędu, w pok. 308.
W sprawie można składać uwagi i wnioski.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1.      w formie pisemnej (na miejscu lub pocztą na adres tut. Starostwa);
2.      ustnie do protokołu;
3.      za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Powiatu Białostockiego.
Uwagi i wnioski składać można w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
 
p.o. Zastępcy Naczelnika
Wydziału Rolnictwa i Środowiska
Starostwa Powiatowego w Białymstoku
mgr inż. Kornel Rosiak
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Kornel Rosiak

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-04-2009

Data udostępnienia w BIP: 27-04-2009 08:38

Data modyfikacji informacji: 27-04-2009 08:38